Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Alajõe vallas üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2015, 6

Alajõe vallas üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.03.2015 nr 4

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesoleva korra eesmärk on Alajõe valla looduse eripära ja väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitsmine.

 (2) Korraga kehtestatakse Alajõe valla haldusterritooriumi tiheasustusalal üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses, raiumiseks loa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

 (3) Raieluba on kirjalik dokument, mis annab õiguse Alajõe valla tiheasustusalal üksikpuu raiumiseks.

 (4) Raieluba ei ole vaja taotleda alla 13 cm rinnasdiameetriga puu raiumiseks.

§ 2.  Mõisted

  Korras on kasutatud mõisted:
 1) puu – puu rinnasdiameetriga 13 cm või enam;
 2) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
 3) raieluba – vormikohane luba, mis annab õiguse nii puu raieks kui ka hoolduslõikuseks ning vajadusel sätestab tööde korraldamiseks lisatingimused;
 4) raie – puu likvideerimine juurekaelalt või hoolduslõikuse tulemusena puu kahjustamine sellisel määral, et puu muutub kasvujõuetuks.

§ 3.  Tingimused raieloa andmiseks

  Raiuda on lubatud üksikpuid:
 1) mis on haigestunud, kuivanud, väärkasvuga, vähendavad eluaseme kvaliteeti või mis ohustavad elanikke, keskkonda või materiaalseid väärtusi;
 2) mille kõrvaldamine on ette nähtud detailplaneeringuga või haljastuskavaga.

§ 4.  Raieloa taotleja

 (1) Raieluba võib taotleda kinnistu omanik, juriidilise isiku puhul selle seaduslik esindaja.

 (2) Raieluba võib taotleda ka valdaja kinnistu või krundi omaniku kirjalikul nõusolekul.

§ 5.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieloa taotlemiseks esitatakse Alajõe Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjalik vormikohane taotlus (lisa 1).

 (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) kinnistuomaniku andmed (nimi, isikukood või registrikood);
 2) kinnistu andmed (katastrinumber ja nimi);
 3) taotleja andmed (nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, juriidilise isiku puhul registrikood, aadress, telefoni number ja e-posti aadress);
 4) raiutava(te) puu(de) asukoht;
 5) puude raiumise põhjus;
 6) kinnistuomaniku allkiri koos kuupäevaga nõusoleku kohta;
 7) taotluse täitmise kuupäev ja taotleja allkiri;
 8) taotlusele lisatakse väljavõte krundi plaanist, millel on näidatud raiutav(ad) puu(d);
 9) kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, kinnismälestisel või muinsuskaitsealal, peab taotlusele olema lisatud kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek.

§ 6.  Raieloa taotluse menetlemine

 (1) Raieloa väljaandmine või sellest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.

 (2) Menetluse käigus kontrollib raieloa väljastaja taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.

§ 7.  Raieluba ja selle väljastamine

 (1) Raieluba on vormikohane dokument (lisa 2), mis annab õiguse puu raiumiseks ja mis väljastatakse raieloa taotlejale.

 (2) Raieloa väljastab ametiasutuse teenistuja, kelle ametikohustuse hulka kuulub raielubade menetlemine ja väljastamine.

 (3) Raieloale märgitakse:
 1) raieloa number;
 2) isiku, kellele raieluba väljastatakse andmed (nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, juriidilise isiku puhul registrikood, aadress, telefon);
 3) raieloa taotluse esitamise kuupäev;
 4) raiumisele kuuluvate puude arv, läbimõõt ja liik;
 5) raiekoha või -ala korrastamise tähtaeg;
 6) raieloal on näidatud raiutava(te) puu(de) arv.

 (4) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale elektrooniliselt digiallkirjastatult või taotleja soovi korral paberkandjal ja üks eksemplar säilitatakse ametiasutuses.

 (5) Raieluba kehtib üks aasta.

 (6) Raielubasid säilitatakse ametiasutuses 3 aastat.

§ 8.  Raieloa väljastamisest keeldumine

 (1) Raieloa väljastamisest võib keelduda, kui:
 1) taotlejaks on isik, kellel puudub õigustaotlust esitada;
 2) taotleja ei ole etteantud tähtajaks esitanud kõiki täiendavaid dokumente või selgitusi;
 3) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 4) puu, millele taotletakse raieluba, on terve ja elujõuline ega ohusta hoonete ja rajatiste konstruktsioone;
 5) puu, millele taotletakse raieluba, on looduskaitseseadusest tulenevalt riikliku või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt;
 6) puu, millele taotletakse raieluba, on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
 7) taotleja on jätnud täitmata varem väljastatud raieloaga sätestatud tingimusi ja kohustusi;
 8) raie on vastuolus avalike huvidega.

 (2) Raieloa väljastamisest keeldumine vormistatakse Alajõe Vallavalitsuse motiveeritud korraldusena.

§ 9.  Erisused raieloa taotlemisel ja väljastamisel

 (1) Puude raiumisel avalikes parkides, haljasaladel ja munitsipaalomandis olevatel või jätkuvalt riigiomandis olevatel aladel esitab töö teostaja ametiasutusele raieloa taotluse.

 (2) Tormiheite ja tuulemurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale avariiohtlikule puule raieluba ei vormistata. Puu kasvukoha maa omanik või valdaja teatab ametiasutusele mahalangenud või ohtlike puude arvu, liigid, tüve diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest arvates ja korraldab avariiohtliku olukorra või tuuleheite ning tormimurru likvideerimise.

 (3) Ametiasutus fikseerib korra § 9 lõikes 2 nimetatud olukorra ja puu likvideerimise ning vajaduse korral kontrollib sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 10.  Üldised kohustused ja raieloa kehtetuks tunnistamine

 (1) Raieloa saaja on kohustatud kinni pidama raieloas sätestatud raie ulatusest.

 (2) Raieloa saaja peab raietööde korraldamisel järgima raieloa kehtivusaega, loa aegumisel tuleb esitada uus taotlus.

 (3) Raieloa saaja peab raietööde korraldamisel järgima kõiki raieloas sätestatud täiendavaid tingimusi.

 (4) Raietööd teostab raieloa taotleja või tema määratud isik.

 (5) Raietööde teostamisel tuleb tagada materiaalsete väärtuste säilimine ja inimeste ohutus.

 (6) Raiekoha korrastamise korraldab raieloa saaja. Korrastustööd peavad toimuma vahetult peale raietööde lõpetamist. Korrastustööde hulka loetakse ka raietööde käigus kahjustatud haljasalade taastamine.

 (7) Ametiasutusel on õigus raieluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
 1) peale raieloa väljaandmist ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) rikutakse raieloa väljaandmisel seatud täiendavaid tingimusi (raiutud puude käitlemise vms osas);
 3) raiutakse raieloaga mittefikseeritud puid.

 (8) Raieluba tunnistatakse kehtetuks Alajõe Vallavalitsuse motiveeritud korraldusena ning sellest teavitatakse raieloa saajat kirjalikult.

§ 11.  Järelevalve teostaja

  Järelevalvet määrusega sätestatud nõuete täitmise üle teostab ametiasutus looduskaitseseaduse § 70² lõike 2 ja § 70³ lõike 2 alusel.

§ 12.  Vastutus

  Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduses sätestatud korras ja ulatuses.

§ 13.  Raieloa taotluse ja raieloa vormi kehtestamine

  Määrusega kinnitatakse raieloa taotluse vorm (lisa 1) ja raieloa vorm (lisa 2).

§ 14.  Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Jüri Päll
Volikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba