Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haljala valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.01.2023, 2

Haljala valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  (1) Moodustada Haljala valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon), mis on Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon.

  (2) Komisjoni eesmärk on koordineerida kriisireguleerimisalaseid tegevusi valla haldusterritooriumil ning vajaduse korral abistada hädaolukorda lahendavaid asutusi ja eriolukorra juhti.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi vallavalitsus.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjonil on aseesimees, kelle määrab vallavanem komisjoni koosseisu kinnitamise käskkirjaga.

  (4) Juhul, kui komisjoni liige ei saa komisjoni tööst osa võtta, määratakse talle asendusliige.

  (5) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, e-post, kodune aadress) ja viivitamatult teavitama nende muutustest.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) analüüsib hädaolukordadeks valmistumist ja hädaolukordade lahendamist, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist ning hädaolukorras ja eriolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6-s sätestatud ülesannete täitmist;
  2) teeb tulenevalt käesoleva paragrahvi punktist 1 vastavatele ametiasutustele ettepanekuid elutähtsate teenuste toimepidevuse ja elanikkonna turvalisuse tagamise kohta;
  3) kooskõlastab kriisireguleerimise alaseid dokumente;
  4) kinnitab komisjoni kriisiolukorras tegutsemise korra;
  5) tagab operatiivse tegutsemise elutähtsate teenuste katkestuste ja muude kriisiolukordade korral;
  6) koordineerib vajaduse korral isikute ulatuslikku evakueerimist ning evakueeritute majutamist ja toitlustamist;
  7) koordineerib kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimise õppuse korraldamist;
  8) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
  9) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorrajuhi antud ülesandeid;
  10) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevusest ning järgmise aasta tööplaani;
  11) moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra;
  12) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korraline koosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni koosoleku aeg ja päevakord esitatakse vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada, kui seda ei võimalda kujunenud olukord.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (9) Komisjoni otsused on komisjoni liikmetele, komisjoni üksuste liikmetele ja nende asendusliikmetele kohustuslikud.

  (10) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (11) Komisjoni esimehel on õigus kaasata komisjoni töösse teisi isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (12) Komisjon võib koosolekuid läbi viia ka elektroonselt kasutades infotehnoloogilisi vahendeid.

§ 6.   Komisjoni õigused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) moodustada oma otsusega ööpäevaringse valmisolekuga kriisireguleerimise meeskond ning muid komisjoni üksusi ja kinnitada nende koosseisud;
  2) saada vallavalitsuse struktuuriüksustelt ja hallatavatelt asutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja andmeid;
  3) esitada vallavalitsusele ettepanekuid kriisireguleerimisealastes küsimustes.

  (2) Komisjoni otsused on valla õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab vallakantselei.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 28.03.2018 määrus nr 3 „Haljala valla kriisikomisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Anti Puusepp
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json