SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2019, 35

Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord

Vastu võetud 12.12.2019 nr 25
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord reguleerib resotsialiseerimisteenuse (edaspidi ka teenus) osutamise tingimusi, teenuse taotlemist ja resotsialiseerimisteenuse lepingu sõlmimist.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk on säilitada või parandada õigustatud isiku toimetulekuvõimet, kuni ta on võimeline iseseisvalt ühiskonnas toime tulema, sealhulgas tagama endale eluruumi ja täitma sellega kaasnevaid kohustusi.

  (2) Teenus hõlmab teenuse kasutaja nõustamist ja toimetuleku toetamist ning talle ja tema leibkonnaliikmetele majutuse võimaldamist kas voodikoha, toa või tubade näol (edaspidi koos teenuskoht).

§ 3.   Teenuse osutamise kohad

  (1) Teenuse osutamise kohad on:
  1) varjupaik;
  2) sotsiaalmajutusüksus;
  3) ühiselamu.

  (2) Varjupaigas osutatakse teenust isikule, kes vajab pärast talle vältimatu sotsiaalabina osutatud varjupaigateenust püsivat ööpäevaringset kõrvalabi ja hooldust ning kellele on raskendatud väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine. Isikule tagatakse juhendamine, nõustamine, toitlustamine, koduteenused ja koduõendusteenus.

  (3) Sotsiaalmajutusüksuses osutatakse teenust isikule, kes vajab iseseisva toimetulekuvõime säilitamiseks või parandamiseks juhendamist ja nõustamist.

  (4) Ühiselamus osutatakse teenust isikule, kes vajab iseseisva toimetulekuvõime saavutamiseks vähesel määral juhendamist ja nõustamist.

§ 4.   Õigustatud isik

  (1) Teenust on õigus kasutada isikul:
  1) kes vajab igapäevaelu korraldamisel individuaalset nõustamist ja juhendamist ning
  2) kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
  3) kelle kasutuses ega omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi ning kellel ei ole hooneühistu liikmelisust, mis annab õiguse eluruumi kasutada, ja
  4) kes ei ole sotsiaal-majandusliku olukorra tõttu võimeline enda ja oma leibkonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Koos õigustatud isikuga võivad majutust taotleda tema leibkonnaliikmed, kelle kasutuses ega omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi ja kellel ei ole hooneühistu liikmelisust, mis annab õiguse eluruumi kasutada.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik (edaspidi ka taotleja) rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi hoolekandeosakond) kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja nimi, isikukood, elu- ja/või viibimiskoht ja kontaktandmed;
  2) andmed taotleja leibkonnaliikmete kohta, kes vajavad majutust koos taotlejaga;
  3) teenusevajaduse põhjendus: nimetatakse asjaolud, miks isik vajab individuaalset nõustamist ja juhendamist, mis takistab taotleja iseseisvat toimetulekut ning miks ei võimalda taotleja sotsiaal - majanduslik olukord tal eluruumi omandada või üürida;
  4) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  5) otsuse teatavaks tegemise viis (e-posti teel, hoolekandeosakonnas, posti teel lihtkirjaga).

§ 6.   Taotleja sotsiaal-majandusliku olukorra hindamine

  (1) Hoolekandeosakond kontrollib taotleja sotsiaal-majanduslikku olukorda, kasutades muu hulgas andmekogusid ja sotsiaalteenustele suunamisel kogutud andmeid.

  (2) Hoolekandeosakonnal on õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid ja -dokumente. Lisaandmete ja -dokumentide nõue esitatakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Hoolekandeosakonnal on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust, vajaduse korral külastada taotlejat tema viibimiskohas ning hinnata teenusevajadust.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) teenuse kasutaja andmed;
  2) teenuse kasutajaga koos majutatavate leibkonnaliikmete andmed;
  3) taotluse kokkuvõte;
  4) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  5) teenuse osutamise koht;
  6) teenuse kasutaja kohustus teavitada hoolekandeosakonda otsuse tegemise aluste äralangemisest või sotsiaal-majandusliku olukorra muutumisest;
  7) kohustus teenuse eest tasuda;
  8) teenusevajaduse ülevaatamise tähtaeg isiku puhul, kellega ei ole resotsialiseerimisteenuse lepingut sõlmitud (vähemalt üks kord aastas);
  9) otsuse vaidlustamise kord.

  (3) Taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõuetele;
  2) taotleja ei võimalda kontrollida otsustamiseks vajalikke asjaolusid;
  3) taotleja vajadusi on võimalik ja otstarbekas katta muude sotsiaalteenustega.

  (4) Otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutud lisaandmete või -dokumentide esitamist või nende esitamise tähtaja möödumist. Otsus tehakse taotlejale teatavaks taotluses märgitud viisil viie tööpäeva jooksul.

  (5) Otsus kehtib selle alusel sõlmitud resotsialiseerimisteenuse lepingu (edaspidi leping) lõppemiseni või ennetähtaegse lõpetamiseni.

  (6) Otsus tunnistatakse kehtetuks, kui isik ei ole:
  1) teenusevajaduse ülevaatamise tähtajal hoolekandeosakonda ilmunud;
  2) lepingut sõlminud 30 kalendripäeva jooksul asjaomase ettepaneku tegemisest ning uut lepingu sõlmimise tähtaega ei ole kokku lepitud.

§ 8.   Järjekorra pidamine

  (1) Hoolekandeosakond edastab taotluse rahuldamise otsuse koopia Tallinna Sotsiaaltöö Keskusele (edaspidi TSK), kes peab otsuste üle arvestust.

  (2) TSK kutsub kokku Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkirjaga moodustatud resotsialiseerimisteenuse komisjoni. Resotsialiseerimisteenuse komisjon määrab koosoleku protokolliga taotlejate vajaduse ja hoolekandeosakonna esindajate arvamuse alusel kindlaks, millisel aadressil asuvas teenuse osutamise kohas isikule teenust osutatakse.

  (3) TSK peab arvestust resotsialiseerimisteenuse osutajate (edaspidi teenuseosutajate) vabade teenuskohtade üle.

§ 9.   Lepingu sõlmimine, tegevusplaani koostamine ja isiku viibimiskoha registrikanne

  (1) Teenuskoha vabanemise korral teeb hoolekandeosakond järjekorras olevale isikule ettepaneku sõlmida teenuseosutajaga leping.

  (2) Isik sõlmib teenuseosutajaga lepingu 30 kalendripäeva jooksul asjaomase ettepaneku tegemisest.

  (3) Isik tasub teenuse eest Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkirjas kehtestatud hinnakirja alusel.

  (4) Teenuseosutaja koostab 30 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest koostöös isiku ja hoolekandeosakonnaga isikule individuaalse tegevusplaani. Vähemalt 30 kalendripäeva enne teenuse osutamise tähtaja lõppemist hindab teenuseosutaja koostöös hoolekandeosakonnaga isiku iseseisva toimetuleku võimalusi, sealhulgas tema suutlikkust leida eluruum ja täita sellega kaasnevaid kohustusi.

  (5) Teenuseosutaja korraldab teenuse osutamise koha aadressi kandmise rahvastikuregistrisse isiku viibimiskohana.

§ 10.   Lepingu lõpetamine

  (1) Teenuseosutaja võib lepingu lõpetada, kui:
  1) isik ei ole asunud teenust kasutama ühe kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest;
  2) teenuse kasutaja ei täida kohaselt lepingut või tegevusplaani;
  3) teenuse kasutaja ei ole tasunud teenuse eest lepingus kokkulepitud tingimustel kahel kalendrikuul;
  4) teenuse kasutaja käitumine ohustab kolmandaid isikuid ja/või nende vara.

  (2) Teenuseosutaja lõpetab lepingu, kui puudub vajadus isikule teenust osutada ja/või teenuse kasutaja suunatakse sobivamale teenusele.

  (3) Teenuseosutaja teavitab hoolekandeosakonda kavatsusest lõpetada teenuse kasutajaga leping.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Isikule, kellele on teenust osutatud Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 määruse nr 104 „Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord" alusel, osutatakse teenust käesolevat määrust rakendamata ning senistel tingimustel kuni lepingu lõppemiseni.

  (2) Linnale kuuluva hoone või selle osa tunnistamise sotsiaalmajutusüksuseks või ühiselamuks otsustab Tallinna Linnavalitsus.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json