HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mõisaküla linna üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 41

Mõisaküla linna üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 11.01.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punkti 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 71 lõike 6 ja Mõisaküla Linnavolikogu 07. jaanuar 2011 määruse nr 1 “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine Mõisaküla Linnavalitsusele” alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mõisaküla linna üldhariduskooli (edaspidi kool) direktori (edaspidi direktor) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui ametikoht on vaba või vabanemas.

  (3) Konkursi ametikoha täitmiseks kuulutab välja Mõisaküla Linnavalitsus kui täitevorgan (edaspidi linnavalitsus) korraldusega, määrates korralduses konkursiteates avaldatavad andmed.

  (4) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kooli nimetus;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) tööleasumise aeg;
  4) konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) esitatavad kvalifikatsiooninõuded;
  5) dokumentide kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg ja koht;
  6) koos kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

  (5) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade vähemalt ühes üleriigilises ajalehes ja maakonna ajalehes ning internetis Mõisaküla linna veebilehel ( www.moisakyla.ee ) arvestusega, et kandidaadil oleks dokumentide esitamiseks alates konkursi avaliku väljakuulutamise päevast aega vähemalt kaks nädalat.

  (6) Konkurss loetakse avalikult väljakuulutatuks konkursiteate avaldamisest Mõisaküla linna veebilehel.

  (7) Konkursiteade avaldatakse soovitavalt täiendavalt Õpetajate Lehes või internetis personalivahendusega tegelevas portaalis.

§ 3.   Dokumentide esitamine

  (1) Dokumendid konkursil osalemiseks esitatakse Mõisaküla Linnavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus). Dokumendid registreeritakse vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale.

  (2) Kandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1) kirjalik kandideerimisavaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) kandidaadi soovil muud dokumendid;
  5) omapoolne nägemus kooli tulevikust.

  (3) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab linnavalitsus korraldusega seitsmeliikmelise ajutise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ning määrab komisjoni esimehe ja aseesimehe.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) linnapea;
  2) linnavolikogu esimees;
  3) linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige;
  4) kooli hoolekogu esindaja;
  5) kooli õppenõukogu esindaja;
  6) linnasekretär;
  7) linnavalitsuse pearaamatupidaja.

  (3) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks.
Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees ja vähemalt pooled komisjoniliikmetest.

  (4) Komisjon võtab otsused üldjuhul vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate komisjoniliikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni koosoleku juhataja hääl.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli vormistab komisjoni sekretär vastavuses ametiasutuse asjaajamiskorraga. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (6) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees kolm tööpäeva jooksul pärast kandideerimisavalduste esitamise lõpptähtpäeva. Komisjoni esimesel koosolekul
  1) valitakse sekretär;
  2) tutvutakse komisjoni esimehe ülevaatega kandidaatidest ja nende esitatud dokumentidest;
  3) kehtestatakse kandidaatide hindamise voorud;
  4) viiakse läbi dokumendivoor ning tehakse otsus kandidaatide lisavooru lubamise või mittelubamise kohta;
  5) otsustatakse muud komisjoni töökorralduse küsimused.

  (7) Vajadusel võib komisjon otsustada ükskõik millises konkursietapis lisavooru toimumise.

§ 6.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) saada komisjoni liikmetelt täiendavat teavet ja selgitusi konkursi tingimuste kohta;
  2) anda komisjonile enda kohta täiendavaid selgitusi;
  3) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  4) saada teada enda kohta tehtud otsusest.

  (2) Suulises hindamisvoorus tutvustab koosoleku juhataja enne kandidaadiga vestlemist kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ja konkursi korda.

§ 7.   Kandidaatide hindamine

  (1) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon vastavad hindamisvoorud, üldjuhul dokumendi- ja vestlusvooru.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale esitatud dokumentide alusel. Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.
  3) lubada kandidaat järgmisse hindamisvooru.

  (3) Kui dokumendivoorule järgneb uus hindamisvoor (vestlusvoor), kutsutakse ametikohale esitatud nõuetele vastavad kandidaadid järgmisse hindamisvooru komisjoni valikul ning neile teatatakse vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaat saaks teate kätte vähemalt kolm päeva enne vestluse toimumist.

  (4) Vestlusvooru lubatud kandidaatidega vestleb komisjon ükshaaval.

  (5) Vestlusvoorus tutvustavad kandidaadid ennast lühidalt, esitavad omapoolse nägemuse kooli tulevikust ning vastavad komisjoniliikmete poolt esitatud küsimustele.

  (6) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (7) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon hääletamise teel välja ametikoha kandidaadi.

  (8) Kui ükski kandidaat ei kogunud koosolekul osalenud komisjoniliikmete poolthäälte enamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine.

  (9) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi ametisse kinnitamiseks.

§ 8.   Kandidaadi ametisse kinnitamine

  (1) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kinnitab ametisse linnavalitsus korraldusega.

  (2) Linnavalitsuse korralduse alusel ametisse kinnitatud isikuga sõlmib linnapea töölepingu.

§ 9.   Kandidaadi ametisse kinnitamata jätmine

  (1) Linnapeal on õigustöölepingut mitte sõlmida, kui
  1) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  2) isik ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

  (2) Kui linnapea ei sõlmi kandidaadiga töölepingut käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast ametikohale kinnitamiseks uue ametikoha kandidaadi. Kui konkursil ei olnud rohkem ametikohale vastavaid kandidaate, teeb linnavalitsus otsuse konkursi tulemuste kinnitamise kohta.

§ 10.   Konkursi tulemuste kinnitamine

  (1) Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon loobus kandidaadi esitamisest, loeb linnavalitsus konkursi luhtunuks ning seejärel on valitsusel õigus välja kuulutada uus konkurss või võtta direktor tööle läbirääkimiste teel.

  (2) Kui konkursi tulemused ei selgu senise kooli direktori ametikoha täitmiseks sõlmitud töölepingu lõppemise ajaks, määrab linnavalitsus kooli direktori kohusetäitja kuni avaliku konkursi korras ametikoha täitmiseni.

§ 11.   Kandidaatide ja üldsuse teavitamine

  (1) Kandidaate teavitatakse konkursi tulemustest hiljemalt linnavalitsuse poolt kooli direktori kinnitamise kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (2) Üldsusele ega teistele kandidaatidele kandideerinud isikute nimesid ei avalikustata.

§ 12.   Vaidlustamine

  Kui kandidaat leiab, et konkursi läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus pöörduda linnavalitsuse poole või kohtusse seadusega ette nähtud tingimustel ja korras.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 14. jaanuaril 2011.

Ervin Tamberg
Linnapea

Leili Ruus
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json