Teksti suurus:

Ühinemislepingu kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2016, 43

Ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 72

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõike 6 alusel ning arvestades § 9¹ lõiget 2, 3, 5 ja 7, ühinemisläbirääkimistel osalenud omavalitsuste saavutatud kokkuleppeid ning asjaolu, et ühinemislepingu projekt koos lisadega oli pandud avalikkusele tutvumiseks 5.09.-31.10.2016 Elva linna veebilehele ja saadetud postiga kõikidele Elva linna aadresskohtadele ning tutvustati kõikides läbirääkimisi pidanud omavalitsuste rahvakoosolekutel septembris - oktoobris 2016, Elva Linnavolikogu
o t s u t a b:

1. Kinnitada Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemisleping (lisa) koos järgmiste lisadega:
  1) Lisa 1 Seletuskiri
  2) Lisa 2 Valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
  3) Lisa 3 Investeeringute kava;
  4) Lisa 4 Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava;
  5) Lisa 5 Piirkonnakogu moodustamise põhimõtted ja võimalikud funktsioonid;
  6) Lisa 6 Õiend ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta;
  7) Lisa 7 Elva linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
  8) Lisa 8 Konguta valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
  9) Lisa 9 Palupera valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
  10) Lisa 10 Puhja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
  11) Lisa 11 Rannu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
  12) Lisa 12 Rõngu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

2. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

3. Otsus ja ühinemisleping avaldada Riigi Teatajas.

4. Otsuse peale võib esitada Elva Linnavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Meelis Karro
Elva Linnavolikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Investeeringute kava

Lisa 4 Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 5 Piirkonnakogu moodustamise põhimõtted ja võimalikud funktsioonid

Lisa 6 Õiend ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta

Lisa 7 Elva linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Konguta valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9 Palupera valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 10 Puhja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 11 Rannu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 12 Rõngu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json