Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haaslava valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2015, 4

Haaslava valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 04.02.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Haaslava Vallavolikogu 12. oktoobri 2012. a määruse nr 41 „Haaslava valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 6 lg 8 alusel.

§ 1.  Haaslava valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

 (1) Haaslava valla 2015. aasta eelarve võetakse vastu järgmiselt:
 1) põhitegevuse tulud 1 793 297 eurot;
 2) põhitegevuse kulud 1 675 277 eurot;
 3) investeerimistegevus -159 620 eurot;
 4) finantseerimistegevus -57 112 eurot;
 5) likviidsete varade muutus -98 712 eurot.

 (2) Eelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
volikogu esimees

Lisa Lisa 1