HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kuressaare linna munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kuressaare Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2017, 9

Kuressaare linna munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 14.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel kooskõlas Kuressaare Linnavolikogu 17. 12.2015. a otsusega nr 66 „Kokkuleppe sõlmimiseks loa andmine“, 22.12.2015 Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla vahel sõlmitud kokkuleppega lasteaia ja üldhariduskooli põhikooliastme õppekohtade tagamise ja finantseerimise kohta ja Kuressaare Linnavolikogu 27.06.2013. a määrusega nr 8 „Kuressaare linnavalitsuse hallatavatele koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkonna kinnitamine“.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Kuressaare Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) rühmade moodustamist, lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemist, lasteaiakohtade jagamist, lapse lasteaeda vastuvõtmist ning lasteaiakoha kasutamist ja lapse lasteaiast väljaarvamist.

§ 2.   Teeninduspiirkond

  Lasteaedade teeninduspiirkonnaks on Kuressaare linna haldusterritoorium ja Lääne-Saare Vallavolikogu 17. novembri 2015 määruse nr 57 „Lääne-Saare valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ §-ga 3 kinnitatud Kuressaare linna mõjupiirkond.

§ 3.   Rühmade moodustamine lasteaias

  (1) Lasteaia rühmad moodustatakse õppeaastaks, arvestades planeerimisel laste vanuselist jaotust, kohtade arvu ning teadaolevat vajadust ja võimalusi eri- ning sobitusrühmade järele.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust seisuga 30. september.

  (3) Kohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad vanuselt vanematele lastele.

  (4) Lasteaedade suviste kollektiivpuhkuse ajal tööle jääva valvelasteaeda lapse vastuvõtu kord reguleeritakse eraldiseisva otsusega.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmise alused ja koha kasutamise aeg

  (1) Kuressaare linna lasteaedade kohtade arvestus, taotluste vastuvõtt ja uute kohtade jaotus toimub ühtses Kuressaare linna elektroonilises hariduse registrite keskkonnas (edaspidi register).

  (2) Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub üldjuhul õppeaasta põhiselt.

  (3) Järgmise õppeaasta lasteaiakohtade taotluste vastuvõtt toimub õppeaastale vahetult eelneval märtsikuul (1. märtsist kuni 31. märtsini k.a).

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse taotlusi vastu ka pärast 31. märtsit ning õppeaasta kestel.

  (5) Lasteaeda võetakse vastu lapsi, kes on saanud vähemalt 1 aasta ja 6 kuu vanuseks. Kui lasteaias puudub vaba koha pakkumiseks võimalus, võib pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha asendada lapsehoiuteenusega.

  (6) Esmajärjekorras võetakse lasteaeda vastu lapsi, kelle registreeritud elukoht on Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla poolt kinnitatud Kuressaare linna teeninduspiirkonnas. Elukohaandmed fikseeritakse seisuga 31. detsember.

  (7) Kui lasteaias on pärast Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla Kuressaare linna teeniduspiirkonna elanikelt tähtajaks laekunud avalduste rahuldamist veel vabu kohti, võib vaba kohta pakkuda ka teistele avalduse esitanud peredele.

  (8) Üldjuhul saab laps lasteaiakohta kasutada kuni kooliminekuni.

  (9) Kui laps on saavutanud kooliküpsuse ja lapsevanem soovib oma lapse kooliminekut enne lapse koolikohustuslikku ikka jõudmist, tuleb lapsevanemal teavitada linnavalitsust sellest soovitavalt 31. märtsiks.

  (10) Kui lapsevanem soovib oma lapsele taotleda koolikohustuse täitmise edasilükkamist, siis tuleb lapsevanemal teavitada lasteaeda kohe, kui nõustamiskomisjon on andnud lapsele vastava soovituse.

2. peatükk Lapsele lasteaiakoha taotlemine 

§ 5.   Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemine

  (1) Lapsele saab lasteaiakohta taotleda lapsevanem, kelle registreeritud elukoht rahvastikuregistri andmetel ühtib lapse elukohaga, või muu lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem).

  (2) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks tuleb esitada taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) lapsevanema ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  3) kodune keel;
  4) pere elukohaandmed;
  5) lapsevanema kontaktandmed;
  6) pere teiste koolieelses eas olevate laste andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, lasteaed, kus laps käib;
  7) lapse lasteasutusse vastuvõtmise soovitud aeg/õppeaasta;
  8) lasteaia esimene ja teine eelistus;
  9) kas laps on varem käinud lasteaias (jah/ei), lasteaia nimi;
  10) muu lapse lasteaeda vastuvõtu jaoks oluline lisateave;
  11) kinnitus, et taotluse esitanud lapsevanem on teavitanud taotluse esitamisest teist lapsevanemat;
  12) kinnitus, et lapsevanem on teadlik lasteaiakoha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele.

§ 6.   Taotluse esitamine, muutmine ja tühistamine

  (1) Taotluse saab lapsevanem esitada isikustatult sisenenuna internetis Kuressaare linna hariduse registrite keskkonda või paberkandjal linnavalitsusele, kus toimetatakse taotluse sisestamine registrisse.

  (2) Järgmise õppeaasta lasteaiakohtade taotlemise ja lasteaiakohtade muutmise taotluste vastuvõtt toimub õppeaastale vahetult eelneval kevad-talvel 1. märtsist kuni 31. märtsini. Vabade kohtade olemasolul võetakse taotlusi vastu kogu õppeaasta kestel.

  (3) Taotluste vastuvõtu perioodil on lapsevanemal võimalus soovi korral juba esitatud taotlust registris muuta või see tühistada.

3. peatükk Taotluste menetlemine ja lapse lasteaeda vastuvõtmine 

§ 7.   Taotluste järjekord

  (1) Taotluste menetlemiseks fikseeritakse esitatud taotlused 31. märtsi seisuga.

  (2) Taotlused reastatakse vanuserühmadesse, arvestades lapse vanust 30. septembri seisuga tulenevalt laste koolikohustuslikku ikka jõudmisest. Noorima sõimerühma puhul arvestatakse täiendavalt lapse vanust kuu täpsusega.

§ 8.   Taotluste läbivaatamine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaedade uue õppeaasta rühmade komplekteerimise periood on õppeaastale eelneval kevadel 1. aprillist kuni 31. maini.

  (2) Lasteaedade rühmade komplekteerimine toimub vanuserühmade kaupa, alustades kõige vanemast vanuserühmast.

  (3) Järgmise õppeaasta rühmade komplekteerimist alustatakse juba lasteaeda vastu võetud laste paigutamisega uue õppeaasta rühmadesse.

  (4) Kui lasteaias, kus laps käib, puudub järgmiseks õppeaastaks võimalus kõigile vastava vanuserühma lastele koha pakkumiseks, tehakse perele lasteaiakoha pakkumine mõnes teises Kuressaare linna lasteaias, kus on sobilik vaba koht.

  (5) Taotluste läbivaatamisel võetakse koosmõjus oluliste asjaoludena arvesse:
  1) lapse vanust ja soovitud lasteaiakoha kasutamise algusaega;
  2) pere vanemate laste lasteaiakoha kasutust;
  3) lapsevanema töötamist lasteaias;
  4) registreeritud elukoha andmed;
  5) lapsevanema eelistusi lasteaia valikul.

  (6) Esimeses järjekorras vaadatakse läbi need taotlused, milles täpsustatud lasteaiakoha kasutamise algusaeg on enne uue õppeaasta 31. oktoobrit (kaasa arvatud).

  (7) Juhul kui lapsevanema poolt esimese eelistusena valitud lasteaia vastavas vanusegrupis vaba koht puudub, pakutakse kohta mõnes teises Kuressaare linna lasteaias.

  (8) Koha pakkumist saab lapsevanem jälgida registris, teavitus pakkumise lisamisest saadetakse ka taotluses märgitud e-postile.

  (9) Koha pakkumise järgselt on taotlejal võimalus registris:
  1) kinnitada pakud lasteaiakoha vastuvõtmine;
  2) loobuda pakutud kohast ja jääda ootama vaba kohta mõnes teises lasteaias;
  3) võtta vastu pakutud lasteaiakoht ja jääda samaaegselt ootejärjekorda esimese eelistusena valitud lasteaias;
  4) loobuda üldse lasteaiakohast, mille järel taotluse menetlus lõpetatakse.

  (10) Kui taotleja on lasteaiakoha pakkumise kinnitanud, võtab temaga ühendust selle lasteaia direktor, kuhu lapsele on broneeritud lasteaiakoht.

  (11) Kui taotleja ei ole ise kahe nädala jooksul registris pakutud lasteaiakohta vastu võtnud ega ka tagasi lükanud, võtab taotlejaga ühenduse registri haldaja, kes täpsustab asjaolud ning teeb vastavad toiminud registris.

  (12) Pärast perega kontakti võtmist lasteaia direktor registris kas:
  1) kinnitab lapse lasteaiakoha saajaks ja märgib registrisse täpsustatud lasteaiakoha kasutamise algusaja;
  2) kinnitab lapse lasteaiakoha saajaks, kuid kinnitab ka lapsevanema soovi jääda mõne muu lasteaia koha ootele;
  3) tühistab esialgse broneeringu ja taotlus jääb ootejärjekorda taotluses märgitud eelistuste järgselt ning võetakse uuesti menetlusse vaba koha tekkimisel eelistatud lasteaias või
  4) tühistab taotluse.

  (13) Kui perega ei ole taotluses märgitud kontaktidel võimalik kahe nädala jooksul ühendust saada, kuulub taotlus tühistamisele.

§ 9.   Tähtajast hiljem esitatud taotluste menetlemine

  (1) Kui kõik 31. märtsiks esitatud Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla Kuressaare linna teeninduspiirkonnas taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga registreeritud elukohta omavate isikute taotlused on rahuldatud, siis võetakse menetlusse avaldused:
  1) mille esitaja on oma elukoha registreerinud Kuressaare linnas või Lääne-Saare vallas pärast 31. detsembrit;
  2) mujal elukoha registreerinud isikute avaldused taotluste esitamise järjekorras.

  (2) Õppeaasta kestel võetakse vabadele kohtadele uusi lapsi vastavalt antud vanusegrupi laste järjekorrale.

  (3) Järjekorda võetud, kuid õppeaasta jooksul rahuldamata jäänud taotlusi uude õppeaastasse edasi ei viida ning järgmiseks õppeaastaks tuleb esitada uus taotlus vastavalt taotluste esitamise üldisele korrale.

§ 10.   Lapse lasteaeda vastuvõtust keeldumine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) lapse registreeritud elukoht ei ole Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla Kuressaare linna teeninduspiirkonnas ning lasteaias puudub sobiv vaba koht;
  2) lapsevanemal on võlgnevusi mõnes Kuressaare linna lasteaias.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitab registri haldaja taotluse esitajat kirjalikult.

§ 11.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse koha kinnitamisega registris loetakse laps lasteaeda vastuvõetuks.

  (2) Lasteaiatasu arvestus algab registrisse kantud koha kasutamise algusajast.

  (3) Lapsevanemal on võimalus jälgida registris oma taotluse menetlemise käiku.

4. peatükk Lasteaiakoha kasutamise üldised tingimused 

§ 12.   Lasteaiakoha kasutamise alustamine

  (1) Lapsevanem võib tuua lapse lasteaeda lasteaiaga täpsustud ja registrisse kantud kuupäevast alates.

  (2) Põhjendatud juhul võib lapsevanem taotleda lasteaiakoha kasutamise alguskuupäeva edasilükkamist, esitades sellekohase taotluse selle lasteaia direktorile, mille nimekirja laps on arvatud. Lasteaia direktor hindab esitatud taotluse põhjendatust ning kas lükkab koha kasutamise algusaja edasi või mitte. Üldjuhul võib koha kasutamise algusaega lükata edasi kuni ühe kuu võrra.

  (3) Kui lapsevanem ei ole kokkulepitud kuupäevaks toonud last lasteaeda ega teavitanud lasteaeda koha kasutamise algusaja edasilükkamise soovist, edastab lasteaia direktor vanemale 2 nädala möödumisel teate ning kui ei lepita kokku uues tähtajas, kuulub koht tühistamisele.

§ 13.   Lapse igapäevane toomine lasteaeda ja lahkumine lasteaiast

  (1) Lapse toob lasteaeda ja viib ära lapsevanem isiklikult, v.a juhtudel kui õpetajaga on kokku lepitud teisiti.

  (2) Lapse lasteaeda toomisel ja koha kasutamisel järgib lapsevanem tervisekaitsenõudeid, lasteaia lahtiolekuaegu, lasteaia kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

  (3) Lasteaed lubab rühma ainult terve lapse. Kui õpetaja hinnangul on lapsel haiguse tunnused, siis last rühma ei lubata.

§ 14.   Lapse üleviimine ühest rühmast teise

  Lasteaia direktor võib viia lapse vajadusel ühest rühmast teise, arvestades sealjuures seaduses sätestatud nõudeid ning võimalusel lapsevanema soove.

§ 15.   Lapsevanema ja lasteaia vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Lapsevanemal on õigus saada lasteaia töötajatelt teavet lasteaia töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ja kodukorra kohta ning muud lasteaia koha kasutamise ja oma lapsega seotud teavet.

  (2) Lapsevanem teavitab lasteaeda:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist tulenevate eritingimuste vajadusest;
  3) esimesel võimalusel lapsel diagnoositud nakkushaigustest, millega võib kaasneda teiste laste nakatumise oht.

§ 16.   Lasteaiakoha kasutamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub oma lapse lasteaiakoha kasutamise eest tasu vastavalt Kuressaare Linnavolikogu poolt kehtestatud suurusele ja tasumise korrale.

  (2) Kohatasu arvestus algab registris kinnitatud lapse lasteaiakoha kasutamise alguskuupäevast.

  (3) Kohatasu arvestus ei peatu lapse puudumisel lasteaiast haiguse tõttu või muul põhjusel.

  (4) Kohatasu arvestatakse kuu tasuna, kui lasteaiakoha kasutamise algus- või lõpukuul on tegelikult kasutatud päevade arv väiksem kui viis, siis kuulub tasumisele 50% kuu tasust.

  (5) Kohatasu kuulub tasumisele jooksvas kuus.

§ 17.   Toitlustamine lasteaias

  (1) Lapsele on lasteaias tagatud kolm toidukorda päevas.

  (2) Lapsevanemal on võimalik valida, kas laps sööb lasteaias kõigil kolmel korral päevas või loobub kas hommiku- või õhtusöögist, üksikute päevade toidukordade osas erisusi ei arvestada.

  (3) Jooksva kuu toidukordade tellimus ning planeeritud puudumised lasteaiast tuleb teatada lasteaiale hiljemalt kuu esimesel tööpäeval.

  (4) Lapse ette teatamata puuduma jäämisel mistahes põhjusel kuulub tasumisele esimese puudumise päeva toidukordade tasu, alates puudumise teisest päevast toiduraha ei arvestata.

  (5) Lapse toidukulude eest makstakse kalendrikuu tegelike toidukordade alusel vastavalt väljastatud arvele.

§ 18.   Arvete esitamine

  (1) Lapse lasteaiakoha kasutamise eest esitatakse arve sellele lapsevanemale, kes on esitanud taotluse lasteaiakoha saamiseks. Lapsevanema soovil võib arve väljastada ka teisele isikule, kuid arve maksmise kohustuse täitmise eest jääb vastutavaks taotluse esitanud lapsevanem.

  (2) Üldjuhul väljastatakse arved e-posti teel.

  (3) Jooksva kuu arvel kajastub sama kalendrikuu lasteaiakoha tasu ning eelmise kalendrikuu toidukulu.

  (4) Arved väljastatakse hiljemalt 10. kuupäevaks ning arved kuuluvad tasumisele hiljemalt 24. kuupäevaks.

5. peatükk Lasteaiakoha kasutamise lõppemine ja lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamine 

§ 19.   Lasteaiakohast loobumine

  Lapsevanemal on õigus pärast lapse lasteaia nimekirja arvamist ja enne lasteaiakoha kasutamise alguskuupäeva igal ajal kohast loobuda, teatades sellest kas registri kaudu või kirjalikus vormis teatega linnavalitsusele või lasteaiale.

§ 20.   Lasteaiakoha kasutamise lõppemine

  (1) Lapse lasteaiakoha kasutamine lõppeb kas tähtaja saabumisel või koha kasutamise lõpetamisel.

  (2) Üldjuhul lõppeb koolieelikust lapse asteaiakoha kasutus lapse kooliminekule eelneva õppeaasta lõppemisel ning lasteaia suvepuhkuste algusega. Soovi korral on lapsevanemal õigus kasutada lasteaiakohta kuni 31. augustini.

  (3) Koha kasutamise lõpetamist võib algatada lapsevanem või lasteaia direktor.

§ 21.   Lasteaiakoha kasutamise lõpetamine lapsevanema algatusel

  (1) Lapsevanemal on õigus igal ajal algatada lasteaiakoha kasutamise lõpetamine, teavitades sellest kirjalikult lasteaia direktorit.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma jooksva kalendrikuu kohatasu ning toidukulu vastavalt toidupäevade tegelikule arvule.

§ 22.   Lasteaiakoha kasutamise lõpetamine lasteaia direktori algatusel

  (1) Lasteaia direktoril on õigus algatada lasteaiakoha kasutamise lõpetamine, kui:
  1) laps ei ole kahe nädala jooksul pärast kokkulepitud lasteaiakoha kasutamise algusaega alustanud lasteaiakoha kasutust ning lapsevanem ei ole taotlenud koha kasutamise algusaja edasilükkamist;
  2) lapsevanemal on tekkinud võlgnevus kahe kuu maksete ulatuses ning lapsevanem ei ole teavitanud makseraskustest. Makseraskuste ilmnemisel on lasteaia direktoril õigus anda lapsevanemale uus maksetähtaeg ning juhul, kui võlg ei ole tähtaegselt tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja;
  3) laps ei ole ühe kalendrikuu jooksul lasteaia kohta kasutanud ning lapsevanem ei ole lasteaeda puudumise põhjustest informeerinud;

  (2) Direktori otsuse alusel lapse lasteaiast väljaarvamise kohta edastatakse lapsevanemale kirjalik teatis.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 23.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 17.12.2013. a määrus nr 11 “Kuressaare linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

§ 24.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
linnapea

Eero Lapp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json