Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Raieloa andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2019, 13

Raieloa andmise kord

Vastu võetud 10.01.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle andmise tingimused ja kord.

  (2) Käesoleva määrusega ei reguleerita metsaseaduse tähenduses metsa ega viljapuude raiumist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - vähemalt 10 cm rinnasdiameetriga (mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast) või vähemalt 15 cm tüveläbimõõduga (mõõdetuna 15 cm kõrguselt maapinnast) puittaim;
  2) raie - puu langetamine või selle hoolduslõikus;
  3) puu langetamine - puu likvideerimine juurekaelalt;
  4) puu hoolduslõikus - lõikus puu võra hooldamiseks ja/või kujundamiseks, mille käigus säilib puu elujõulisus;
  5) lõikamisaeg - puude hoolduslõikuseks sobiv periood võttes arvesse liikide bioloogilisi iseärasusi;
  6) vesivõsu - uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu;
  7) vormipuu - ilupuu, mille võrale on puu kasvu algusest saadik antud erinevate hooldusvõtetega soovitud kuju;
  8) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal aprillist juuli lõpuni, millal võib puu raiet mitte lubada;
  9) asendusistutamine - langetatava puu väärtusele vastava puu või puude istutamine.

§ 3.   Raieluba

  (1) Raieloa puu langetamiseks või hoolduslõikuse teostamiseks andmise otsustab ning määrab vajadusel selle kõrvaltingimused Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse (edaspidi teenistus) juhataja või tema volitatud valdkonna spetsialist ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest.

  (2) Ehitusprojektis raiumisele määratud puu langetamiseks võib teenistuse juhataja või tema volitatud valdkonna spetsialist anda raieloa ehitusloa- või ehitusteatise menetluses ehitusprojektile antava kooskõlastusega.

  (3) Raieluba ei ole vaja:
  1) tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtliku) puu langetamiseks;
  2) kuivanud, murdunud ja rippes okste ning vesivõsude kõrvaldamiseks;
  3) elupuu ja vormipuu hoolduslõikuseks;
  4) väljaspool Pärnu linna muinsuskaitseala, selle kaitsevööndit või miljööväärtuslikku ala kasvava puu hoolduslõikuse teostamiseks;
  5) okste kärpimiseks osas, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liiklust;
  6) Pärnu linna omandis oleval maa-alal kasvava puu raieks, juhul kui puu langetatakse või hoolduslõikust teostatakse Pärnu linnaga sõlmitud lepingu alusel;
  7) maakatastriseaduse mõistes maatulundusmaal kasvava puu langetamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul tuleb viivitamatult teenistusele teatada maha kukkunud või avariiohtlike puude arv, liigid, täpne asukoht ning edastada pildimaterjal.

  (5) Raieluba puu langetamiseks kehtib 1 aasta, va käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, mil raieluba on seotud ehitusloa või –teatise kehtivusega.

  (6) Raieluba puu hoolduslõikuseks antakse ühekordseks tegevuseks ning loa kehtivuse tähtaja määrab teenistus.

  (7) Raieloa andmisel võib seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuste korraldamise, lõikamisaja, istutatud puu hooldamise, raierahu perioodil raie keelamise ning muude sarnaste tingimuste osas.

§ 4.   Loa taotlemine ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Raieloa taotluse võib esitada:
  1) puu kasvukoha maa-ala omanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul;
  2) Pärnu linna omandis oleval maa-alal kasvava puu puhul asjast huvitatud isik;
  3) puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puuokste kõrvaldamist.

  (2) Taotlus raieloa saamiseks sisaldab:
  1) taotleja andmeid (nimi; isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress jms);
  2) põhjendust puu langetamiseks või hoolduslõikuseks. Hoolduslõikuse korral soovitavat lõikuse ulatust ja võra kuju pärast lõikust;
  3) pildimaterjal olemasolevast olukorrast;
  4) puu kasvukoha aadressi ning vajadusel asendiplaani või joonist puu asukoha selgitamiseks või puu asukoha täpset kirjeldust;
  5) kinnitust, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse tööde järgselt heakord;
  6) asjakohasel juhul ehitusloa või –teatise number.

  (3) Kaasomandis oleval kinnistul asuva puu langetamiseks või hoolduslõikuseks esitatavale taotlusele lisatakse kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis kõikide kaasomanike nõusolekud.

  (4) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kinnistul, mille majandamiseks on loodud ühistu, lisatakse puu langetamiseks esitatava raieloa taotlusele vastava pädeva organi otsus ning puu hoolduslõikuse teostamiseks esitatava raieloa taotlusele juhatuse või samaväärse organi otsus.

  (5) Kui puud soovitakse lõigata käesoleva määruse § 4 lõige 1 punkti 3 tähenduses, lisatakse taotlusele dokumendid, et on täidetud asjaõigusseaduses sätestatud üle piiri ulatuvate okste eemaldamiseks vajalikud tingimused.

§ 5.   Raieloa andmisest keeldumine

  (1) Teenistus võib keelduda raieloa andmisest, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud käesoleva määruse § 4 nimetatud andmeid või dokumente;
  2) taotlejaks on isik, kellel puudub õigustaotlust esitada;
  3) taotleja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente või selgitusi;
  4) taotleja ei ole puu langetamise või hoolduslõikuse vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks.

  (2) Teenistus võib keelduda puu langetamiseks raieloa andmisest, kui:
  1) kinnistul, kus puu kasvab, on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks (kuni ehitusloa väljastamiseni);
  2) puu on elujõuline ning ei ohusta vara ega isikuid;
  3) puu langetamine on vastuolus avaliku huviga.

  (3) Teenistus võib keelduda hoolduslõikuseks raieloa andmisest, kui:
  1) hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  2) taotleja soovitud lõikusmeetod ei sobi taotluses nimetatud puuliigile;
  3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse kaitse all.

  (4) Raieloa andmisest keeldumine vormistatakse teenistuse juhataja või tema poolt volitatud valdkonna spetsialisti otsusena.

§ 6.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Teenistusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) on rikutud raierahu nõuet;
  3) rikutakse raieloa tingimusi või kõrvaltingimusi.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat peatamise kestvusest.

§ 7.   Järelevalve teostamine ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab Pärnu Linnavalitsuse korrakaitseteenistus.

  (2) Käesoleva määruse rikkumise eest kantakse vastutust looduskaitseseaduse sätestatud ulatuses.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2006 määrus nr 6 „Puu raiumiseks loa andmise kord“;
  2) Paikuse Vallavolikogu 24. septembri 2004 määruse nr 14 „Pädevuse delegeerimine“ punktid 1.4 ja 1.5;
  3) Audru Vallavolikogu 16. detsembri 2015 määrus nr 35 „Puu raieks loa andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json