Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku korra kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2017, 34

Ametnike värbamise ja valiku korra kehtestamine

Vastu võetud 14.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse „Avaliku teenistuse seaduse“ § 18 lg 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Saarde Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamise ja valiku kord, mis reguleerib ametiasutuse koosseisuliste ametnike värbamise ja valiku põhimõtteid vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi kaudu.

  (2) Vallavalitsuse töötajate värbamisel ja valikul on määrus soovituslik.

§ 2.   Konkursikomisjon ja selle töökord

  (1) Ametikoha vabanemisel moodustab vallavanem oma käskkirjaga konkursi läbiviimiseks vähemalt kolmeliikmelise ajutise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), määrates komisjoni esimehe.

  (2) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisele järgnevast tööpäevast ning lõpevad konkursi tulemuste kinnitamisega või konkursi luhtunuks tunnistamisega.

  (3) Komisjon määrab konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid ja nende esitamise tähtaja ja konkursi kontaktisiku.

  (4) Konkursikomisjoni töövormiks on kinnine koosolek, mis protokollitakse.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, nende hulgas komisjoni esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (6) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud lähtuma isikuandmete kaitse seadusest ning hoidma selle käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse Saarde valla ametlikul veebilehel ( http://saarde.kovtp.ee ) ja ametikoha täitmiseks avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Konkursikuulutuse võib täiendavalt avaldada ka teistes ajakirjandusväljaannetes ja personaliotsingufirmade internetiportaalides.

  (2) Sisekonkursi kuulutus saadetakse kõigile ametiasutuse ametnikele, e-posti aadressidele.

  (3) Konkursikomisjon koostab kuulutuse, milles märgitakse:
  1) ametiasutuse nimetus;
  2) ametikoha nimetus ja asukoht;
  3) teenistusülesannete lühikirjeldus;
  4) kandidaadile esitatavad nõuded;
  5) konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid ja nende esitamise tähtaeg (vähemalt 14 kalendripäeva avaliku teenistuse kesksel veebilehel konkursikuulutuse avaldamise päevast arvates);
  6) ametikohale asumise kuupäev;
  7) kontaktisiku kontaktandmed

  (4) Avalik konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast, sisekonkurss konkursiteate ametiasutuse ametnikele e-postile saatmisest.

§ 4.   Valiku ja värbamise põhimõtted

  (1) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle esitatud dokumendid on laekunud kuulutuses märgitud tähtajaks elektrooniliselt ja digiallkirjastatult või paberkandjal.

  (2) Komisjon kontrollib kandidaatide vastavust ametikohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadetakse vastavasisuline teade CV-s märgitud kontaktidele.

  (3) Pärast dokumentide konkursile esitamise tähtaja lõppemist kutsub komisjoni esimees viie tööpäeva jooksul kokku komisjoni.

  (4) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus.

  (5) Hindamisel analüüsitakse dokumentides esitatud teabe alusel kandidaadi vastavust ametikoha nõuetele ja selgitatakse välja kandidaadi teadmised, kogemused, oskused ja motivatsioon.

  (6) Dokumendivoorus valib komisjon teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele paremini vastavad kandidaadid ja koostab paremusjärjestuse, mis fikseeritakse komisjoni koosoleku protokollis. Paremusjärjestuse alusel valib komisjon kandidaadi(d) vestlusvooru, kus kandidaadil on võimalik anda täiendavaid selgitusi dokumentides esitatud teabe kohta.

  (7) Konkursi lõppedes esitab komisjon vallavanemale ühe isiku kandidaadi ametikohale nimetamiseks.

  (8) Kui komisjoni hinnangul ametikoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud, loobutakse avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud juhul kandidaadi esitamisest.

  (9) Kandidaadil on õigus saada teavet konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise, konkursiga seotud asjaolude ning teda puudutavate otsuste kohta.

  (10) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise või ametnik vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 5.   Konkursi luhtunuks tunnistamine

  (1) Konkurss tunnistatakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) ametiasutuse juht loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal täita teenistusülesandeid parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumise otsustamine toimub vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

§ 6.   Konkursi tulemustest teavitamine ja ametisse nimetamine

  (1) Konkursi lõpptulemusest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (2) Pärast valiku tegemist nimetab vallavanem ametniku ametisse kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Talts
Vallavanem

Marju Antson
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json