Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Polli Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2013, 44

Polli Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2006 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike2, § 22 lõike 1 punkti 37, § 35 lõike 2 ning Karksi valla põhimääruse § 40 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Polli Hooldekodu (edaspidi asutus) on Karksi valla hoolekandeasutus – üldhooldekodu, mis on loodud vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks.

  (2) Asutuse ametlik nimi on: eesti keeles – Polli Hooldekodu, inglise keeles – Polli Care Home.

  (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Polli küla, 69104 Karksi vald.

  (4) Asutus on Karksi Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires, asutusel on oma nime ja Karksi valla vapi kujutisega pitat ja dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümboolika.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Karksi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vallavalitsuse ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Karksi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevuse eesmärgiks on luua vanuritele ja puuetega inimestele (edaspidi – kliendid) võimalus elada inimväärset ja turvalist elu hoolekandeasutuses. Inimväärsust säilitav elustandard annab sotsiaalse turvalisuse tunde, aitab kaasa kliendi elujõu ja toimetuleku säilimisele ning sotsiaalsele kaasatusele vastastikku hoolivas elukeskkonnas.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) osutab hooldusteenuseid;
  2) juhendab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  3) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
  4) korraldab koostööd raviteenust osutavate isikutega;
  5) korraldab vajalikku majandustegevust;
  6) algatab hoolekande arendusprojekte ja osaleb nendes;
  7) arendab koostööd teiste sarnaste asutuste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

§ 3.   Teenused

  (1) Polli Hooldekodu on ööpäevaselt tegutsev asutus, mis osutab sotsiaalteenust, kus klientidele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine.

  (2) Asutuse teenused on tasulised. Omaosalustasu määramisel lähtutakse Karksi valla õigusaktidest.

§ 4.   Vara ja vahendid

  (1) Asutuse valduses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva varaga võib tehinguid sooritada üksnes valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva vallavara kohta peetakse arvestust Karksi valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Asutusele kinnitatavas eelarves nähakse ette asutuse tegevuseks vajalikud vahendid, sh tulud asutuse majandustegevusest ja asutuse eelarveaasta eesmärkide täitmiseks vajalikud kulutused.

  (3) Asutus võib vastu võtta sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 5.   Personal ja juhtimine

  (1) Hooldekodu töötajate struktuuri kinnitab vallavolikogu juhataja ettepanekul.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja hooldekodu töösisekorra eeskirjadega, mis on kooskõlas EV tööseadusandlusega.

  (3) Asutust juhib juhataja. Juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavalitsuse korralduse alusel vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (4) Juhataja oma ülesannete täitmiseks riigi ja Karksi valla õigusaktides sätestatud korras:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  5) esitab asutuse eelarve projekti vastavalt valla õigusaktides kehtestatud korrale, vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarve täitmise eest;
  6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  7) teavitab vallavalitsust eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;
  8) vastutab asutuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest, eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  9) tagab raamatupidamisalaste dokumentide ning tööaja arvestustabelite esitamise ettenähtud ajaks vallavalitsuse raamatupidamisele;
  10) täidab muid ülesandeid.

  (5) Asutuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Karksi valla õigusaktidele tsentraliseeritult vallavalitsus.

  (3) Asutus koostab statistilisi aruandeid riigi ja Karksi valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 7.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Karksi Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga vallavalitsusele.

  (3) Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Karksi Vallavolikogu 21. aprilli 2004. a määrus nr 43 „Polli Lasteaed-Hooldekodu põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007.

Heino Luik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json