Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu linna pedagoogilise praktika stipendiumi statuut

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.12.2022, 29

Pärnu linna pedagoogilise praktika stipendiumi statuut

Vastu võetud 15.12.2022 nr 28
jõustumine 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest makstava üliõpilasstipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise ja määramise kord.

  (2) Stipendiumi määramise eesmärk on suurendada Pärnu linna haridusasutustes kvalifikatsiooninõuetele vastavate tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog) ja õpetajakutse omandajate arvu.

  (3) Stipendiumiga toetatakse praktika sooritamise perioodil elamiskulude katmist, et motiveerida üliõpilasi asuma tööle Pärnu linna haridusasutustes pärast magistriõpingute lõpetamist.

  (4) Stipendiumi makstakse eelarvevahendite olemasolul.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine ja dokumentide esitamine

  (1) Stipendiumi saavad taotleda üliõpilased, kes õpivad ülikoolides tugispetsialisti või õpetaja magistriõppekaval või integreeritud õppekava 4. või 5. aastal ja soovivad sooritada praktikat Pärnu linna haridusasutustes.

  (2) Taotlusi stipendiumi saamiseks saab esitada vähemalt kaks korda aastas. Info taotlemise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel.

  (3) Taotlus peab sisaldama taotleja kontaktandmeid, õpitulemuste väljavõtet ja motivatsioonikirja, milles taotleja kirjeldab oma erialast kogemust ning põhjendab Pärnu linna eelistust praktikakohana.

§ 3.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumide määramiseks moodustatakse linnavalitsuse korraldusega komisjon.

  (2) Komisjoni kaasatakse ülikooli vastava õppekava esindaja.

  (3) Ettepaneku eraldatavate stipendiumide arvu ja suuruse kohta teeb komisjon.

  (4) Stipendiumide eraldamise otsustab linnavalitsus lähtuvalt komisjoni ettepanekust.

  (5) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta stipendium välja andmata.

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Linnavalitsuse haridusosakond sõlmib stipendiumi saajaga lepingu.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) stipendiumi kasutamise sihtotstarve;
  2) stipendiumi andja ja stipendiumi saaja õigused, kohustused ja vastutus;
  3) muud lepingus vajalikud tingimused.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json