Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Karksi-Nuia Spordikooli põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2013, 43

Karksi-Nuia Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2008 nr 75

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel ja Karksi valla põhimääruse § 40 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Karksi-Nuia Spordikool (edaspidi spordikool).

§ 2.   Asukoht

  Spordikooli asukoht on Eesti Vabariik Karksi vald ja aadress on Kooli tn 1, 69104 Karksi-Nuia.

§ 3.   Liik ja haldusala

  (1) Spordikool on munitsipaalkool huvihariduse omandamiseks.

  (2) Spordikool on Karksi Vallavalitsuse (edaspidi kooli pidaja) hallatav asutus.

  (3) Spordikool juhindub oma tegevuses riigi ja Karksi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Spordikool on asutatud Karksi-Nuia Linnavolikogu poolt 1. septembril 1998. aastal.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Spordikoolil on Karksi valla vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmise kord

  Spordikooli põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Karksi Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 6.   Õppekeel

  Õppetöö huvikoolis toimub eesti keeles.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Spordikooli tegevuse eesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele täiendavaid võimalusi sportlikuks tegevuseks, treeninguks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õpilaste soovidele ja eeldustele ning füüsiliselt, vaimselt ja harmooniliselt arenenud võimalikult kõrge kvalifikatsiooniga sportlaste kasvatamine, kellest parimad oleksid järelkasvuks Eesti koondvõistkondadele ja spordiklubide võistkondadele.

§ 8.   Ülesanded

  Spordikooli ülesanded on:
  1) kindlustada lastele ja noortele tingimused vaba aja sportlikuks sisustamiseks;
  2) organiseerida regulaarseid sportlikke treeninguid vastavalt laste ja noorte soovidele ja eeldustele ning tagada piisav arstlik kontroll;
  3) organiseerida regulaarseid võistlusi, lähtudes vabariiklikust võistluskalendrist ja spordikooli traditsioonidest ning kindlustada eriauhindadega parimad võistkonnad ja sportlased erineva tasemega võistlustel;
  4) leida spordis andekaid ja tahtekindlaid noori ning pöörata tähelepanu nende annete väljaarendamiseks süvendatud treeningtegevuse käigus;
  5) anda noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks ning spordikohtunikuna tegutsemiseks;
  6) olla oma teadmiste ja kogemustega abiks piirkonna sporditegevuse metoodilisel ja organisatsioonilisel suunamisel.

3. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Struktuur

  Spordikooli allüksused on osakonnad ja treeninggrupid, mis tegutsevad erinevates vanuseastmetes järgmiselt:
  1) 6 - 8 aastased;
  2) 9 - 10 aastased;
  3) 11 - 12 aastased;
  4) 13 - 14 aastased;
  5) 15 - 16 aastased;
  6) 17 - 19 aastased;
  7) 20 - 21 aastased.

§ 10.   Õppekava

  (1) Spordikooli õppe-treeningtöö alusdokumendiks on spordikooli direktori poolt kinnitatud õppekava, mis määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad vanuseastmete kaupa.

  (2) Spordikool koostab kooli õppekava, mis koondab endas huvialade õppekavad iga koolis õpetatava spordiala kohta. Kooli õppekava peab vastama huviharidusstandardile ja huviala riikliku raamõppekava olemasolul ka sellele.

  (3) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) pärast selle läbivaatamist Haridus-ja Teadusministeeriumis.

  (4) Kooli õppekava muutmiseks võib ettepanekuid teha kooli pidaja või tema poolt selleks volitatud ametiisik, spordikooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor. Spordikooli õppekava muutmine, uue lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast vastava huviala õppeperioodi lõppu, millest kooli pidaja teavitab EHIS-e volitatud töötajat 30 päeva jooksul.

§ 11.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeaasta spordikoolis kestab 1. septembrist kuni 31. augustini ja õppekasvatustöö toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal 46 nädalat, sellest kuni 6 nädalat individuaalplaanide järgi või õppe-treeningtööd spordilaagris. Ühe õppetunni pikkus on 45 minutit. Õpilasel on vähemalt 6 nädalat vaheaega.

  (2) Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppe treeningitöö vorme:
  1) praktilised treeningtunnid ja võistlustest osavõtt;
  2) vestlused (teoreetiline ettevalmistus);
  3) videosalvestuste ja näitvahendite kasutamine aruteludel;
  4) loengud erinevatel teemadel;
  5) spordikohtuniku ja -juhendaja praktika;
  6) täiendava vormina iseseisvad treeningud ja hommikuvõimlemine.

  (3) Spordikooli õppe-ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl erinevates vanuseastmetes, kus õppe-ja kasvatustöö on vastavalt spordikooli õppekavale jaotatud mitmele aastale ja õpe on jagatud õpperühmadesse.

  (4) Spordikooli õpperühmade soovituslikud täituvusnormid, treeningkoormused, õpilaste vanuseline koosseis, üleminek ühest astmest teise erinevatel spordialadel on ära toodud kooli õppekava lisas.

  (5) Kasvatustöö kui õppe-ja kasvatusprotsessi lahutamatu osa viiakse läbi treeningtundide ja võistluste käigus, spordilaagrites, õppe-treeningkogunemistel ja vabal ajal ning peab olema suunatud üldinimlike väärtuste hindamisele, suhtlemisoskuse arendamisele, sportlikkuse ja sportlike eluviiside väärtustamisele.

  (6) Õppekulude osaliseks katmiseks kehtestab õppetasu Karksi Vallavolikogu.

  (7) Spordikooli lõpetajaks loetakse õpilane, kes on täitnud vastava spordiala õppekava täies mahus. Spordikooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse spordikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

4. peatükk KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Kooli vastuvõtt

  (1) Spordikooli õpilasteks võetakse lapsed ja noored lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning vastuvõtt toimub kooli õppekavas kehtestatud vanusepiire arvestades.

  (2) Õpilaste vastuvõtt spordikooli vormistatakse kahepoolse lepinguga ja direktori käskkirjaga.

  (3) Kui spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt kooli põhimäärust, sportlikku režiimi, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel, võidakse ta spordikooli õpilaste nimekirjast välja arvata. Samuti võib õpilane lahkuda omal soovil, esitades selleks kirjaliku avalduse. Lahkumine ja väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 13.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Spordikooli õpilasel on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda spordiala õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsusi ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada spordikooli sümboolikat ja spordiriietust ning spordiinventari;
  6) kasutada muid seaduse ja kooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (2) Spordikooli õpilane on kohustatud:
  1) järgima spordikooli kodukorda;
  2) osalema spordikooli õppe-ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõstmiseks;
  3) järgima sportlikku režiimi ja „AUSA MÄNGU“ (fair play) põhimõtteid;
  4) hoidma heaperemehelikult spordikooli kasutuses olevat vara;
  5) seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
  6) võistlema spordivõistlustel eelkõige oma spordikooli, piirkonna, valla, maakonna ja Eesti Vabariigi koondvõistkonna nimel.

5. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 14.   Direktor

  (1) Spordikooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor annab oma tegevusest aru kooli hoolekogule, vallavanemale ning vallavalitsusele.

  (3) Direktor:
  1) teeb spordikooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab treeneritele ja töötajatele palga lähtudes töötajate töötasustamise alustest, atesteerimise järgust ja töökoormusest ning kooli eelarvelistest võimalustest;
  6) kinnitab spordikooli töösisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  7) kinnitab spordialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  8) koostab spordikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavolikogule kinnitamiseks;
  9) esitab vähemalt üks kord aastas spordikooli tegevuse aruande kooli hoolekogule ja vallavalitsusele;
  10) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) lahendab muid seadusega, spordikooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Spordikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja spordikooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju.

§ 15.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Spordikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kinnitab konkursi tingimused ja korra, kuulutab välja ja viib läbi avaliku konkursi Karksi Vallavalitsus.

  (2) Spordikooli direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (3) Spordikooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 16.   Spordikooli õppenõukogu

  (1) Spordikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis.

  (4) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja hääletamine on kas avalik või salajane. Võrdsete häälte korral saab otsustavaks esimehe või selle puudumisel aseesimehe hääl.

  (5) Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneval päeval.

  (6) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib direktor.

§ 17.   Õppenõukogu koosolek

  (1) Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2 korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 liikmetest, kelle hulgas on esimees või viimase puudumisel aseesimees. Õppeaasta algul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri, kelle ülesandeks on õppenõukogu koosolekute protokollimine.

  (2) Õppenõukogu erakorralise koosoleku kutsub kokku esimees või aseesimees kui seda nõuab vähemalt 2/3 liikmetest või kui see on vajalik riikliku järelevalve tulemuste läbiarutamiseks.

  (3) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 18.   Spordikooli hoolekogu

  (1) Spordikooli tegevuseks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Karksi Vallavalitsus oma korraldusega kuni 7-liikmelise hoolekogu, kuhu kuuluvad peale vallavolikogu ja -valitsuse esindaja veel lastevanemate, koolitöötajate, kooli toetavate organisatsioonide ja õpilaste esindajad.

  (2) Spordikooli hoolekogu suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid spordikooli direktorile ja vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (3) Spordikooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel kooli pidajale järelvalve teostamise ettepaneku;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle omapoolse hinnanguga vallavalitsusele;
  3) kuulab ära direktori kava kooli eelarve planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle omapoolse hinnanguga vallavalitsusele;
  4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning vajadusel ka spordikooli põhimääruse muutmise ettepanekuid.

  (4) Spordikooli hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (5) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletusel, ent hoolekogu liikmete enamuse otsusel võib hääletamine olla ka salajane, kusjuures otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- või vastuhäälte võrdsuse korral on otsustav hoolekogu esimehe, tema äraolekul aga aseesimehe hääl.

  (6) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab spordikooli direktor.

§ 19.   Hoolekogu koosolek

  (1) Spordikooli hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis ja need kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees (aseesimees) vähemalt kolme liikme, spordikooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (3) Hoolekogu koosolekust võtab osa kooli direktor.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (5) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (6) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord aastas kooli lastevanemate üldkoosolekule või vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks aastaks.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 20.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad (edaspidi personal) on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (huvihariduse spetsialistid, treenerid, noorsootöötajad) ning teised töötajad.

§ 21.   Personali koosseis

  (1) Spordikooli struktuuri ja koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Karksi Vallavolikogu.

  (2) Spordikooli personali töötasustamise alused kinnitab Karksi Vallavolikogu.

  (3) Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud spordikooli direktor.

§ 22.   Personali ülesanded

  (1) Personali ülesandeks on õpilastele võimaluste loomine huvihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja personali vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

  (2) Personali tööülesanded ja –kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks
kooli töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Personal on kohustatud:
  1) mitte kahjustama kooli mainet avalikes kohtades;
  2) järgima spordikooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda.

§ 23.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Treener-pedagoogi ning teiste õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor spordikooli hoolekogu ettepanekul konkursi.

  (2) Treener-pedagoogide atesteerimine toimub Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud kutsekomisjonide poolt vastavalt kehtivatele treener-juhendajate I-V astme kutsekvalifikatsiooni nõuetele.

7. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS 

§ 24.   Vara

  Spordikooli vara moodustavad talle Karksi valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

§ 25.   Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

  (1) Spordikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Karksi Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Spordikool hoiab korras treeninguteks kasutavad ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

§ 26.   Finantseerimine

  (1) Spordikoolil on oma eelarve, mis on vallaeelarve osaks ja mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Spordikooli eelarve eelnõu koostab direktor ja kiidavad heaks kooli hoolekogu ning õppenõukogu.

  (3) Spordikooli eelarve tulud moodustuvad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille määra kehtestab Karksi Vallavolikogu;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja annetustest;
  5) spordikooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest vahenditest.

§ 27.   Raamatupidamisarvestus ja aruandlus

  (1) Spordikooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Karksi valla õigusaktidele.

  (2) Spordikooli eelarve täitmist kontrollib Karksi Vallavalitsus ning eelarve täitmine kinnitatakse valla majandusaasta aruandega Karksi Vallavolikogu poolt.

  (3) Spordikool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

§ 28.   Järelvalve

  (1) Spordikooli tegevust kontrollib Karksi Vallavalitsus ja Karksi Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Riiklikku järelevalvet spordikooli õppe- ja kasvatustegevuse seaduslikkuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel huvikooli asukohajärgne maavanem. Riiklikul järelevalveorganil on õigus kaasata järelevalve teostamisse eksperte.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 29.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab vallavalitsuse ettepanekul Karksi Vallavolikogu.

  (2) Spordikooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Spordikooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õpilastele, lastevanematele, personalile ning EHIS-e volitatud töötajale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

  (4) Kooli ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel kustutatakse kool EHIS-est kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (5) Kooli ümberkorraldamise tulemusel moodustatud kool registreeritakse EHIS-es huvikooli seadusega kehtestatud tingimustel ja korras.

  (6) Tegevuse lõpetanud spordikooli õigused ja kohustused, sealhulgas dokumentatsiooni säilitamine ning duplikaatide väljastamine, läheb üle Karksi Vallavalitsusele või tema määratud asutusele.

9. peatükk RAKENDSUSSÄTTED 

§ 30.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

Heino Luik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json