Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mõisaküla linna kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 52

Mõisaküla linna kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 20.04.2011 nr 8

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde korra Mõisaküla linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel va juhul, kui on tegemist kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate, avalikes huvides kasutatavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

  (2) Kaevetööd on:
  1) tööde tegemine sügavamal kui 30 cm maapinnast;
  2) kui tööde käigus rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne);
  3) kui tööde tegemisel muudetakse maapinna kõrgust enam kui 20 cm;
  4) tööd, mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega;
  5) ehitusgeoloogilised puurimistööd.

  (3) Avariilised kaevetööd on kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ulatuslike ebasoovitavate tagajärgede tõttu edasilükkamatu.

  (4) Kaevetööde tegija on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb kaevetöid.

  (5) Kaeveloa omanik on füüsiline või juriidiline isik, kellele kaeveluba on antud.

  (6) Kaevik – kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 sentimeetri sügavusega süvend.

  (7) Kaeveala – maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid.

  (8) Kaeveloa taotleja on füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud kaevetööde tegemisest.

  (9) Tehnorajatis on maapõue või maapinnale inimtegevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, gaasijuhe jms.

§ 3.   Kaevetööde korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Kaevetööd võib teha kaeveloa alusel.

  (2) Kaevetöid võib teha kaeveloal märgitud kohas ja ajal. Kaevetööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul. Kaevetöö alustamine ja lõpetamine kaeveloal märgitust erineval ajal tuleb kaeveloa andjaga eraldi kokku leppida.

  (3) Ehitusluba või kirjalikku nõusolekut eeldavate ehitiste ehitamisega seotud kaevetöö korral peab enne kaeveloa taotlemist olema ehitusseaduse alusel väljastatud ehitusluba või kirjalik nõusolek. Ehitamisega seotud kaevetöid võib teha vastavalt ehitusprojektile.

  (4) Kaeveluba ja kaevetöödega seotud muu dokumentatsioon peavad asuma kaevetöö teostamise kohal.

  (5) Kaeveluba ei ole nõutav käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud kaevetööks, kui kaevetööde tegijaks on Mõisaküla Linnavalitsuse hallatav asutus Mõisaküla Linnahooldus.

  (6) Ehitusgeoloogilisi töid teostatakse kooskõlas ehitusseadusega. Ehitusgeoloogilisteks puurimistöödeks tuleb taotleda kaeveluba ning esitada koos avaldusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude võišahtide asukohad. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded esitatakse kaeveloa lõpetamisel ja säilitatakse linnavalitsuses.

  (7) Teekatte lammutamiseks võib kasutada ainult teeomaniku poolt aktsepteeritavat tehnoloogiat.

  (8) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetööd olemas olid.

2. peatükk KAEVELUBA, KAEVELOA TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA KEHTIVUS 

§ 4.   Kaeveluba

  Kaeveluba on vormikohane dokument, mis annab loa kaevetööde tegemiseks, määrab kaevetööde tingimused ja tähtaja.

§ 5.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaeveloa taotleja esitab vormikohase kaeveloa taotluse (lisa nr 1) Mõisaküla Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) hiljemalt 5 tööpäeva enne kaevetöö algust.

  (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse:
  1) linnavalitsuse poolt määratud vajalikud kooskõlastused (määrab maa- ja ehitusspetsialist);
  2) tehnorajatise ehitusprojekt ja ehitusluba või omavalitsuse kirjalik nõusolek;
  3) puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral asendiplaan;
  4) tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja ehitusluba;
  5) tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja maaomaniku kirjalik nõusolek.

  (3) Linnavalitsusel on õigus nõuda lõikes 2 nimetatule lisaks täiendavaid dokumente (trasside mahamärkimine, skeemid, joonised jne).

§ 6.   Kaeveloa väljastamine

  (1) Kaeveluba (lisa nr 2), väljastatakse Mõisaküla Linnavalitsuse korralduse alusel seitsme tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt eeskirja nõuetekohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

  (2) Kaeveluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse kaeveloa taotlejale ja teine säilitatakse loa andja juures.

  (3) Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) kaeveloa taotleja on varem korduvalt rikkunud käesolevat määrust;
  2) kaeveloa taotlejal on kaevetöö käesoleva määruse nõuete kohaselt lõpetamata;
  3) kaeveloa taotluses on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) kaeveloa taotlus ei vasta nõuetele.

  (4) Kaeveloa väljastamisest keeldumine vormistatakse linnavalituse korraldusega.

§ 7.   Kaeveloa kehtivus

  (1) Kaeveluba kehtib kaeveloas märgitud tähtajal. Tähtaja muutustest peab kaeveloa saaja koheselt teavitama kaeveloa andjat, kes otsustab tähtaja muutmise. Tähtaja muutmise kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku märke.

  (2) Kaeveloa andja tunnistab kaeveloa kehtetuks, kui:
  1) seda taotleb kaeveloa saaja;
  2) muutuvad oluliselt kaeveloale märgitud andmed/tingimused;
  3) kaeveloa taotleja ei ole teavitanud linnavalitsuse ametnikku viivitusest või kaevetöödega alustanud 20 ööpäeva jooksul arvates kaeveloal märgitud kaevetööde alguse kuupäevast.

  (3) Kaeveloa kehtetuks tunnistamisel on kaeveloa omanikul kohustus taastada kaeveala kaevamiseelne seisukord.

3. peatükk NÕUDED KAEVETÖÖ LÄBIVIIMISEL 

§ 8.   Kaeveala tähistamine

  (1) Kaevetöö koht tuleb ümbritseda ohupiiretega ja tähistada liikluskorraldusvahenditega vastavalt kehtestatud nõuetele. Ajutiste piirete kasutamisel paigaldatakse piirded viisil, mis tagab nende püsivuse.

  (2) Kaevetöö tegija tagab kaevetöö teostamise kohas kaeveloa olemasolu.

  (3) Kui kaevetöö kestab enam kui 5 ööpäeva, on kaevetööde tegija kohustatud kaevetöö teostamise kohta paigaldama infotahvli, millel on märgitud kaevetööde tegija nimi, kontaktandmed, kaevetöö tähtaeg.

  (4) Kaevaja ei tohi sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on teeomaniku poolt väljastatud luba.

§ 9.   Kaevetööde tegija kohustused

  Kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) hoidma korras ja puhastama kaeveala juurdepääsuteed ning kaevealaga piirnevad teed;
  2) vältima kaevealalt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile ja teedele;
  3) pärast tööde lõpetamist kaevealal taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult linnavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  4) tagama kaevetöö kohas ohutu liiklemise;
  5) liikluse ümberkorraldamisel kooskõlastama ajutise liikluskorraldusskeemi linnavalitsusega.

§ 10.   Kaevetöö korraldamine

  (1) Asjaolu, mida ei olnud kaeveloa taotlemisel ette näha (arheoloogiline leid, lõhkekeha vms), ilmnemisel tuleb kaevetöö peatada ja sellest viivitamatult informeerida loa andjat ning pädevaid isikuid. Kaevetööde jätkamine on lubatud loa andja kirjalikul loal.

  (2) Ehitusgeoloogilisi töid teostatakse kooskõlas ehitusseadusega. Ehitusgeoloogilisteks puurimistöödeks tuleb taotleda kaeveluba ning esitada koos avaldusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude võišahtide asukohad. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded esitatakse kaeveloa lõpetamisel ja säilitatakse linnavalitsuses.

  (3) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetöö tegija tagama paigaldatud tehnorajatise digitaalse teostusmõõdistamise topo - geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt. Teostusmõõdistused koostatakse eranditult kõikide maa-aluste tehnorajatiste kohta vastavalt õigusaktidele.

§ 11.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetöö tuleb korraldada nii, et haljastuse kahjustamine kaevetööga seonduva tegevuse tõttu toimuks võimalikult väikesel territooriumil. Kaevetöö käigus rikutud haljastuse taastamise või taastamise võimatuse korral uue haljastuse rajamise eest vastutab kaeveloa omanik.

  (2) Kaevetöö ajal tuleb kaevealal kasvavate puude ja põõsaste tüvesid ning oksi kaitsta kaevetööga kaasneva võivate vigastuste eest. Kaevetööd puude ja põõsaste juurekaelale lähemal kui kaks meetrit tuleb teostada käsitsi.

  (3) Kaevetöö tõttu puude, põõsaste ja hekkide, välja arvatud eraomandis oleval kinnisasjal kasvavad viljapuud, põõsad ja hekid, raiumiseks tuleb taotleda luba Mõisaküla Linnavalitsuselt.

§ 12.   Tehnovõrkude kaitse

  (1) Kaevealal paiknevate tehnorajatiste läheduses tuleb kaevetöid teha nendel tingimustel või nende juhendite järgi, mille tehnorajatise omanik või valdaja on kaeveloa taotlejale kaeveloa taotluse kooskõlastamise või kaevetöö käigus kirjalikult teatavaks teinud.

  (2) Kaevetööl tehnorajatise omaniku või valdaja esitatud tingimuste või juhendite täitmata jätmise ja sellega kaasneva kahju tekkimise korral vastutab selle eest kaeveloa omanik. Tehnorajatise vigastus parandatakse kaevaja kulul.

  (3) Kaevetöö käigus seni teadmata tehnorajatise olemasolu ilmnemise korral tuleb kaevetöö katkestada ning teavitada sellest kaeveloa andjat ja rajatise võimalikku valdajat.

  (4) Tehnorajatise ilmnemise tõttu katkestatud kaevetöid võib jätkata kaeveloa andja loal, kui on tuvastatud tehnorajatise olemus, selle omanik või valdaja ning viimane on andnud kooskõlastuse või tingimused tööde jätkamiseks.

§ 13.   Kaevikusse kogunenud vee ärajuhtimine

  Kaevikutest välja pumbatava vee juhtimine linna kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või maa-alade omanikega.

§ 14.   Geodeedilise märgi ja liikluskorraldusvahendi kaitsmine

  (1) Kaevealal paiknevaid geodeedilise võrgu märke ja liikluskorraldusvahendeid ei tohi eemaldada, ümber paigutada ega muul viisil kahjustada, kui selleks ei ole eelnevalt väljastatud vastavat luba.

  (2) Kaevetöö käigus geodeetilise võrgu märkide või liikluskorraldusvahendite kahjustumise või hävimise korral vastutab selle eest kaeveloa omanik.

  (3) Lõikes 1 nimetatud märkide ja liikluskorraldusvahendite taastamise õigusaktides sätestatud korras korraldab ja sellega seonduva kulu katab kaeveloa omanik, kui liikluskorraldusvahendi omanikuga ei lepita kokku teisiti.

4. peatükk AVARIIKAEVETÖÖD 

§ 15.   Avariikaevetöö teostamise tingimused

  (1) Avarii kõrvaldamiseks võib alustada kaevetöödega koheselt arvestades eeskirjas sätestatud kaevetööde nõudeid. Sellistest kaevetöödest tuleb esimesel võimalusel teavitada linnavalitsust.

  (2) Kaevetöö tegija teatab enne avariilise kaevetöö alustamist kaevealal asuvate kinnisasjade ning tehnorajatiste omanikele või valdajatele ja loa andjale kaevetöö põhjuse ja kavandatava alguse aja.

  (3) Teel või selle kaitsevööndis kaevamise vajaduse korral tähistab kaevetöö korraldaja viivitamatult avariikoha ning teavitab vajadusel tee sulgemisest tee omanikku, politseid ja päästeteenistust.

  (4) Taotlus kaevetööde teostamise loa saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast avariitööde alustamist. Avariilise kaevetöö korral väljastab kaeveloa andja kaeveloa 3 tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse registreerimisest arvates.

5. peatükk KAEVETÖÖDE LÕPETAMINE 

§ 16.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Kaevetööd loetakse lõpetatuks, kui on:
  1) teostatud kõik põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud kaeveloa taotlusel;
  2) nõuetekohaselt taastatud kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid, hävitatud või rikutud geodeetilised märgid.

  (2) Kaevetöö lõpetamisel märgib kaeveloa omanik kinnituse, et on kaevetöö teostanud ja lõpetamisel kaeveala korrastanud vastavalt kaeveloas sätestatud nõuetele. Kaeveloa andja kontrollib kaeveala seisundit ning märgib kontrollimise tulemused kaeveloale ning kinnitab kaevetöö nõuetele vastavuse korral töö lõpetatuse.

§ 17.   Taastamistööd

  (1) Kaevetööde käigus kahjustatud maa-ala endise seisundi taastab kaevetöö tegija omal kulul.

  (2) Kaevetöö tegija peab tagama, et taastatud maa- ala (sh sellel asuva rajatise, haljasala vms) kasutamise omadused ja kvaliteet säilivad vähemalt 24 kuud arvates kaevetööde lõpetamisest. Selle perioodi jooksul ilmnenud puudused kõrvaldab kaevetöö tegija omal kulul 14 päeva jooksul arvates puudusest teadasaamisest. Kui puudus kujutab ohtu teistele isikutele ja/või nende varale, peab kaevetöö tegija selle viivitamatult tähistama vastava märgistusega.

  (3) Kui haljasala taastamine eeldab muru külvamist, peab seda tegema esimesel võimalusel ajavahemikus mai-september.

  (4) Kaevetööde käigus rikutud tänav peab taastamise järgselt vastama teeseaduses ja selle alusele kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (5) Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid linnavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib linnavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult, mille eest tasub kaevaja.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 18.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkujad ja kaeveloata kaevajad kannavad vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab kaevetööde tegija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 19.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab linnavalitsuse poolt määratud ametiisik.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

Lisa 1 Kaeveloa taotlus

Lisa 2 Kaeveluba

/otsingu_soovitused.json