Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 13.06.2018 nr 39
RT IV, 26.06.2018, 1
jõustumine 29.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2019RT IV, 17.12.2019, 620.12.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Delegeerida Võru Vallavalitsusele järgmiste seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse, valla, kohaliku omavalitsusorgani, Võru valla kui tee omaniku, lasteasutuse pidaja või kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine:
  1) alkoholiseaduse § 23 lõikes 4 sätestatud ülesanne;
  11) asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 112 lõikes 1 ja § 13 lõikes 2 sätestatud ülesanded;
[RT IV, 17.12.2019, 6 - jõust. 20.12.2019]
  2) atmosfääriõhu kaitse seadus;
  3) ehitusseadustik;
  4) ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõigetes 1 ja 4 ning § 29 lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud ülesanded;
  5) huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4–6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2, § 14 lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõikes 1 sätestatud ülesanded;
  51) hädaolukorra seadus;
[RT IV, 17.12.2019, 6 - jõust. 20.12.2019]
  52) jäätmeseadus;
[RT IV, 17.12.2019, 6 - jõust. 20.12.2019]
  6) kalmistuseadus;
  7) kaubandustegevuse seaduse § 17 lõikes 4 ja § 20 lõikes 5 sätestatud ülesanded;
  8) keskkonnaseadustiku üldosa seadus1;
  9) kinnisasja omandamise kitsendamise seadus;
  10) kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lõikes 31, § 10 lõikes 2, § 11 lõike 2 punktis 6 ja lõikes 3 ning § 461 lõikes 3 sätestatud ülesanded;
  11) kohanimeseaduse ülesanded;
  12) koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõigetes 3 ja 4 ja § 24² lõikes 3 sätestatud ülesanded;
  13) korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3, lõike 2 punktides 2 ja 3, lõikes 3, § 56 lõike 3 punktis 2, § 60 sätestatud ülesanded;
  14) lastekaitseseadus;
  15) liiklusseadus;
  16) looduskaitseseaduse § 9 lõikes 2, § 40 lõikes 4, § 42 lõigetes 3 ja 4, § 45 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded;
  17) loomakaitseseaduse § 5 lõikes 3 sätestatud ülesanne;
  18) loomatauditõrje seadus;
  19) maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud ülesanne;
  20) maakatastriseadus;
  21) maakorraldusseadus;
  22) maamaksuseaduse § 5 lõikes 3 ning § 5¹ lõigetes 3¹ ja 3² sätestatud ülesanded;
  23) maapõueseadus1;
  24) maareformi seadus;
  25) noorsootöö seaduse § 152 ja § 191 sätestatud ülesanded;
  26) pakendiseaduse § 171 lõikes 13, § 171 lõikes 4 ja § 20 lõikes 44 sätestatud ülesanded;
  27) planeerimisseadus;
  28) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 38 lõikes 1, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõigetes 2 ja 3, § 63 lõikes 2, § 63 lõike 3 punktis 4, § 63 lõikes 5, § 67 lõikes 2, § 71 lõike 2 punktis 4, § 71 lõigetes 5 ja 6, § 74 lõikes 2, § 87 lõigetes 5, 6 ja 7 sätestatud ülesanded;
  29) pärimisseaduse § 142 lõikes 6 sätestatud ülesanne;
  291) rahvastikuregistri seadus;
[RT IV, 17.12.2019, 6 - jõust. 20.12.2019]
  30) relvaseaduse1 § 84 lõikes 3 sätestatud ülesanne;
  31) riigilõivuseaduse § 35 lõikes 2, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 4 ja § 43 lõikes 1 sätestatud ülesanne;
  32) ruumiandmete seadus;
  33) sotsiaalhoolekande seadus, väljaarvatud § 14 lõikes 1 ja 2, § 133 lõikes 6 ja § 156 lõikes 32 sätestatud ülesanded;
  34) tarbijakaitseseaduse § 20 sätestatud ülesanded;
  35) tubakaseaduse1 § 18 lõikes 4 sätestatud ülesanne;
  36) veeseadus1;
  37) ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktides 2–14 ja lõikes 2 sätestatud ülesanded;
  38) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 2 lõikes 2, § 4 lõikes 1¹, § 6 lõigetes 2 ja 3 ja § 7 lõikes 2 sätestatud ülesanne.

  (2) Delegeerida Võru Vallavalisuse pädevusse järgmiste määrustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine:
  1) Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määruse nr 144 "Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine" punktis 6 sätestatud ülesanne;
  2) Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määruse nr 36 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" punktides 542 ja 56 sätestatud ülesanded;
  3) Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 267 kinnitatud "Maa ostueesõigusega erastamise kord" punktis 4 sätestatud ülesanne;
  4) Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud "Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord";
  5) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrus nr 155 "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord";
  6) Keskkonnaministri 9. juuli 2015 määrus nr 43 "Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" §-s 3 sätestatud ülesanne;
  7) Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016 määruse nr 1 "Teeregistri põhimäärus" § 12 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ülesanded;
  8) Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm”, väljaarvatud § 5 lõikes 12 ja § 11 lõikes 6 sätestatud ülesanded;
  9) Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrus nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”;
  10) Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud “Maa riigi omandisse jätmise kord”;
  11) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määrus nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord”;
  12) Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“;
  13) Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ punktides 8, 9, 10, 11, 13 ja 14 sätestatud ülesanded.
[RT IV, 17.12.2019, 6 - jõust. 20.12.2019]

  (3) Delegeerida Võru Vallavalitsusele seadustega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele, organile või asutusele ja kohalikule omavalitsusorganile pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.

  (31) Delegeerida Võru Vallavalitsusele andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamine.
[RT IV, 17.12.2019, 6 - jõust. 20.12.2019]

  (4) Delegeerida põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikes 5 sätestatud kooli pidaja pädevusse antud küsimuse otsustamine kooli direktorile.

  (5) Võru Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on määrusega delegeeritud ülesannete täitmine.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json