Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Palgajuhend

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2017, 17

Palgajuhend

Vastu võetud 10.11.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  Palgajuhend (edaspidi juhend) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kui ametiasutuse ametnikele palga ja töötajatele töötasu määramise ja maksmise kord (edaspidi koos ka teenistuja ja palk), milles nähakse ette põhipalga vahemikud, muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast määrusest.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

§ 3.   Palga või töötasu määramine

  (1) Ametniku nimetab ametisse ning määrab ametniku põhipalga vallavanem käskkirjaga. Ametniku põhipalga muudatused määratakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Ametnikule põhipalga määramisel lähtutakse käesoleva määrusega vastavale ametikohale kehtestatud põhipalga vahemikust, ametikohale esitatud haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuetest.

  (2) Töötajaga sõlmib töölepingu vallavanem, kus määratakse muuhulgas ära töötaja töötasu. Töötaja töötasu muudatused määratakse töölepingu muudatustega. Töötajale töötasu määramisel lähtutakse käesoleva määrusega vastavale töökohale kehtestatud töötasu vahemikust, töökohale esitatud haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuetest.

  (3) Ettepaneku põhipalga määramiseks või töötasu kokkuleppimiseks ning põhipalga või töötasu muutmiseks teeb vahetu juht vastava valdkonna abivallavanema kaudu.

  (4) Ametiasutuse hallatavate asutuste personalikulude planeerimise alused järgmiseks eelarveaastaks kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Ametisse nimetamisel määratakse või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku põhipalk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest vähemalt 10% madalama palgamäära.

§ 4.   Põhipalk ja muutuvpalk

  (1) Teenistujate töö tasustamise aluseks on käesoleva määruse lisas sätestatud teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik.

  (2) Muutuvpalk on teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (3) Muutuvpalka makstakse asutuse selleks ettenähtud vahendite olemasolul. Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kokku kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 5.   Tulemuspalk

  (1) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on vallavalitsuse kui ametiasutuse või vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele ametnikele võrdsetel alustel.

  (2) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide täitmise eest eeldatust efektiivsemalt ja silmapaistva kvaliteediga ühekordse tasuna kord aastas.

  (3) Ettepaneku teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb teenistuja vahetu juht vastava valdkonna abivallavanema kaudu. Lõpliku otsuse teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb vallavanem.

  (4) Tulemuspalga maksmisel tuleb käskkirjas näidata selle maksmise põhjendus ning ajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

  (5) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemustasu maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle poole hindamisperioodist;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 6.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Teenistujale lisatasu maksmise ettepaneku teeb vallavanemale teenistuja vahetu juht vastava valdkonna abivallavanema kaudu.

  (2) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitma asumist vallavanema käskkirjaga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (3) Lisatasu määratakse ühekordse või perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, võib muuta teenistuja ametijuhendit, töölepingut ning vaadata üle tema põhipalk.

§ 7.   Preemia

  (1) Erakordsete teenistusalaste saavutuste eest on vallavanemal õigus määrata teenistujale preemiat. Preemia maksmise ettepaneku koos põhjendustega preemia määramiseks esitab vallavanemale teenistuja vahetu juht vastava valdkonna abivallavanema kaudu.

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud preemiat ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 8.   Asendustasu ja eritingimustes töötamise tasu

  (1) Puuduva ametniku ülesannete täitmise eest võib maksta ametnikule asendustasu, kui asendamine ei ole ettenähtud ametniku ametijuhendis või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva ametniku ülesannete täitmise eest võib maksta töötajale asendustasu.

  (3) Kirjaliku ettepaneku vallavanemale teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem lähtuvalt avaliku teenistuse seaduse §-st 57. Puuduva teenistuja asendamisel, kelle palk või töötasu on kõrgem, kui asendajal, makstakse asendajale asendatava teenistuja palka või töötasu. Puuduva teenistuja asendamisel, kelle palk või töötasu on madalam või sama kui asendajal, makstakse asendajale lisatasu kuni 10 % puuduva teenistuja põhipalgast.

  (4) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik asendada vaba aja andmisega.

  (5) Teenistujale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on vahetu juhi kinnitatud tööajaarvestuse tabel ning vahetu juhi ettepanek.

§ 9.   Tasustamine tööalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

  (1) Teenistujale säilitatakse teenistusvaldkonna alasel koolitusel osalemise ajal palk.

  (2) Teenistujale säilitatakse palk mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 10.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Vallavanem võib otsustada maksta oma käskkirjaga toetust järgmistel juhtudel:
  1) teenistuja perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral. Teenistuja surma korral võib toetust maksta tema lähisugulastele;
  2) isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul;
  3) teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi tõttu või pikaajalise töövõimetuse tõttu lisaks seaduses ettenähtule kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

  (2) Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 11.   Palga arvestamine ja maksmine

  (1) Palga arvestusperiood on kalendrikuu.

  (2) Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt teenistuses oldud aja eest. Palgast arvestab tööandja maha seadusega ette nähtud maksud ja maksed.

  (3) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt kuu viimasel tööpäeval teenistuja poolt kirjalikult teatatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest teavitab teenistuja vastava valdkonna eest vastutavat struktuuriüksust kirjalikult.

  (4) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, teenistuja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta.

  (5) Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult ja palgaarvestajalt.

  (6) Vallavalitsus võib ametniku palgast kinni pidada vallavalitsuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab vallavalitsusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

§ 12.   Puhkusetasu

  Puhkusetasu makstakse teenistujale üldjuhul proportsionaalselt puhatud ajaga hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja avalduse alusel puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava kuu palgaga. Sellekohase avalduse peab teenistuja esitama vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust vastava valdkonna eest vastutavale struktuuriüksusele.

§ 13.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise ning täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 14.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json