Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Torgu vallas

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2014, 69

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Torgu vallas

Vastu võetud 27.03.2013 nr 2
RT IV, 12.03.2013, 70
jõustumine 15.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.02.2014RT IV, 18.02.2014, 3421.02.2014, rakendatakse 01.01.2014

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord sätestab Torgu valla elanikele nende saamise tingimused ja maksmise korra.

§ 2.  Eesmärk

 (1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise eesmärgiks on rahalise toetuse abil soodustada vallaelanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi säilimisele.

 (2) Sotsiaaltoetuse maksmise võib vajadusel asendada sotsiaalteenuste osutamisega.

§ 3.  Sotsiaaltoetuse taotleja

 (1) Sotsiaaltoetust on õigustatud taotlema Torgu vallas alaliselt elav isik, kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Torgu valla elanikuna, samuti Sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lõigetes 2, 3 ja 5 nimetatud isikud.

 (2) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, samuti valla sotsiaaltöötajad, kellel on õiged andmed abivajava isiku kohta.

§ 4.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses
 1) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla
 2) ühekordne sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus või teenuse eest tasumine
 3) vähekindlustatud perekond on leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt tuluallikat ning pere sissetulek kuus on minimaalne (ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir)
 4) kiireloomuline toetus on abi, mida isik vajab erakorralise või kriisiolukorra kiireks leevendamiseks
 5) vältimatu abi on elatusvahendite isiku olukorrale vastavad hädavajalikud hoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

§ 5.  Sotsiaaltoetuste taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse Torgu Vallavalitsusele. Avaldusele märgitakse ära taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta, pangaarve number. Avaldusele lisatakse kulu- ja sissetulekut tõendavad dokumendid.

 (2) Sotsiaaltöö eest vastutav ametnik kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele ja vajadusel küsib täiendavaid dokumente.

 (3) Toetuse taotlemise avalduse vastuvõtmise, registreerimise ja vastamise korraldab vallavalitsuse kantselei.

 (4) Toetuse taotlemise avaldusi võetakse vastu iga kahekümnenda kuupäevani.

§ 6.  Sotsiaaltoetuste määramine

 (1) Sotsiaaltoetuse määrab ja selle suuruse otsustab vallavalitsus.

 (2) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmed;
 2) taotleja ei esita sotsiaaltöö eest vastutava ametniku poolt küsitud täiendavaid dokumente;
 3) taotleja ja tema pereliikmete sissetulekud ületavad kehtestatud minimaalsete( ühe pereliikme kohta on väiksem, kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir) sissetulekute piiri;
 4) kui leitakse, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 5) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tõõta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
 6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 7) taotleja pole täitnud vanemakohustusi lapse eest hoolitsemisel;
 8) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid;

 (3) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul.

 (4) Otsusega mittenõustusmisel on taotlejal õigus esitada kaebus vallavalitsusele või Saare maavanemale või pöörduda halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 7.  Sotsiaaltoetuste maksmine

 (1) Sotsiaaltoetus kantakse taotleja pangakontole 7 päeva jooksul peale otsuse tegemist-kinnitamist, või makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas või tasutakse arve ülekande korras.

 (2) Erandkorras, sotsiaalkomisjoni otsuse alusel, võib abivajaja isiku huvisid arvestades toetuse välja maksta sostiaaltöötajale, abivajava isiku pereliikmele, eestkostjale või hooldajale, kes kasutab saadud vahendeid selle isiku huvides, kellele toetus määrati.

§ 8.  Toetuse tagasinõudmine

 (1) Kui sotsiaaltoetuse taotleja esitab teadvalt valeandmeid, mille alusel taotlejale maksti sotsiaaltoetust, tagastab toetust saanud isik saadu vabatahtlikult. Kui isik aga keeldub saadut vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse.

 (2) Kui sotsiaaltoetust ebaõigelt saanud isik jätab ettekirjutuse täitmata, võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras.

2. peatükk TOIMETULEKUTOETUS 

§ 9.  Toimetuleku toetuse määramise alused

 (1) Toimetulekutoetus on riiklik igakuuliselt makstav toetus ning määramise ja maksmise aluseks on sotsiaalhoolekandeseadus, arvestades perekonna sissetulekuid ja alalise eluruumi alalisi kulusi.

 (2) Toimetulekutoetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekute kohta. Kui taotletakse jooksval kuul tehtud eluasemekulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele ka vastavad kuludokumendid. Toetuse määrab sotsialtöö eest vastutav ametnik.

 (3) Eluasemekulude piirmäärad kinnitab Torgu vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 10.  Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavad sotsiaaltoetused

 (1) Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse ja tehakse eraldisi sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning arendamiseks eelarves toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägist.

 (2) Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse raskustes olevatele peredele ja isikutele hädavajalike kulutuste või vajadusel täielikuks katmiseks ja esmavajaduste rahuldamiseks, samuti erakorralisteks toetusteks õnnetusjuhtumite puhul ja vältimatuks sotsiaalabiks.

 (3) Põhjendatud taotlused koos lisadokumentidega täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks arutab vallavalitsus läbi ja kinnitab toetuse suurused, kusjuures arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, laste arvu ja võimet igapäevaeluga toime tulla.

 (4) Sotsiaaltoetuste- ning teenuste osutamiseks eelarves olevad vahendid on ette nähtud järgmisteks kuludeks:
 1) täiendavate mittekoosseisuliste töötajate ajutiselt tööle võtmiseks ja täiendava töökoormuse hüvitamiseks sotsiaaltöötajale;
 2) töövahendite ja kantseleitarvete ning mööbli soetamiseks sotsiaaltöötajale;
 3) sostiaaltöötajate koolitus- ja lähetuskuludeks ning projektide kaasfinantseerimiseks;
 4) toimetulekut soodustavate täiendavate sostiaaltoetuste maksmiseks.

 (5) Sotsiaalteenuste korraldamiseks eelarves olevad vahendid on ette nähtud järgmisteks kuludeks
 1) teenuste osutamiseks vajalike vahendite soetuskuludeks ning teenuste pakkumiseks vajalike ruumide remondiks ja kohandamiseks;
 2) tööharjutusvõimaluste loomiseks ja abivahendite soetamiseks puudega inimestele iseseisva toimetuleku ja töötamise soodustamiseks;
 3) lepingulisteks väljamakseteks uute teenuste osutajatele;
 4) toimetulekut soodustavate täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks.

 (6) Kõik taotlused ja esitatud arved sotsiaaltoetuste ja - teenuste korraldamiseks ning sotsiaalteenuste arendamiseks arutatakse eelnevalt läbi ja kinnitatakse vallavalitsuses.

3. peatükk VALLA SOTSIAALTOETUSED 

§ 11.  Ühekordsed toetused

 (1) Ühekordne sotsiaaltoetus määratakse:
 1) vähekindlustatud perele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem, kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
 2) sügava või raske puudega isikule, kui lisakulutused ületavad isikule määratud puudetoetuse määra. Toetust võib taotleda isik ise, tema hooldaja, eestkostja või ülalpidamiskohustusega isik;
 3) üksikule vanaduspensionärile, kelle pensioni suurus on madalam kui kolme kordne toimetulekupiir.

 (2) Ühekordse sotsiaaltoetuse maksimaalne suurus on kahekordne kehtiv toimetulekupiir aastas.

 (3) Erandina võib vallavalitsuse põhjendatud otsusega määrata toetuse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele ja lõikes 2 nimetatud maksimaalsest suurusest suuremas summas põhjendatud taotluse alusel.

 (4) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele põhjendatud avalduse, koos kuludokumentidega, mis tõendavad taotleja kulutusi (nimeline retseptiravimi maksekviitung, arsti suunamiskiri jm).

§ 12.  Lapse sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust on õigus saada:
 1) 100% kehtestatud määrast Torgu vallas alaliselt elavatel lapsevanematel/elaval lapsevanemal, kes on vähemalt 1( üks) aasta enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud Torgu valla elanikena ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel torgu valla elanik. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.
 2) Sünnitoetust makstakse 50% kehtetstatud määrast juhul, kui sünnitoetuse taotleja on Torgu vallas alaliselt elanud vähemalt 1 (üks) aasta enne lapse sündi ja rahvastikuregistrisse sisse kantud Torgu valla elanikuna, teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel Torgu valla elanik või on olnud seda alla ühe aasta enne lapse sündi ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Torgu valla elanik.

 (2) Kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

 (3) Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus.Sünnitoetuse määrab vallavalitsus.

 (4) Sünnitoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt.

 (5) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale lapse sündi.

§ 13.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus on ette nähtud valla elanikeregistris olnud isiku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Matusetoetuse määrab vallavalitsus.

 (3) Matusetoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt.

 (4) Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale isiku surma.

§ 14.  Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 (1) Koolimineku toetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 01.jaanuari seisuga Torgu vald. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja, makstakse lapse kooliminekutoetus välja eestkostjale või hooldajale.

 (2) Toetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel ja esitatakse vallavalitsusele hiljemlat jooksva aasta 05. septembriks.

 (3) Koolimineku toetuse avaldused vaadatakse läbi 10. septembriks ja maksmise otsustab ja kinnitab vallavalitsus. Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitustega tagastatakse taotluses märgitud aadressil.

 (4) Juhul kui laps, kellel on õigus saada kooliminekutoetust, viibib laste hoolekandeasutuses, makstakse toetus hoolekandeasutusele, kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks.

 (5) Koolimineku toetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt.

§ 15.  Prillitoetus

 (1) Prillitoetust on õigus saada eelkooliealistel, põhikoolis ja gümnaasiumis õppivatel õpilastel.

 (2) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse ja makstud arve. Prillitoetuse määrab vallavalitsus.

 (3) Prillitoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt.

§ 16.  Lasteaia toiduraha toetus

 (1) Lasteaia toiduraha kompenseeritakse 100% ulatuses, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Torgu valla elanik.

 (2) Toetuse taotleja esitab avalduse vallavalitsusele.

 (3) Toetus makstakse lasteaia poolt esitatud arve alusel.

§ 17.  Õpilaskodu kohatasu

 (1) Gümnaasiumi-, ameti-, kõrg- ja ülikooli õpilase õpilaskodu kohatasu või üürikorteri üüritasu üürilepingu ning makstud maksedokumendi alusel koolikohustuse täitmise korral tasutakse kuni 30 eurot ühes kuus.
[RT IV, 18.02.2014, 34 - jõust. 21.02.2014, rakendatakse 01.01.2014]

 (2) Toetuse taotleja esitab avalduse ja makstud arve vallavalitsusele hiljemalt iga järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.

§ 18.  Transporditoetus

 (1) Toetust makstakse kutsehariduskoolis õppivatele õpilastele maksmisele mittekuuluva summa ulatuses ja 100% mandril ameti-, kõrg- ja ülikoolis õppivatele 1 x kuus edasi tagasisõit.
04.03.2014 10:10
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, § 18 lg 1 sõnastuses, vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel arvestades Torgu Vallavalitsuse taotlust 19.02.2014 nr 7
[RT IV, 18.02.2014, 34 - jõust. 21.02.2014, rakendatakse 01.01.2014]

 (2) Toetuse taotleja esitab avalduse ja bussipiletid ning autotranspordiga sõidu puhul mandrile tasutakse bussipileti summa ulatuses avalduse esitamisel vallavalitsusele hiljemalt iga järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.
[RT IV, 18.02.2014, 34 - jõust. 21.02.2014, rakendatakse 01.01.2014]

 (3) Bussisõidu kiipkaart tasutakse 100% igapäevaseks koolisõiduks põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kes ei ela õpilaskodus ega üürikorteris.

§ 19.  Kooli lõpetamise toetus

 (1) Kooli lõpetamise toetust makstakse ühekordselt põhikooli-, gümnaasiumi-, ameti-, ja kõrgkooli lõpetanud õpilasele, kelle elukohana on vähemalt viimane õppeaasta olnud registreeritud Torgu vald.

 (2) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse ja lõputunnistuse. Koolilõpetamise toetuse määrab vallavalitsus.

 (3) Koolilõpetamise toetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt.

 (4) Koolilõpetamise toetust makstakse õigustatud isikule 3 kuud peale koolilõpetamist.

4. peatükk ERAKORRALISED TOETUSED 

§ 20.  Erakorralised toetused seoses õnnetusjuhtumitega

 (1) Erakorralisi toetusi makstakse, kui tegemist on ootamatute kulutustega nagu perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms.

 (2) Erakorralise totuse otsustab sotsiaalkomisjon tulenevalt kulutuste või kahjude suurusest. Sostiaalkomisjoni otsuse kinnitab vallavalitsus.

§ 21.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu.

 (2) Vältimatu sotsiaalabi on : isikule tasuta toidu võimaldamine, tema majutamine, riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine, toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks.

 (3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite klaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 22.  Lõppsätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Käesolev määrus jõustub tagasiulatuvalt 01. veebruar 2013 a.