HaridusKool

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2017, 18

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Vastu võetud 16.02.2017 nr 102

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22² lõike 1 alusel

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Jõelähtme valla eelarvest eraüldhariduskoolide tegevuskulude osalist katmist ajavahemikul 01. jaanuar 2017.a kuni 31. detsember 2019.a eesmärgiga pakkuda mitmekesisemaid võimalusi üldhariduse omandamisel.

  (2) Jõelähtme vald osaleb eraüldhariduskoolide tegevuskulude osalisel katmisel selleks vastavale koolile makstava toetuse kaudu.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, oma kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Erakooli toetamise tingimused

  (1) Erakooli pidajale antakse toetust õpilase kohta kalendrikuu eest kuumäära alusel alljärgnevatel tingimustel:
  1) erakooli tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) erakoolil on kehtiv tegevusluba;
  3) erakoolis õppiva õpilase enda ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Jõelähtme vald;
  4) õpilase eest ei maksa riik õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust täies ulatuses ning
  5) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud Jõelähtme valla registriga õpilaste arv vastavalt erakoolis iga kuu 10nda kuupäeva seisuga.

§ 4.   Toetuse määr

  (1) Jõelähtme valla eelarvest erakooli pidajale eraldatava toetuse suurus kalendrikuus õpilase kohta saadakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ja riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksumuse lahutamisel.

  (2) Kui elukohajärgses koolis ei ole võimlik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest, võib vallavalitsuse otsuse alusel Jõelähtme valla eelarvest toetada haridusliku erivajadusega õpilase õppimist erakoolis suuremal määral kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määr.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  Toetuse eraldamisel sõlmib Jõelähtme Vallavalitsus kalendriaastaks erakooli pidajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

§ 6.   Erakooli pidaja teavitamiskohustus

  (1) Erakooli pidaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

  (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest ja nende täitmisest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2017.a.

  (2) Määrus kehtib 31. detsembrini 2019.a.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json