Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kõpu Spordihoone põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2021, 5

Kõpu Spordihoone põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2021 nr 126

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 28 „Põhja-Sakala valla põhimäärus“ § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kõpu Spordihoone (edaspidi asutus) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille ülesandeks on osutada spordi- ja vabaaja tegevusi ning teenuseid Põhja-Sakala valla elanikele.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Kõpu Spordihoone, asub Kõpu alevikus ja postiaadress on Kõpu mõis, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 71201 Eesti Vabariik.

  (3) Asutusel võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (4) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning sellest põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärgid

  Asutuse tegevuse eesmärgid on:
  1) laste, noorte ja täiskasvanute terviseedenduseks ning mitmekülgseks treening- ja võistlustegevuseks võimaluste loomine;
  2) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
  3) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  4) koostöö korraldamine teiste vallavalitsuse hallatavate haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega.

§ 3.   Spordihoone ülesanded

  Asutuse ülesanded on:
  1) spordihoone ja seda ümbritsevate spordirajatiste majandamine, nende kasutamise korraldamine ja kasutamise info avalikkusele kättesaadavaks tegemine;
  2) tingimuste loomine laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja sportlikuks sisustamiseks;
  3) valla koolide õpilastele õppe- ja treeningtundideks tasuta ruumide tagamine;
  4) valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamise korraldamine eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks;
  5) tervise-, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks spordi- ja kultuuriürituste korraldamine;
  6) kasutuses oleva vara korrashoidmine ja majandamine;
  7) treeninglaagrite vastuvõtmine;
  8) ruumide ja inventari kasutusse andmine;
  9) tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale;
  10) teiste vallavalitsuse hallatavate spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega ning spordiklubide ja ettevõtjatega koostöö tegemine;
  11) tegevuse kajastamine valla infolehes ja valla veebilehel.

§ 4.   Asutuse juhataja

  (1) Asutuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib asutuse tegevust kooskõlas põhimäärusega;
  2) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks oma pädevuse piires käskkirju, s.h töötajate töölevõtmiseks ja vabastamiseks, korraldab personaliarvestust, sõlmib töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  3) kinnitab ametijuhendid, töökorralduse reeglid, asjaajamise korra ja muud asutusesisesed dokumendid;
  4) esindab asutust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) sõlmib asutuse nimel lepinguid ja teeb muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
  6) kasutab kooskõlas valla õigusaktidega asutuse valduses olevat vallavara ja spordihoone rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  7) koostab asutuse alaeelarve eelnõu vastavalt kehtestatud korrale ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  8) taotleb projektidega ürituste korraldamiseks toetust erinevatest programmidest ja fondidest;
  9) rakendab abinõusid asutuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  10) kinnitab iga aasta septembris hooaja treeningute ja ürituste ajakava;
  11) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse tegevuse ja valla terviseedenduse paremaks korraldamiseks;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  14) täidab muid õigusaktidest ja sellest põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Asutuse juhataja on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

  (5) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 5.   Asutuse struktuur ja koosseis

  (1) Asutuse struktuuri kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Asutuse koosseisu kinnitab juhataja.

  (3) Asutuse töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja.

§ 6.   Asutuse vara

  (1) Asutuse kasutuses oleva vara moodustavad vallavara valitsemise korra alusel otstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed ja inventar.

  (2) Asutuse kasutuses olev vara on valla omand.

  (3) Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 7.   Rahalised vahendid

  (1) Asutuse eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid spordihoone poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ning annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (2) Asutuse raamatupidamist peab vallavalitsus.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama määratud tähtajaks.

§ 9.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json