Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2017, 5

Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Vastu võetud 11.01.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse §-le 30 lg 1 p 3, § 664 lg 2 p 1, väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg-te 2 ja 3, § 52 lg-te 5, 9, 10, 11 ja 16 ja § 77 lg 1, alkoholiseaduse § 73 p 5, ehitusseadustiku1 § 141 p 1, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3, liiklusseaduse § 263 lg 2 ja lg 3 p 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, muinsuskaitseseaduse § 49 p 2, pakendiseaduse § 33 lg 6, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, tarbijakaitseseaduse § 75 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2, tubakaseaduse § 51 lg 1, väärismetalltoodete seaduse § 54 p 3, ühistranspordiseaduse § 95 lg 2 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1, ruumiandmete seaduse § 80 lg 2 haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kinnitada Narva Linnavalitsuse ametikohtade loetelu, mille alusel ametnikud on volitatud väärteomenetluses osalema Narva Linnavalitsuse nimel, alljärgnevalt:

 (1) Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet:
 1) Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna muinsuskaitse vaneminspektor - muinsuskaitseseaduse §-des 45-481, karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod;
 2) Järelvalve osakonna juhataja, vanemspetsialist, spetsialistid – ehitusseadustiku §-des 134–140, karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruses kehtestatud järelvalve osakonna pädevuse ulatuses;
 3) Järelvalve osakonna peaspetsialist ja vanemspetsialistid (korrakaitse) - kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-des 662 ja 663, liiklusseaduse §-des 241, 261 ja 2611–2615, ühistranspordiseaduse §-des 85–91, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 151, karistusseadustiku §-des 261 lg 1,3 ja 262, 372 lg 1 ja 3, 279, 280 lg 1 ja 3, 282, pakendiseaduse §-des 29, 30, alkoholiseaduse §-des 53-72, tubakaseaduse §-des 39-50, looduskaitseseaduse §-s 71, 73, 74, jäätmeseaduse § 120–12611, ruumiandmete seaduse § 79, ehitusseadustiku §-des 134–140, , tarbijakaitseseaduse §-des 68-69, reklaamiseaduse §-des 33–35 välireklaami nõuete rikkumise korral, kaubandustegevuse seaduse §-des 26 ja 29, väärismetalltoodete seaduse §-s 48 sätestatud väärteod ning ka teised väärteod, mille kohtuväliseks menetlejaks on linnavalitsus.
 4) Geodeesia ja maakorralduse osakonna juhataja – ruumiandmete seaduse § 79 sätestatud väärteod.

 (2) Linnamajandusamet:
 1) Kommunaal- ja ehitusosakonna juhataja – maksukorralduse seaduse §1531, 154, looduskaitseseaduse §-s 73, ehitusseadustiku §-des 134–140, karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod Narva Linnamajandusameti põhimääruses kehtestatud kommunaal- ja ehitusosakonna pädevuse ulatuses;
 2) Kommunaal- ja ehitusosakonna liikluskorralduse vanemspetsialist - maksukorralduse seaduse §1531, 154, liiklusseaduse §-des 241, 261 ja 2611–2615, ühistranspordiseaduse §-des 85-91, ehitusseadustiku §-des 134–140, karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod Narva Linnamajandusameti põhimääruses kehtestatud kommunaal- ja ehitusosakonna pädevuse ulatuses;
 3) Kommunaal- ja ehitusosakonna keskkonnamõjude hindamise vanemspetsialist - looduskaitseseaduse §-s 71, 73, 74, pakendiseaduse §-des 29, 30, jäätmeseaduse § 120–12611, karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod;
 4) Varade osakonna juhataja - maksukorralduse seaduse §1531, 154, ehitusseadustiku §-des 134–140, karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod Narva Linnamajandusameti põhimääruses kehtestatud varade osakonna pädevuse ulatuses.

 (3) Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet: ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja, peaspetsialist, vanemspetsialist ja spetsialist - reklaamiseaduse §-des 33–35 sätestatud väärteod välireklaami nõuete rikkumise korral, tarbijakaitseseaduse §-des 68-69, alkoholiseaduse §-des 53-72, tubakaseaduse §-des 39-50, kaubandustegevuse seaduse §-des 26 ja 29, väärismetalltoodete seaduse §-s 48, karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3, maksukorralduse seaduse § 1531, 154 sätestatud väärteod.

 (4) Narva Linnakantselei:
 1) Elanikkonna registreerimise büroo peaspetsialist, vanemspetsialist, spetsialist - karistusseadustiku §-des 280 lg 1 ja 3, 282 sätestatud väärteod;
 2) Vanemspetsialist – alkoholiseaduse §-des 67, 69 ja 71, tubakaseaduse §-des 44 - 47, karistusseadustiku §-des 262, 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod.

 (5) Sotsiaalabiamet:
 1) Linnaarst, sotsiaalabiameti vanemspetsialist - karistusseadustiku §-s 280 lg 1 ja 3 sätestatud väärteod.

§ 2.  Väärtegude kohtuvälise menetleja (Narva Linnavalitsuse volitatud ametniku isikus) tegevuse peale esitatud kaebuse lahendab linnapea või linnasekretär.

§ 3.  §-s 1 loetletud ametnikud juhinduvad väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010039

§ 4.  Kinnitada vastavalt käesoleva määruse lisale väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm. Linnakantseleil korraldada §-s 1 toodud ametnikele tema pädevust tõendava tunnistuse väljaandmine ja pidada arvestust selle üle.

§ 5.  Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 18.06.2015 määrus nr 22 „Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine“.

§ 6.  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Lisa

/otsingu_soovitused.json