ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel ja määramisel

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2016, 15

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel ja määramisel

Vastu võetud 14.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad eluasemekulude piirmäärad Tõlliste vallas.

§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamisel ja määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse arvestamisel ja määramisel võetakse arvesse elamuseaduse paragrahvi 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluaseme tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas määruses sätestatud piirmäärade.

§ 3.  Eluasemekulude piirmäärad

 (1) Eluasemekulude piirmäärad on:
 1) üür kuni 2 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1 euro ühe ruutmeetri kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 8 eurot perekonna esimese liikme ja kuni 6 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonita elamus reovee kogumiskaevust väljaveo kulu tegelikus määras;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus ahi- või muu lokaalküttega eluruumis kuni 2 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus ning elektriküttega eluruumis kuni 4 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus hüvitatakse kaheksa kuu ulatuses aastas;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 40 eurot perekonna esimese liikme ja kuni 8 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot perekonna esimese liikme ja kuni 2 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus;
 8) maamaksu kulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 9) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
 10) olmejäätmete veo tasu kuni 3 eurot perekonna esimese liikme ja kuni 2 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.

 (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel ja määramisel võetakse eluasemekulud arvesse vaid dokumentide esitamisel, milleks on jooksval kuul tasumisele kuuluv arve, maksuteade või muu eluaseme kulusid tõendav dokument.

 (3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 (v. a ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga eluruum), 5 (v. a elektriküttega eluruum), 7, 9 ja 10 nimetatud kulude tõendamiseks esitatakse dokument, millel kajastuvad dokumendi esitamisele eelnevate ja järgnevate kuude kulud, võetakse nimetatud kulud käesolevas määruses sätestatud piirmäärade ulatuses arvesse dokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni dokumendil oleva summa hüvitamiseni või uue dokumendi esitamiseni.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tõlliste Vallavolikogu 18. veebruari 2013. a määrus nr 5 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees