SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Pihtla valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2017, 21

Pihtla valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 25.02.2016 nr 6
RT IV, 10.03.2016, 25
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.02.2017RT IV, 18.02.2017, 701.04.2017

Määruse andmise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Toetusi määratakse ja makstakse rahvastikuregistri andmetel Pihtla valla elanikele.

 (2) Toetuste määramise aluseks on avaldus, kus on ära näidatud pere sissetulekud ja vajadusel lisatud kuludokumendid ( kviitungid). Erivajadusega inimestel lisada AEK-i otsuse koopia.

 (3) Komisjonil on õigus pere tegelikku majanduslikku olukorda arvestades teha toetuse määramisel erandeid.

 (4) Vältimatut sotsiaalabi osutab valla sotsiaalnõunik, kellel on õigus selleks otstarbeks saada valla kassast avansina kuni 35 € abivajaja kohta.

§ 2.  Pihtla valla eelarvest makstakse:

 (1) sünnitoetust 300 € makstakse lapse sünni registreerimisel, kui laps registreeritakse valla elanikuks ja lapsevanem/ lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel elanud Pihtla vallas vähemalt üks aasta enne lapse sündi.

 (2) matusetoetust 200 € Pihtla valla elanikeregistrisse kantud isiku surma korral matusekorraldajale surma registreerimise päeval sularahas või matusekorraldaja pangaarvele

 (3) erakorraline toetus kuni 650 € tulekahju, loodusõnnetuse või muu eriolukorra tekkimisel, mis on tekitanud temale märkimisväärset varalist kahju.

 (4) koolilõputoetust 100 € koolilõpetajatele ( põhikool, gümnaasium, ametikool).

 (5) ühekordset rahalist toetust 35 € - 130 € .

 (6) toetus kütte muretsemiseks 300 € üksikvanuritele ja üksikvanematele. Avaldusele lisada ostu- müügi leping.

 (7) toetus kindlustamata inimestele haigusest või puudest tingitud põhjendatud väljaminekute katteks.

 (8) kompensatsioon sõidukulude hüvitamiseks mandril käinud raskes majanduslikus olukorras olevatele inimestele, kes peavad käima ravil või konsultatsioonil. Avaldusele lisatakse arstitõend ja bussipiletid või auto bensiinikulu dokumendid. Toetust makstakse mitte üle bussisõidu määra. Toestust on õigus taotleda vähekindlustatud või erivajadusega isikul (perel) toimetuleku soodustamiseks, kelle igakuine netosissetulek ühe pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem, kui 1/2 kehtivast palga alammäärast.
[RT IV, 18.02.2017, 7 - jõust. 01.04.2017]

 (9) lapsele prillitoetus 55 €

 (10) kooliminekutoetust 50 € lapse kohta peredele, kus kooli läheb enam kui 2 last. Avaldus peab olema laekunud enne 15. augustit.

 (11) invavahenditetoetus, kui selle rent aastas ületab 35 €

 (12) lastelaagritesse minevate majanduslikult raskes olukorras olevatele lastele toetus .

 (13) ranitsatoetus I klassi minevatele laste peredele 100 €.

§ 3.  Pihtla valla eelarvest antakse:


vältimatut sotsiaalabi isikutele, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise korral

§ 4.  Pihtla valla eelarvest tasutakse:

 (1) erandkorras gümnaasiumi- või ametikooli õpilase õpilaskodu kohatasu koolikohustuse täitmise korral.

 (2) erihooldusel olevate puudega laste ülalpidamiskulud väikelastekodus või koolis vastavalt sõlmitud lepingutele arvete alusel.

 (3) valla lasteaedades käivate laste päeva toiduraha osaline kulu (25 % ulatuses kinnitatud toidupäeva maksumusest) lapsevanema avalduse alusel raskes majanduslikus olukorras olevatele peredele.

§ 5.  Pihtla valla eelarvest toetatakse:

 (1) Jõuludeks kommipakkide soetamist alates koolieelikutest kuni põhikooli lõpuni

 (2) Vanurite sünnipäevaks 35 € juubeli puhul ( 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 ja edasi igal aastal), millele lisandub 7.50 € eest lilled, kaart, ümbrik, mark.

§ 6.  Rakendamine

 (1) Määrus jõustub 1.aprillist 2016.a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]