Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2016, 9

Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 14.03.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korda Tõlliste vallas.

§ 2.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks ning uute teenuste arendamiseks, sealhulgas:
 1) raske või sügava puudega laste intervallhoolduse osutamiseks;
 2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja või tugiisiku teenuse osutamiseks;
 3) raske või sügava puudega lastele ja nende peredele koolituste ja seminaride korraldamiseks;
 4) raske või sügava puudega lastele ja nende peredele psühholoogi- või muude nõustamisteenuste korraldamiseks;
 5) raske ja sügava puudega laste ja nende perede olukorda ning toimetulekut parandavate teenuste korraldamiseks ja arendamiseks;
 6) raske või sügava puudega lastele transporditeenuse osutamiseks ja korraldamiseks;
 7) rehabilitatsiooniplaanis raske või sügava puudega lapsele ettenähtud teenuste osutamiseks ja nende eest tasumiseks.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Tõlliste Vallavalitsus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tõlliste Vallavolikogu 18.02.2008 määrus nr 5 „Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees