HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetuse andmise kord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2023, 10

Huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetuse andmise kord

Vastu võetud 09.02.2021 nr 1
RT IV, 18.02.2021, 1
jõustumine 21.02.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2023RT IV, 18.03.2023, 321.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 151 lg 1-3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus (edaspidi määrus) reguleerib valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena aastateks 2023-2024 eraldatud vahenditest noortele transpordikulude katmiseks toetuse (edaspidi toetus) määramist ja maksmist.
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

  (2) Toetuse eesmärk on mitmekesistada noorte võimalusi osaleda huvihariduses ja huvitegevuses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti.

  (3) Toetust eraldatakse määruses sätestatud tingimustel ja korras noore transpordikulude osaliseks katmiseks elukohast huvialaga tegelemise kohta.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus määruse tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus määruse tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevusega tegeletakse huviringis, klubis või stuudios. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalist kursust ja tervisesporti.
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

  (3) Noor määruse tähenduses on 7-19-aastane huvihariduses või huvitegevuses (edaspidi huvitegevus) osaleja, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Elva vallas.
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

  (4) Huvitegevuse koht määruse tähenduses on noore huvitegevuses osalemise asukoht.

§ 3.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määraks noorele on 15 eurot kuus, kui huvitegevuse koht asub noore rahvastikuregistrijärgsest elukohast kolme kuni kümne kilomeetri kaugusel.

  (2) Toetuse määraks noorele on 30 eurot kuus, kui huvitegevuse koht asub noore rahvastikuregistrijärgsest elukohast kaugemal kui kümme kilomeetrit.

  (3) Kui huvitegevuses osaleb ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse ühes kuus toetust iga järgneva noore eest 50% käesoleva paragrahvi punktis 1 või 2 sätestatud toetuse määrast. Täismääras saab toetust pere noor, kelle huvitegevuse koht asub noore rahvastikuregistrijärgsest elukohast kaugemal.

  (4) Kui pere noored osalevad huvitegevuses samas huvitegevuse kohas ja nende huvitegevused toimuvad aegadel, et neil ei ole mõistlik eraldi huvitegevuse kohta sõita, määratakse toetus vaid ühe noore eest punktis 1 või 2 sätestatud toetuse määras.

§ 4.   Toetuse määramise ja maksmise tingimused

  (1) Toetust määratakse ja makstakse noorele, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) valla eelarves on toetuseks rahalised vahendid olemas;
  2) noore elukoht rahvastikuregistri andmetel on Elva vallas ja asub huvitegevuse kohast vähemalt 3 kilomeetri kaugusel ning noor elab rahvastikuregistrijärgses elukohas;
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]
  3) noore elukohast huvitegevuse kohta puudub regulaarne tasuta ühistransport ajal, mis võimaldaks huvitegevuses osaleda perioodil september kuni mai või ühistranspordi ooteaeg ületab mõistliku ooteaja või ühistranspordi kasutamine ei ole võimalik noore vanuse (1. kooliaste) ja/või erivajaduste tõttu (noorele on määratud puue või muu erivajadus);
  4) noore elukoha lähedal (kuni 3 kilomeetrit) ei ole vastavat huvitegevusega tegelemise võimalust.

  (2) Noore üldhariduskoolis toimuva huvitegevuse korral võib toetust määrata, kui huvitegevuse ja koolipäeva vahe on ebamõistlikult pikk ja mõistlikult korraldamata ning huvitegevuses osalemiseks puudub võimalus kasutada tasuta ühistransporti (nt koolibussi).

  (3) Teise kohaliku omavalitsuse üksuses huvitegevuses osalemisel võib toetust määrata ja maksta tingimusel, et see asub noore elukohale lähemal kui Elva valla sama huvitegevuse koht.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab noore seaduslik esindaja või täisealine noor Elva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) toetuse taotluse hiljemalt määratud tähtajaks Elva valla e-taotluste Spoku keskkonnas. Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond määrab taotluste esitamise tähtajad ja toetuse perioodi, mille eest saab toetust taotleda ning avaldab info valla infokanalites vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtpäeva.

  (2) Taotluse võib esitada muul ajal, juhul kui noor alustab huvialaga tegelemist pärast taotluse esitamise tähtpäeva Spoku keskkonnas.
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

  (3) Taotluses märgitakse noore andmed, huvitegevust pakkuv asutus ja huviringi nimetus, tegevuse toimumise aeg, huvitegevuse koht, kinnitus ühistranspordi puudumise kohta ning muud toetuse menetlemiseks vajalikud andmed ja kinnitused.

  (4) Erandkorras saab vormikohase taotluse esitada paberkandjal vallavalitsuses või digiallkirjastatult e-posti teel ([email protected]).

§ 6.   Taotluse menetlemine ja maksmine

  (1) Taotlused vaadatakse läbi ja menetletakse haridus- ja kultuuriosakonna poolt 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva või määruse paragrahv 5 lõikes 2 sätestatud juhul arvates taotluse esitamisest. Vajadusel on õigus küsida taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi.
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

  (3) Esmajärjekorras menetletakse toetuse taotlused, kus noore huvitegevuse koha ja elukoha vahe on kaugemal kui 10 km.

  (4) Toetust makstakse huvitegevuses osalemise perioodi eest september kuni mai.

  (5) Toetuse väljamaksmine toimub kaks korda aastas, hiljemalt:
  1) 31. detsembriks (perioodi eest september - detsember);
  2) 31. maiks (perioodi eest jaanuar - mai).

  (6) Kui noor alustab huvitegevust või lõpetab huvitegevuses osalemise õppeaasta või kalendrikuu keskel, makstakse toetust proportsionaalselt huvitegevuses osalemise ajale.

  (7) Toetust ei maksta kalendrikuu eest, millal noor ei osalenud huvitegevuses.

  (8) Toetuse kannab vallavalitsuse finantsosakond taotleja arvelduskontole.

  (9) Erijuhtumid ja vaidlused lahendab haridus- ja kultuuriosakond.

§ 7.   Toetuse määramisest ja maksmisest keeldumise alused

  Toetuse määramisest ja maksmisest keeldutakse kui:
  1) taotleja või toetuse määramine ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotleja on taotlemisel esitanud teadlikult valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist;
  3) puuduvad vastavad eelarve vahendid.

§ 8.   Andmete muutmine

  Vanemal või täisealisel noorel on kohustus teavitada haridus- ja kultuuriosakonda viivitamatult kõikide toetuse andmise aluseks olevate andmete muutumisest (näiteks elukoha andmete muutumine, huvitegevuses vähemalt kuuajaline mitteosalemine, osalemise lõpetamine, huvitegevuse toimumise aja muutumine jne).
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

§ 9.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse kui:
  1) noor lõpetab huviringis osalemise;
  2) taotluses esitatud andmed on muutunud ning toetuse andmise asjaolud on muutunud nii, et langeb ära toetuse maksmise alus;
  3) järelvalve käigus on ilmnenud, et taotlemisel on esitatud valeandmeid.

§ 10.   Järelvalve toetuse kasutamise üle

  (1) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus:
  1) kontrollida taotlemisel esitatud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) kontrollida noore osalemist huvitegevuses;
  3) küsida taotlejalt täiendavaid andmeid.
[RT IV, 18.03.2023, 3 - jõust. 21.03.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023]

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui taotleja on esitanud teadvalt valeandmeid või jätnud teavitamata andmete muutumisest, mis võisid mõjutada toetuse andmise otsustamist ja maksmist.

§ 11.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.

  (2) Taotlused perioodi jaanuar kuni mai 2021 eest esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2021.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json