Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sportlase või spordirühma kulude hüvitamine võistlustel osalemise ja selleks ettevalmistuse tegemisel

Väljaandja:Palamuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2016, 16

Sportlase või spordirühma kulude hüvitamine võistlustel osalemise ja selleks ettevalmistuse tegemisel

Vastu võetud 10.03.2016 nr 1

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab Palamuse valla sportlase või spordirühma kulude tasumise võistlustel osalemise ja selleks ettevalmistuse tegemisel toetamise korra.

 (2) Palamuse valla sportlaseks on isik, kes on kantud rahvastiku registrisse Palamuse vallas, kes tegeleb saavutusspordiga ja kes esindab Palamuse valda spordivõistlustel.

§ 2.  Võistlustel osalemise ja selleks ettevalmistuse tegemisel kulude hüvitamise tingimused ja kord

 (1) Taotlust kulude hüvitamiseks võib esitada eelarveaasta piires Palamuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Hüvitatav piirsumma ühele sportlasele või spordirühmale on kuni 500 eurot aastas. Vabade vahendite olemasolu korral võib olla hüvitis suurem.

 (3) Hüvitis makstakse välja kuludokumentide esitamise alusel lisas toodud aruande vormil (Lisa) eelarve vahendite piires. Kuludokumendiks on tõend, mis kinnitab majandustehingu toimumist.

 (4) Hüvitise taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti üldisest mahust.

 (5) Sportlase või spordirühma kulude hüvitamine võistlustel osalemise ja selleks ettevalmistuse tegemisel vaadatakse eelarve vahendite olemasolu korral üle üks kord kuus valitsuse istungil. Hüvitise andmisest või andmata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsustuse tegemisest. Teave hüvitise saajate kohta avalikustatakse Palamuse valla veebilehel.

§ 3.  Toetuse rahuldamata jätmine

 (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) taotluses nimetatud tegevus ei toeta määruses sätestatud eesmärki;
 2) taotlusest tulenevalt otsest kasu saavate isikute hulgas ei ole Palamuse valla sportlast või spordirühma;
 3) koolikohustusliku sportlase õpitulemused ei ole rahuldavad.

 (2) Taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui:
 1) vallavalitsus on juba rahastanud samasugust projekti või üritust;
 2) taotlus sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased.

§ 4.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Hüvitise saajad on kohustatud esitama vallavalitsuse poolt kinnitatud toetuse kasutamise aruande vallavalitsuse pearaamatupidajale.

 (2) Hüvitise saaja kohustub tutvustama oma spordisaavutusi Palamuse Valla Teatajas vähemalt üks kord aastas.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Urmas Astel
Vallavanem

Elvira Osberg
Vallasekretär

Lisa Hüvitise maksmise taotlus