HaridusHuviharidus

HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 50

Huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 17.11.2011 nr 20
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib väljaspool Mõisaküla linna munitsipaal- ja erahuvikoolis õppivate laste ja noorte (edaspidi õppur) huvihariduse kulude toetamist linna eelarvest.

  (2) Huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

  (3) Käesoleva määruse mõistes:
  1) huvikool on “Huvikooli seaduse” alusel tegutsev ning koolitusluba omav munitsipaal- või erahuvikool, kes on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  2) õppekoha maksumus on huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus - ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses;
  3) huvihariduse toetus on linna eelarvest eraldatavad vahendid õppuri huvikooli ühe õppeaasta õppekoha maksumuse tasumiseks.

§ 2.   Huvihariduse toetamise ulatus

  (1) Mõisaküla linn tasub huvikooli õppekoha maksumuse seitsme kuni üheksateistkümneaastase õppuri eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmete alusel on Mõisaküla linn (edaspidi linn), huvihariduse omandamiseks järgmiselt:
  1) Mõisaküla linna põhikoolis ning teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskooli 10.-12. klassis õppiva õppuri puhul 100% ulatuses munitsipaalhuvikooli õppekoha maksumusest;
  2) teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskooli 1. – 9. klassis õppiva õppuri puhul 100 % ulatuses munitsipaalhuvikooli õppekoha maksumusest tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest või lapse seaduslik esindaja on Eesti rahvastikuregistri andmetel kantud Mõisaküla linna elanike registrisse. (Muudetud Mõisaküla Linnavolikogu 27.09.2012 määrusega nr 23 – jõust. 01.10.2012)

  (2) Erahuvikooli õppekoha maksumuse määr lepitakse teenust pakkuva erahuvikooli ja Mõisaküla Linnavalitsuse vahel kokku iga õppeaasta alguseks.

  (3) Mõisaküla linn ei toeta huvihariduse omandamist huvikooli (muusikakooli) ettevalmistus- ja lisaaste klassis.

§ 3.   Huvihariduse toetamise taotlemine ja tagamine

  (1) Mõisaküla linn tasub ühel õppeaastal õppuri kohta ühe huvikooli õppekoha maksumuse vastavalt õppuri või tema seadusliku esindaja poolt esitatud avaldusele.

  (2) Huvihariduse toetamiseks tuleb õppuril või tema seaduslikul esindajal esitada iga aasta 01. septembriks avaldus Mõisaküla Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus), milles on välja toodud huvikooli nimetus, õppeaja kestvus kuudes ja õppekoha maksumus ühes kuus. Peale 01. septembrit esitatud avaldused võib linnavalitsus rahuldada juhul, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid.

  (3) Huvihariduse toetamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul peale avalduste laekumise tähtaja lõppemist. Linnavalitsus väljastab huvikooli õppekoha maksumuse tasumise kohta garantiikirja avalduse esitajale. Garantiikiri väljastatakse ühe õppeaasta kohta.

  (4) Huvihariduse toetus makstakse huvikooli poolt esitatud arve alusel huvikooli arvelduskontole.

§ 4.   Järelevalve

  (1) Huvikoolides õppijate arvestust peab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsusel on õigus kontrollida õppurite osalemist huvikoolides.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Avalduse ja garantiikirja vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012 ja rakendatakse 01. augustist 2012.

/otsingu_soovitused.json