Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord Valga linnas

Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2013, 98

Hankekord Valga linnas

Vastu võetud 19.06.2012 nr 3
RT IV, 27.11.2012, 23
jõustumine 25.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.12.2013RT IV, 17.12.2013, 320.12.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, riigihangete seaduse § 131 ja Valga Linnavolikogu 15. detsember 2006 määruse nr 14 „Valga linnavara eeskiri” § 7 lõike 4 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev hankekord reguleerib Valga Linnavalitsuses (edaspidi linnavalitsus) ja linnavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

§ 2.  Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

 (1) Hanke korraldamisel on hankija, sõltumata hankelepingu maksumusest, kohustatud järgima riigihangete seaduse paragrahvis 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (2) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihangete seaduses sätestatud riigihanke siseriiklikku piirmäära,
 1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 40 000 eurot;
 2) ehitustööde hankelepingu korral 250 000 eurot rakendatakse riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (3) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära, viiakse hankemenetlus läbi lihtmenetluse korras järgides riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (4) Riigihanke dokumendid registreeritakse dokumendiregistris vastavalt linnavalitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud asjaajamikorrale.

 (5) Kõik käesolevas määruses toodud maksumused on ilma käibemaksuta.

 (6) Alates 1. jaanuarist 2014 korraldatavad hanked, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihangete seaduses sätestatud riigihanke siseriiklikku piirmäära, menetletakse reeglina e-hangete keskkonnas.
[RT IV, 17.12.2013, 3 - jõust. 20.12.2013]

§ 3.  Riigihangete planeerimine ja hankeplaan

 (1) Riigihanke alase töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks riigihangete hankeplaan koos üldise ajakavaga. Hankeplaanis kajastatakse lihthanke piirmäära ületavad hanked (alates 10 000 eurot asjade ja teenuste ostmise puhul, alates 30 000 eurot ehitustööde ostmise puhul).
[RT IV, 17.12.2013, 3 - jõust. 20.12.2013]

 (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad struktuuriüksuse juhid, linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja ametnikud hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks riigihangete komisjoni esimehele järgmisel kalendriaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:
 1) hanke nimetus;
 2) hankelepingu eeldatav maksumus;
 3) hankemenetluse liik;
 4) hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev;
 5) hankedokumentide ettevalmistaja ja hanke korraldamise eest vastutav isik;
 6) hankelepingu osade arv;
 7) hankelepingu tüüp, projekti ettevalmistaja;
 8) hanke väljakuulutamise aeg;
 9) eeldatav hankelepingu sõlmimise kuupäev ja tähtaeg.
[RT IV, 17.12.2013, 3 - jõust. 20.12.2013]

 (3) Hangete planeerimise eesmärgil kinnitab linnavalitsus korraldusega järgmise aasta hankeplaani jooksva kalendriaasta viimase kvartali jooksul.
[RT IV, 17.12.2013, 3 - jõust. 20.12.2013]

 (4) Hankeplaan vaadatakse üle kaks korda aastas ning vajadusel viiakse sisse muudatused. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb muudatust vajava struktuuriüksuse juht.

§ 4.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Riigihanke eest vastutav isik määratakse komisjoni poolt reeglina enne riigihanke korraldamiseks vajaliku esimese toimingu teostamist. Riigihangete eest vastutavate isikute nimed on kajastatud hankeplaanis.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik:
 1) korraldab hanketeate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
 2) teostab toiminguid hanke väljakuulutamiseks;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) tagab kõigi vajalike dokumentide õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 5) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise linna veebilehel;
 6) jälgib hankelepingu korrektset täitmist;
 7) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid;
 8) avab pakkumusi e-hangete keskkonnas.
[RT IV, 17.12.2013, 3 - jõust. 20.12.2013]

§ 5.  Riigihanke komisjon

 (1) Linnavalitsus on moodustanud korraldatavate riigihangete läbiviimiseks alalise riigihangete komisjoni.

 (2) Riigihangete komisjoni õiguste ja kohustuste hulka kuuluvad:
 1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
 2) pakkumuste avamine;
 3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
 4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
 5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
 6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine (hankemenetluse liigist tulenevalt);
 7) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine;
 8) muud riigihanke menetlusega seotud küsimused.

 (3) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab komisjoni esimees. Erakorralise komisjoni kokkukutsumise teade saadetakse vähemalt 1 tööpäev enne koosoleku toimumist. Koosolekud protokollitakse. Riigihangete komisjoni protokollid allkirjastatakse kõigi kohal viibinute komisjoni liikmete poolt. Komisjoni liige, kes jääb protokollis kajastatud suhtes eriarvamusele, võib nõuda oma eriarvamuse protokollis fikseerimist.
[RT IV, 17.12.2013, 3 - jõust. 20.12.2013]

 (4) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest sh komisjoni esimees või aseesimees.

 (5) Riigihangete komisjon menetleb reeglina hankeid maksumusega 5300 eurot ja üle selle.

 (6) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat on komisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste.

§ 6.  Lihthangete läbiviimine

 (1) Lihthange tuleb korraldada juhul kui eeldatav hankelepingu maksumus on:
 1) asjade ostmise ja teenuse tellimise korral 10 000 – 40 000 eurot;
 2) ehitustööde tellimise korral 30 000 – 250 000 eurot.

 (2) Lihthangete korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud lihthanke korraldamise reeglitest ning järgitakse riigihangete seadust muudes küsimustes niivõrd kuivõrd see on lihthanke korraldamisel olemuslikult võimalik, mõistlik ja vajalik.

 (3) Lihthanke hankedokumendid kinnitab riigihangete komisjon.

§ 7.  Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimine

 (1) Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisel tuleb järgida riigihangete seaduse paragrahvis 19 sätestatut.

 (2) Lihtsustatud korras tellitava teenuse, mille eeldatav maksumus ületab 10 000 eurot, hankimise soovist teatatakse riigihangete registri veebilehe kaudu.

 (3) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimisel lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud lihthanke korraldamise reeglitest ning käesoleva korra § 6 sätestatud reeglitest ning järgitakse riigihangete seadust muudes küsimustes niivõrd kuivõrd see on lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimisel olemuslikult võimalik, mõistlik ja vajalik.

 (4) Lihtsustatud korras tellitava teenuse, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, hankimisel lähtutakse käesoleva korra § 8 sätestatud reeglitest.

§ 8.  Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

 (1) Hankelepingu sõlmimisel maksumusega alla lihthanke piirmäära tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine.

 (2) Hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise maksumusega alla lihthanke piirmäära otsustab oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires linnavalitsuse struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht kooskõlastatult linnavalitsuse struktuuriüksuse juhiga.

 (3) Linnavalitsuse struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht vastutab hankemenetlusega seotud toimingute nõuetekohase teostamise eest.

 (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

 (5) Asjade ostmisel, või teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 kuni 10 000 (ehitustööde tellimise puhul 10 000 kuni 40 000) eurot tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine tehes pakkumuse esitamise ettepanek vähemalt kahele isikule.

 (6) Asjade ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 kuni 10 000 eurot võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

 (7) Asjade, teenuste ja ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro, esitatakse ettepanek pakkumuse tegemiseks vähemalt ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

§ 9.  Hankeleping

 (1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.

 (2) Linnavalitsuse nimel sõlmib hankelepingu linnapea või teda asendav isik, kui linnavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

 (3) Hankelepingu maksumusega alla 1000 euro võib sõlmida suuliselt. Sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.

 (4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 10.  Ideekonkursi korraldamine

 (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab linnavalitsus määrates ära linnapea käskkirjaga ideekonkursi korraldava struktuuriüksuse, võitjatele makstavad auhindade ja/või osalejate osalemistasude suuruse. Ideekonkursi korraldamise otsuses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või üksnes ideekavandi saamise eesmärgil.

 (2) Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab linnavalitsus korraldusega ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.

 (3) Linnavalitsus kuulutab ideekonkursi võitjad välja korraldusega.

§ 11.  Ideekonkursi tulemuste avalikustamine

  Ideekonkursi tulemuste kohta avalikustatakse Valga linna veebilehel 10 päeva pärast

§ 12.  Avaldatav teave

 (1) Kui korraldatava riigihanke eeldatav maksumus asjade ja teenuste hankelepingu puhul on vähemalt 10 000 eurot ja ehitustööde hankelepingute puhul 30 000 eurot, avaldatakse Valga linna veebilehel www.valga.ee riigihanke kohta järgmine teave:
 1) hankija (nimi, aadress ja sidevahendid);
 2) riigihanke nimetus ja hankelepingu eseme lühikirjeldus;
 3) riigihanke eest vastutav isiku nimi, ametikoht, sidevahendid;
 4) viide hankedokumentidega tutvumiseks;
 5) pakkumuste esitamise tähtaeg;
 6) vajadusel muu informatsioon.

 (2) Veebilehel avaldatud teabe alusel võivad pakkujad, kellele ei ole väljastatud hanke dokumente ja keda ei ole kutsutud läbirääkimistele, esitada pakkumuste esitamise tähtaja jooksul oma pakkumuse.

 (3) Riigihanke kohta avaldab õigeaegselt kogu vajaliku teabe riigihanke eest vastutav isik.

§ 13.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 25. juunil 2012.