Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2022. a 3. lisaeelarve

Raasiku valla 2022. a 3. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2022, 2

  Raasiku valla 2022. a 3. lisaeelarve

  Vastu võetud 08.11.2022 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 13 – 18, § 21, § 23, Raasiku valla põhimääruse § 39 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Raasiku valla 2022. aasta 3. lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2022. aasta eelarve põhitegevuse tulusid summas 275 914,16 eurot.

    (2) Suurendada 2022. aasta eelarve põhitegevuse kulusid summas 446 605,73 eurot.

    (3) Vähendada 2022. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid summas 190 865,06 eurot.

    (4) Suunata likviidsetesse vahenditesse 173,49 eurot.

    (5) Lõigetes 1 - 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

    (6) Lisaeelarve järgne koondeelarve on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Maarja Sikut
  volikogu esimees

  Lisa 1 3. lisaeelarve

  Lisa 2  Koondeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json