Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu esimehele, liikmetele, volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Vallavolikogu esimehele, liikmetele, volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2017, 5

Vallavolikogu esimehele, liikmetele, volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 09.11.2017 nr 2

Hanila Vallavolikogu 7.12.2016 otsuse nr 99 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Koonga Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 144 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Lihula Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 56 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Varbla Vallavolikogu 21.12.2016 otsuse nr 94 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ning Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 „Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ (jõustus 18.01.2017) alusel tekkis Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24.10.2017 Lääneranna vald. ETHS § 92 lõike 2 kohaselt on Lääneranna vald Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla kui lõppenud avalik-õiguslike juriidiliste isikute üldõigusjärglane. Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Lihula valla põhimäärusest (Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu punkt 5.4). Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele ja liikmetele ning volikogu komisjonide liikmetele volikogu, sh volikogu komisjonide tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtteid.

§ 2.   Tasu suurus

  Määrata volikogu esimehele, volikogu liikmetele ja komisjonide esimeestele ning liikmetele volikogu tööst osavõtu hüvituse või tasu suurus järgmiselt:
  1) volikogu esimehe ametikoht on palgaline. Volikogu esimehele makstakse volikogu töö korraldamise ja juhtimise eest töötasu 1375 eurot kuus;
  2) volikogu alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse tasu 40 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest;
  3) volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimees, makstakse tasu 50 eurot vallavolikogu istungist osavõtu eest;
  4) volikogu komisjoni liikmele makstakse tasu 20 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest;
  5) volikogu ajutise komisjoni esimehele makstakse tasu 40 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

§ 3.   Tasu ning hüvituste saamine

  (1) Volikogu esimehele kehtestatakse tema isikliku mobiiltelefoni kasutamisega seotud kulude hüvitise piirmääraks 10 eurot kuus. Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud muude kulutuste hüvitamine määratakse volikogu otsusega.

  (2) Volikogu liikme, sh volikogu esimehe ja aseesimehe lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Volikogu liikme ja komisjoni liikme muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

§ 4.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine

  (1) Tasu makstakse välja valla eelarves selleks ettenähtud summadest.

  (2) Tasu arvestamise aluseks on raamatupidamisele esitatud vallavolikogu istungi protokolli ärakiri.

  (3) Volikogu istungist ja volikogu komisjoni koosolekust osavõtu eest arvestatakse ja makstakse tasu kord kvartalis.

  (4) Lähetuskulud ning muud hüvitused makstakse välja vastavalt volikogu esimehe käskkirjale.

§ 5.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Koonga Vallavolikogu 16.01.2014. a määrus nr 1 „Volikogu liikmetele hüvituse maksmise kord”, Hanila Vallavolikogu 14.09.2005. a määrus nr 79 „Vallavolikogu esimehe hüvituse, vallavolikogu liikmete vallavolikogu tööst osavõtu tasu ja vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvituse suurus ja maksmise kord”, Varbla Vallavolikogu 21.06.2013. a määrus nr 2 „Volikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord” ja Lihula Vallavolikogu 29.12.2016. a määrus nr 14 „Volikogu liikmetele ja alatiste komisjonide liikmetele tasu määramine ja maksmine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arno Peksar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json