ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2016, 4

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 02.03.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus kehtestab toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärad Mustvee linnas.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpinnad.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kuulude piirmäärad on järgmised:
 1) korteriüür või hooldustasu kuni 1,20 eurot/ m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1,00 eurot/ m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,20 eurot/ m² kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4,80 eurot inimese kohta kuus;
 5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul kuni 1,80 eurot/ m² kohta kuus;
 6) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumi puhul kütte ostmise kviitungi alusel kulutatud summa kuni 84 eurot aastas jagatuna kütteperioodile s.o oktoobrist aprillini;
 7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 20,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) olmejäätme veotasu kuni 1,80 eurot ühe pereliikme kohta kuus;
 9) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 9,20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3,12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 10) maamaksukulud kuni 0,12 eurot/ m² kohta kuus;
 11) hoonekindlustuse kulud kuni 0,12 eurot/ m² kohta kuus.

 (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

§ 3.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 29.01.2013 määrus nr 1 „ Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Riina Pajula
linnavolikogu esimees