Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Rõuge valla hankekord

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2020, 3

Rõuge valla hankekord

Vastu võetud 04.11.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1, 3 ja 4 ning Rõuge Vallavolikogu 30.01.2018 otsuse nr 1-1.3/8 „Rõuge Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ punkti 1.19 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Hankekord reguleerib riigihangete (edaspidi hange) planeerimist ja korraldamist Rõuge Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus).

§ 2.   Hangete eesmärk ja üldpõhimõtted

  (1) Hange on käesoleva määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekonkursi korraldamine, ehitustöö tellimine ning ehitustöö või teenuse kontsessiooni andmine hankija poolt.

  (2) Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus, proportsionaalsus ja kontrollitavus, isikute võrdne kohtlemine, olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine ning hanke läbiviimine mõistliku aja jooksul.

  (3) Kõik käesolevas määruses nimetatud maksumused on ilma käibemaksuta.

§ 3.   Hanke eest vastutavad isikud

  (1) Hanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab hanget korraldava vallavalitsuse osakonna juhataja või hallatava asutuse juht.

  (2) Vallavalitsus või hallatav asutus võib vajadusel moodustada hanke korraldamisel ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks hankekomisjoni.

§ 4.   Hangete planeerimine ja hankeplaan

  (1) Hangete korraldamine toimub iga-aastaselt kinnitatava hankeplaani alusel.

  (2) Hankeplaanis märgitakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke eeldatav korraldamise aeg;
  5) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg.

  (3) Hankeplaani kantakse kõik jooksval aastal planeeritavad hanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kanda hankeplaani hankeid, mille hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirmäära.

  (5) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (6) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Erakorralised hanked, mille vajadus tuleneb objektiivsetest asjaoludest ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha, viiakse läbi plaaniväliselt.

§ 5.   Hanke korraldamine üle lihthanke piirmäära

  Hanke korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab lihthanke piirmäära, kohaldatakse riigihangete seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 6.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise otsustab jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires vallavalitsuse osakonna juhataja või hallatava asutuse juht, kes on ka hanke eest vastutavaks isikuks.

  (2) Vastutav isik:
  1) viib läbi hankemenetluse ja tagab selle dokumentatsiooni säilimise;
  2) valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm pakkujat ja teeb neile elektronposti teel ettepaneku pakkumuse esitamiseks;
  3) väiksema arvu pakkumuste võtmine on aktsepteeritav, kui turul ei ole ostumahtu ja/või hanke sisu arvestades rohkem huvitatud pakkujaid või kui ilmnevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras või muudel põhjustel;
  4) võib korraldada pakkujate paljususe ning eeldatava maksumuse välja selgitamiseks turu-uuringu;
  5) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);
  6) koostab peale pakkumuste laekumist protokolli, kus muuhulgas selgub edukas pakkuja;
  7) informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000 eurot kuni 30 000 eurot ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurot kuni 60 000 eurot tehakse ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule ning avaldatakse hanketeade valla kodulehel.

  (4) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5 000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (5) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (6) Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, kui pakkujale antakse võimalus tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

  (7) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida vajalike avariitööde teostamiseks ehitustöö või muu teenuse tellimisel ja kiireloomulisel põhjendatud vajadusel.

§ 7.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Üle lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, milles määratakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) vajadusel kaalutlused hanke osadeks jagamise või mittejagamise kohta;
  4) hanke korraldamise eest vastutav isik;
  5) vajadusel hankekomisjoni liikmed;
  6) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
  7) vajadusel pakkumuse tagatise nõutavus ja summa.

  (2) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus.

  (3) Üle lihthanke piirmäära jäävas hankes võib hallatava asutuse taotlusel nimetatud asutuse eest hankemenetluse läbi viia vallavalitsus.

§ 8.   Hanke korraldamine

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihangete seaduses nimetatud ülesandeid hanke korraldamisel ja ka pärast hanke korraldamist.

  (2) Elektroonilises riigihangete registris võib kõiki hankemenetluse läbiviimiseks vajalikke toiminguid teostada hangetega tegelev isik või muu volitatud isik. Sealhulgas esitab ta hanke alusdokumendid, langetab vajalikud otsused ja teeb kõik hanke korraldamisel vajalikud toimingud, esitab hankelepingu sõlmimise teate ja lepingu lõpetamise andmed.

  (3) Hanke alusdokumentides muudatuse tegemisel peab hanke eest vastutav isik selle kooskõlastama vallavalitsusega. Hangetega tegelev isik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile ning hankemenetluses osalejate teavitamise muudatusest. Hanke alusdokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

  (4) Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui seadus seda ei nõua. Kui hanget alustatakse registris ilma seadusest tuleneva kohustuseta, on kohustuslik järgida riigihangete seaduses sätestatud hankemenetluse korda.

§ 9.   Hankelepingu sõlmimine, muutmine ja täitmine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis. Hankeleping sõlmitakse, kui hanke maksumus ületab või võrdub 10 000 euroga.

  (2) Hankelepingu allkirjastab vallavanem või hallatava asutuse juht, kui vallavalitsus või hallatav asutus ei otsusta teisiti.

  (3) Alla 10 000 euro summa suuruses asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, ei ole kohustust sõlmida hankelepingut.

  (4) Hankelepingu muutmisel tuleb lähtuda seaduses sätestatud reeglitest, hankelepingu muutmine on lubatav üksnes seaduses nimetatud juhtudel.

  (5) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks riigihangete seaduses sätestatud korda ning ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

§ 10.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  6) kõikide pakkumuste sisulise mittevastavuse korral nende tagasi lükkamata jätmine ning läbirääkimiste alustamine pakkumuste üle;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  8) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  9) hankemenetluse lõpetamine;
  10) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 11.   Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 10 000 eurost kuni riigihanke piirmäärani, ja eriteenuste puhul alates 10 000 eurost kuni 60 000 euroni, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine. Selleks tuleb samaaegselt teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 12.   Sisetehing

  (1) Sisetehing on hankeleping, mille vallavalitsus sõlmib era- või avalik-õigusliku juriidilise isikuga, kes vastab riigihangete seaduse § 12 sätestatud tingimustele.

  (2) Sisetehingu korral, mille eeldatav maksumus on alla 10 000 euro otsustab sisetehingu vallavalitsuse osakonna juhataja või hallatava asutuse juht.

  (3) Sisetehingu korral, mille eeldatav maksumus on suurem kui 10 000 eurot otsustab sisetehingu vallavalitsus korraldusega. Sisetehingu ettevalmistamisel on õigus küsida võrdlevaid hinnapakkumusi turul valitseva hinna väljaselgitamiseks.

§ 13.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik, hankelepingu täitmise eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (2) Huvide konflikti tuvastamisel ja eeldusel, et isik ei ole end hankemenetlusest taandanud ega teavitanud vahetut juhti muul viisil oma huvide konflikti esinemisest, lähtutakse õigusaktidega ettenähtud nõuetest.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rõuge Vallavalitsuse 10.05.2018 määrus nr 4 „Rõuge valla hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Loik
vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Eve Mändmaa
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json