Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Võru valla aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 12

Võru valla aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 11.12.2019 nr 81
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 lõike 3, Võru vallavolikogu maaelukomisjoni 04.12.2018, 08.01.2019, 05.02.2019, 19.03.2019, 09.04.2019, 04.06.2019 protokolliliste otsuste ja ettepanekute, Võru valla mittetulundusühingute ümarlaual tehtud ettepanekute alusel ning arvestades aleviku- ja küla külavanema kohustuste ja õiguste ning ülesannete täpsema määratlemise vajadusega.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Võru valla aleviku- ja külavanema (edaspidi vanem) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, nimetatute õigusi ja kohustusi ning volituste kestuse perioodi.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) valla alevik või küla - Võru valla haldusterritooriumil paiknev küla või alevik;
  2) vanem - aleviku või küla esindaja, kes on valitud hääleõiguslike elanike poolt statuudi alusel ning juhindub oma tegevuses aleviku või küla ühistest huvidest ja seisukohtadest;
  3) ühine aleviku- või külavanem - ühist piiri omava aleviku-küla valitud esindaja, kes esindab alevikke ja/või külasid võrdsetel alustel;
  4) küla üldkoosolek - küla ja/või aleviku elanike koosolek asjaomase küla ja/või aleviku vanema valimiseks ja/või küla või alevikuga seotud küsimuste otsustamiseks;
  5) hääleõiguslik isik - vähemalt 16. aastane asjaomase aleviku-ja/või küla füüsiline isik, kelle alaline elukoht on või kinnisvara asub selles alevikus või külas. Üldkoosolekul on õigus laiendada hääleõiguslike isikute ringi.

§ 3.   Vanema valimine

  (1) Võru valla haldusterritooriumil asuv alevik ja/või küla võib soovi korral valida aleviku- ja/või külavanema.

  (2) Alevikule ja/või külale valitakse üks vanem aleviku ja/või küla üldkoosolekul.

  (3) Vanemat valiva aleviku- või küla üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada aleviku- ja/või külaelanik(ud).

  (4) Igal üldkoosolekul osaleval hääleõiguslikul aleviku- või külaelanikul on vanema valimisel üks hääl. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

  (5) Hääletamise läbiviimiseks üldkoosolekul valitakse koosolekul osalejate seast vähemalt kolmeliikmeline valimiskomisjon.

  (6) Hääletamine on salajane.

  (7) Salajane hääletamine viiakse läbi hääletussedelite abil. Valimiskomisjon viib salajase hääletamise läbi ja koostab hääletamise tulemuste kohta protokolli.

  (8) Vanem valitakse täisealiste aleviku- või külaelanike hulgast, kelle alaline elukoht on Võru vallas asjaomases alevikus või külas.

  (9) Vanem valitakse külaelanike üldkoosolekul poolthäälteenamusega vähemalt kolmeks aastaks või kuni viieks aastaks. Aleviku või küla vanema valimiseks peab üldkoosolekul osalema vähemalt 30% aleviku või küla elanike arvust rahvastikuregistri andmetel.

  (10) Vanema kandidaat seatakse üles üldkoosolekul osalejate poolt.

  (11) Vanema kandidaadiks saab esitada isiku, kes osaleb üldkoosolekul, kus valitakse vanem.

  (12) Vanema kandidaadid peavad esitama koosolekul nõusoleku kandideerimiseks ning see kantakse üldkoosoleku protokolli.

  (13) Vanemaks valitakse kandidaat, kes kogub kõige rohkem hääli.

  (14) Juhul kui enim hääli saavad võrdselt kaks kanditaati viiakse läbi kordushääletamine enim hääli saanud kahe kandidaadi vahel.

  (15) Statuudis reguleerimata valimistoimingute üle otsustab üldkoosolek.

§ 4.   Ühise vanema valimine

  Omavahel ühist piiri omavad alevikud või külad võivad valida ühise vanema, kui elanikud nii otsustavad.

§ 5.   Aleviku või külaelanike üldkoosoleku toimumisest teatamine

  Teade vanema valimise kohta peab olema välja pandud vastavas alevikus või külas ning vajadusel kasutama sotsiaalmeediat vähemalt kaks nädalat enne vanema valimise üldkoosoleku toimumist.

§ 6.   Vanemat valiva üldkoosoleku läbiviimine

  (1) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ning üldkoosolek protokollitakse.

  (2) Üldkoosoleku alguses valivad hääleõiguslikud aleviku või külaelanikud üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja viib läbi salajase hääletamise. Üldkoosoleku protokollija tagab üldkoosoleku käigu ja otsuste protokollimise. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

  (3) Üldkoosoleku juhataja esitab vanema valimise kohta koostatud protokolli koos registreerimislehega vallavalitsusele kümne (10) tööpäeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates.

  (4) Vallavalitsus sõlmib üldkoosolekul valitud vanemaga lepingu käesolevas statuudis sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 7.   Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
  1) vastavalt vajadusele kutsuda kokku esindatava aleviku või küla üldkoosolekuid;
  2) esindada vastavat alevikku või küla ja osaleda sõnaõigusega vallavolikogu istungil või kutsutuna vallavalitsuse istungile, kui arutatakse tema poolt esindatava aleviku või küla puudutavaid küsimusi;
  3) taotleda alevikule või külale raha valla eelarvest vastavalt kehtestatud Võru valla kordadele ning toetusi erinevatest allikatest, lähtudes üldkoosolekul kinnitatud otsustest;
  4) saada kohalikust omavalitsusest oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
  5) juhtida aleviku- või külaelanike ning aleviku või küla territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu heakorda, avalikku käitumist jms puudutavatele probleemidele;
  6) astuda vanema kohalt tagasi, kutsudes selleks kokku üldkoosoleku;
  7) saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 8.   Vanema ülesanded

  Vanema ülesanded on:
  1) korraldada infovahetust külaelanike ning vallavalitsuse, vallavolikogu ja muude institutsioonide vahel;
  2) teavitada kohalikku omavalitsust aleviku- või küla probleemidest;
  3) osaleda valla poolt korraldatavatel MTÜ-de ümarlaua koosolekutel;
  4) teavitada Võru Vallavalitsust külas elavatest abivajajatest ning võimaluse korral korraldada nende abistamist;
  5) organiseerida alevikus ja/või külas ühistegevust, ärgitada aleviku- ja/või külaelanikke koostööle;
  6) viia vähemalt üks kord aastas läbi aleviku ja/või küla üldkoosolek ja esitada aruanne vanema tegevuse kohta;
  7) korraldama võimalusel aleviku ja/või küla ajaloo kogumine ja kroonika pidamine;
  8) suhelda ja teha koostööd alevikus ja/või külas tegutsevate kodanike ühendustega;
  9) koordineerida ja aidata korraldada aleviku või küla ühistegevusi ning ellu viia ühisprojekte;
  10) ametiaja lõppemisel kutsuda kokku üldkoosolek uue vanema valimiseks.

§ 9.   Vanema vastutus

  Vanem on aruandekohustuslik külaelanike üldkoosoleku ees.

§ 10.   Vanema ülesannetest vabastamine

  (1) Vanema omal soovil vanema ülesannetest vabastamiseks esitab vanem sellekohase teate üldkoosolekule. Võru Vallavalitsus lõpetab vanemaga lepingu üldkoosoleku protokolli alusel.

  (2) Vanema ülesannetest vabastamine külaelanike nõudmisel toimub külaelanike üldkoosolekul.

  (3) Vanema volitused lõpevad kui vähemalt üks alljärgnev tingimus on täidetud:
  1) uue vanema valimisel;
  2) elukoha muutumisel;
  3) surma korral.

  (4) Vanem vabastatakse ülesannete täitmisest üldkoosoleku poolt vastuvõetud ja protokollitud otsuse alusel.

§ 11.   Vanema ametitegevusega seotud kulude hüvitamine

  (1) Vanemal on õigus taotleda kord aastas Võru Vallavalitsuselt vanema ülesannete täitmisega seotud kulude hüvitamist.

  (2) Vallavalitsus hüvitab vanema põhjendatud kulud vanema poolt esitatud avalduse ja kuludokumentide alusel.

  (3) Võru Vallavalitsus hüvitab kulud kuni 300 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  (4) Taotlus kulude hüvitamiseks tuleb vanemal esitada hiljemalt jooksva aasta 10. detsembriks Võru Vallavalitsusele. Taotluse põhjendatuse korral hüvitatakse kulud kümne (10) tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui jooksva aasta 31. detsembriks.

§ 12.   Kohaliku omavalitsuse ülesanded

  (1) Võru Vallavalitsuse kultuurispetsialist peab valitud vanemate nimistut.

  (2) Vallavalitsus säilitab üldkoosoleku protokollid vanema valimise kohta viis (5) aastat ning vanemaga sõlmitud lepingud säilitatakse kümme (10) aastat peale lepingu lõppemist.

  (3) Võru Vallavalitsus annab informatsiooni vanemale tema statuudist tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 19.03.2004 määrus nr 11 „Vastseliina valla külavanema statuudi kinnitamine“.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub alates 01.01.2020.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json