HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna kulude katmise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 58

Koolilõuna kulude katmise kord

Vastu võetud 22.09.2011 nr 13

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §6 lõike3 punkti1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve ja Mõisaküla linna eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Mõisaküla koolis (edaspidi kool).

§ 2.   Koolilõuna kulude katmise tingimused ja kord

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse kooli 1. – 9. klasside õpilaste toitlustuskulude katmiseks arvestades riigieelarvest toetatava koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

  (2) Koolilõuna maksumuse piirhinna kehtestab Mõisaküla Linnavalitsus (edaspidi nimetatud linnavalitsus).

  (3) Koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvest toetatava koolilõuna arvestusliku maksumuse vahe kaetakse Mõisaküla linna eelarvest.

  (4) Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

  (5) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamise üle teostab kontrolli linnavalitsus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Mõisaküla Linnavolikogu 28. veebruari 2008. a määrus nr 7 “Koolilõuna kulude katmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2011.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json