Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse 26.01.2022 määruse nr 1 „Haljala valla hankekord“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2023, 1

Haljala Vallavalitsuse 26.01.2022 määruse nr 1 „Haljala valla hankekord“ muutmine

Vastu võetud 12.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 ning Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine” § 8 alusel.

§ 1.   Haljala Vallavalitsuse 26.01.2022 määruses nr 1 „Haljala valla hankekord“ tehakse alljärgnevad muudatused:

 
  1) paragrahv 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(1) Ametiasutus ja hallatav asutus koostab pärast vallaeelarve vastuvõtmist nimekirja lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta ning esitab selle vallakantseleile. Nimekiri peab sisaldama hankekorra § 5 lõikes 3 märgitud andmeid.“;
  2) paragrahv 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(2) Ametiasutuse ja hallatava asutuse põhjendatud vajaduste, eelarveperioodiks kavandatud eesmärkide ja tegevuste ning rahaliste võimaluste põhjal koostab vallakantselei hankeplaani ning esitab selle kinnitamiseks Haljala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Anti Puusepp
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json