Tervishoid

Teksti suurus:

Tervise projektide toetamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2019, 10

Tervise projektide toetamise kord

Vastu võetud 10.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Pärnu linna eelarvest Pärnu linna elanike tervist edendavate tegevustega seotud ja tervishoiuteenuste kvaliteeti parandavate projektide (edaspidi tervise projekt) toetamise tingimused ja korra.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri:
  1) koolitervishoiu teenuse toetamist;
  2) tervishoiuteenuse osutajale ravikindlustusega hõlmamata sotsiaalabi vajavate isikute ravikulude hüvitamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuste andmise eesmärgiks on Pärnu linna elanike tervist väärtustava eluhoiaku ja teadliku terviskäitumise kujundamine ja võimalikult kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tervise edendamine on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine;
  2) tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist;
  3) tervishoiutöötaja on perearst, eriarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Tervishoiuametis.

§ 4.   Toetuse taotleja

  Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud.

§ 5.   Toetuse valdkonnad

  Toetust võib taotleda järgmistele tervise projektidele:
  1) haigusi ennetavatele ja tervist edendavatele projektidele, sh uimastiennetusalased projektid;
  2) tervishoiutöötajate koolitus- ja investeerimisprojektidele.

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 31. jaanuar ja 31. august.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse, milles märgitakse:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) projekti nimi;
  3) projekti eesmärk ja vajalikkus;
  4) projekti kestus;
  5) projekti sihtrühm;
  6) projekti lühikirjeldus;
  7) taotletav summa, projekti kogueelarve, omaosaluse suurus või kinnitused kaasfinantseerijatelt.

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlused vaatab läbi komisjon, mis koosneb tervisenõukogu liikmetest. Puuduste esinemise korral teatatakse sellest taotlejale ning antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 päeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtaja jooksul puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (2) Komisjonil on vajadusel õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist.

  (3) Komisjon esitab taotlused linnavalitsusele koos oma arvamusega taotluse rahuldamise kohta.

§ 8.   Toetuse eraldamine

  Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega volikogu poolt kinnitatud eelarve piires hiljemalt ühe kuu jooksul pärast komisjoni poolt esitatud taotluse saamist.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Lepingu toetuse saajaga sõlmib linnavalitsuse poolt volitatud isik kahe nädala jooksul, arvates linnavalitsuse korralduse jõustumisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otstarve ja toetuse maksmise tähtajad;
  2) toetuse saaja kohustused toetuse sihipärasel kasutamisel;
  3) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt.

  (2) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse üleandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab rahvatervise spetsialist.

  (3) Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul ja/või nõuab makstud toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingu tingimusi.

§ 11.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määrus nr 20 ”Tervise projektide toetamise kord”

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json