HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Teksti suurus:

Karksi valla kultuurikeskuses ja külamajade huviringide moodustamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2013, 46

Karksi valla kultuurikeskuses ja külamajade huviringide moodustamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 19.09.2007 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Huviringi mõiste

  (1) Huviring on tingimuste ja võimaluste loomine inimeste vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi spordi-, kultuuri-, hariduse- ja huvitegevuse.

  (2) Huviringi moodustavad inimesed, kes üheskoos soovivad regulaarselt ennast arendada juhendaja juhtimisel.

§ 2.   Huviringi moodustamine

  (1) Huviringi saab moodustada, kui huviringis soovib osaleda vähemalt 8 inimest. Väiksema arvu harrastajate korral annab ringi moodustamiseks nõusoleku vallavolikogu kultuuri- või spordikomisjon.

  (2) Huviringi moodustamiseks esitavad huviringis osaleda soovijad või ringijuht iga aasta 15. septembriks või jooksvalt hooaja jooksul kultuurikeskuse või külamaja juhatajale:
  1) taotluse huviringi moodustamiseks, milles on märgitud ringi tegevusvaldkond ja eesmärgid;
  2) huviringis osalejate nimekirja;
  3) huviringi planeeritava nädala ja aasta tundide mahu;
  4) huviringi juhendaja avalduse tööle asumiseks ringijuhina.

  (3) Huviring moodustatakse kultuurikeskuse või külamaja juurde ja vormistatakse vallavalitsuse hallatava asutuse juhataja käskkirjaga kahe nädala jooksul peale taotluse laekumist, kus määratakse huviringile juhendaja ning ringi nädala ja aasta tundide arv. Asutuse juhataja kohta ringi juhendajana teeb käskkirja vallavanem.

  (4) Huviringi võib jätta moodustamata:
  1) kui taotlus või moodustatav huviring ei vasta käesolevale korra tingimustele;
  2) kui kultuurikeskusel või külamajal puuduvad eelarves vahendid ringi avamiseks.

§ 3.   Huviringi juhendamine

  (1) Huviringi tööd juhib ja korraldab ringijuht.

  (2) Ringijuhil peab olema ringi profiilile vastav haridus või 1-aastane vastava huviringi juhtimise kogemus.

  (3) Ringijuhiga sõlmib käsunduslepingu üheks hooajaks kuni 1 aastaks vallavalitsuse hallatava asutuse juhataja.

  (4) Ringijuhil rakendatakse lühendatud tööaega 35 tundi nädalas s.h ringi otsest juhendamist 22 tundi nädalas. Töötasu arvestatakse huviringi otsese juhendamise eest, mis sisaldab ka tasu tunni ettevalmistamise eest.

  (5) Ringijuhtide töö tasustamisel rakendatakse järgmiseid palgaastmeid:
  1) palgaaste 21 kuni 27 ringijuht (kategooria omandamata);
  2) palgaaste 24 kuni 30 kategooria omandanud ringijuht.

  (6) Huviringile pädeva organi poolt omistatud kategooriate korral makstakse ringijuhile lisatasu järgmiselt:
  1) I kategooria 50% kuus;
  2) II kategooria 25% kuus;
  3) III kategooria 15% kuus.

  (7) Ringijuhile makstakse tasu ringipäeviku alusel juhendatud ja üritusel esinetud tundide eest vastavalt käesolevale korrale ja lepingus kokkulepitud tunnitasu alusel.

§ 4.   Ringijuhi õigused ja kohustused

  (1) Ringijuhil on õigus saada huviringi juhendamise eest tasu ja ringitegevusega seotud koolitusi. Ringijuhile hüvitatakse koolitusel osalemisega seotud sõidupiletid või isikliku sõiduauto kasutamise kulud.

  (2) Ringijuhil on õigus kasutada vallavalitsuse hallatavate asutuste ruume ja vahendeid huviringi tegevuseks.

  (3) Ringijuht peab regulaarselt huviringi tegevuse kohta ringipäevikut.

  (4) Ringijuht on kohustatud organiseerima huviringi tegevusega seotud ettevõtmisi ja korraldama vajalike vahendite hankimist.

  (5) Ringijuht on kohustatud tagama huviringi liikmete esinemised ülevallalistel ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatud üritustel vastavalt esitatud ettepanekutele.

§ 5.   Huviringi muusikaline saatmine

  (1) Tantsu- või lauluringil võib olla muusikasaatja.

  (2) Huviringi muusikasaatjal peab olema muusikaline haridus või vastava huviringi saatmise kogemus.

  (3) Huviringi saatjaga sõlmib käsunduslepingu üheks hooajaks kuni 1 aastaks vallavalitsuse hallatava asutuse juhataja.

  (4) Muusikasaatja töö tasustamisel rakendatakse palgaastet 16 kuni 21.

  (5) Muusikasaatjale makstakse tasu ringipäeviku alusel treeningutel, ringi proovidel ja üritusel saadetud tundide eest vastavalt käesolevale korrale ja lepingus kokkulepitud tunnitasu alusel.

§ 6.   Ringipäevik

  (1) Ringipäevikus peab olema kirjas huviringi:
  1) tegevuse eesmärk;
  2) tööplaan;
  3) planeeritavad avalikud üritused;
  4) ringitöö toimumise aeg;
  5) ringitöös osalejad.

  (2) Ringipäevikusse märgitakse tunni või ürituse toimumise kuupäev, tundide arv ja sisu ning puudujad.

§ 7.   Finantseerimine

  (1) Huviringe finantseeritakse valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Huviringi muudest allikatest saadud vahenditeks on:
  1) tasu ringis osalemise eest, mille suuruse kinnitab vallavalitsus;
  2) laekumised sihtfondidest;
  3) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

§ 8.   Huviringi tegevuse lõpetamine

  (1) Huviringi tegevus lõpetatakse kui osalejate arv ringis kolme kuu jooksul on vähenenud alla § 2 nimetatud määra.

  (2) Huviringi liikmed keelduvad osalemast ülevallalistel ja hallatavate asutuste poolt korraldatud üritustel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. septembril 2007. a.

Heino Luik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json