Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põlva Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2015, 2

Põlva Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 11.03.2015 nr 6
jõustumine 01.04.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Asutuse nimi on Põlva Päevakeskus (edaspidi päevakeskus).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Päevakeskus on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) haldusalas.

  (2) Päevakeskus on Põlva valla elanikele sotsiaalteenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv asutus.

  (3) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Päevakeskus asub Põlvas. Päevakeskuse aadress on Uus tn 2, Põlva.

  (2) Päevakeskuse teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Päevakeskuse asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Päevakeskus korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Päevakeskusel on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (2) Päevakeskuse sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Päevakeskuse tegevuse eesmärk

  Päevakeskuse eesmärk on eakatele, puuetega inimestele ja nende perekondadele ning aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud isikutele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine erinevate sotsiaalteenuste, koolituste ja huvitegevuse kaudu.

§ 7.   Päevakeskuse ülesanded

  Vastavalt eesmärgile päevakeskus:
  1) osutab tasulisi ja tasuta sotsiaalteenuseid;
  2) töötab välja ja viib ellu erinevate sotsiaalsete riskigruppide arengut ja toimetulekut soodustavaid projekte;
  3) korraldab infopäevi, koolitusi ja üritusi;
  4) organiseerib huvialast tegevust, kursusi, toetab omaalgatuslikke ettevõtmisi, klubilist tegevust ja võimalusel pakub võimetekohast tööd;
  5) toetab eakate ja teiste aktiivsest elust kõrvalejäänud huvigruppide moodustamist ja võimaldab neile koosviibimiseks ja ürituste korraldamiseks kasutada päevakeskuse ruume;
  6) nõustab sotsiaalhoolekande alastes küsimustes;
  7) organiseerib päevakeskuse tegevuse raames valmistatud käsitöö- ja kunstinäitusi;
  8) tegeleb tervisedendusega (ravivõimlemine, loengud jms);
  9) osutab koduteenuseid vallavolikogu poolt kehtestud korras;
  10) teeb koostööd erinevate ravi- ja hoolekandeasutustega, sotsiaalvaldkonna füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega.

3. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 8.   Juhataja

  (1) Päevakeskuse tööd juhib ja korraldab juhataja. Juhataja kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, vara säilimise ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja kindlustab päevakeskuse tulemusliku ja häireteta töö.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Juhataja täidab Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib päevakeskuse igapäevast tegevust;
  2) esindab päevakeskust ja tegutseb päevakeskuse nimel, teeb päevakeskuse eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  4) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega päevakeskuse valitsemisel olevat Põlva vallale kuuluvat vara;
  5) korraldab päevakeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) kinnitab päevakeskuse töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab päevakeskuse töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  9) korraldab päevakeskuse arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  10) koostab ja esitab vallavalitsusele päevakeskuse eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  11) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks päevakeskuse struktuuri ning töötajate koosseisu;
  12) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks päevakeskuse tasuliste teenuste hinnakirja.

  (4) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 9.   Personal

  (1) Päevakeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (2) Päevakeskuses töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

4. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus 

§ 10.   Vara ja finantseerimine

  (1) Päevakeskuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Päevakeskuse valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Asutus valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Päevakeskusel on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Päevakeskus kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (6) Päevakeskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Päevakeskuse ja päevakeskuse juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (2) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Päevakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Päevakeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 13.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Päevakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja sotsiaalosakond või päevakeskuse juhataja. Eelnõu kooskõlastatakse vallavolikogu sotsiaalkomisjoniga.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Linnavolikogu 11. veebruari 2009. a määrus nr 7 "Põlva Päevakeskuse põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. aprillil.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json