HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2017, 12

Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.12.2016 nr 8
RT IV, 20.12.2016, 1
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2017RT IV, 18.03.2017, 521.03.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Kambja valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ning sealt lahkumise ja väljaarvamise tingimusi, aluseid ja korda.

§ 2.   Teeninduspiirkond

  Kambja valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Kambja Vallavolikogu otsuse kohaselt Kambja vald.

§ 3.   Lasteasutusse vastuvõetavad lapsed

  (1) Lasteasutusse võetakse laps, kelle ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.

  (2) Lasteasutusse võib võtta vabade kohtade olemasolul Kambja vallas mitteelava lapse, eelistades esmajärjekorras Kambja vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Erandkorras võetakse laps lasteaeda väljaspool järjekorda Kambja Vallavalitsuse otsusel.

§ 4.   Lasteaiakoha taotlemine

  (1) Arvestust laste lasteaiakoha taotlemise ja järjekorra kohta peetakse Kambja Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Lasteasutusse koha taotlemiseks esitab lapse vanem või eestkostja (edaspidi lapsevanem) vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa). Erivajadusega lapsele sobitusrühma koha taotlemiseks lisatakse avaldusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvis 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitus.

  (3) Avaldused registreeritakse saabumisel vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Esitatud avaldused kantakse nende registreerimise järjekorras lasteaiakoha taotlejate ühtsesse järjekorda (edaspidi järjekord).

  (4) Arvestust kohataotlejate osas peetakse vanuserühmade kaupa (käimasoleva aasta 1. oktoober – järgmise aasta 30. september).

  (5) Vanem saab teha muudatusi taotluse andmetes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda ning võimalusel eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal või vastavalt lapsevanema soovile.

  (7) Laps, kes on saanud koha ühes lasteaias, kustutatakse kohataotlejate järjekorrast.

§ 5.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine ja lepingu sõlmimine

  (1) ) Lasteaeda võetakse reeglina vähemalt ühe aasta ja kuue kuu vanuseid lapsi.

  (2) Lapsi võetakse lasteasutusse vabade kohtade olemasolul vastavates vanuserühmades vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.

  (3) Vaba koha olemasolust teatab vallavalitsus järjekorras vastava vanusegrupi esimese lapse vanemale, kes on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist teatama, kas ta soovib last lasteaeda paigutada või jääb edasi kohataotlejate järjekorda (muudab lapse lasteaeda toomise tähtpäeva).
[RT IV, 18.03.2017, 5 - jõust. 21.03.2017]

  (4) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks toimub järgmiselt.
  1) Vallavalitsus komplekteerib järjekorra alusel võimalikult lapsevanemate soove arvestades uued lasteaiarühmad maikuu jooksul.
  2) Vallavalitsus teavitab lapsevanemat hiljemalt 31. mail lasteaiakoha saamisest.
[RT IV, 18.03.2017, 5 - jõust. 21.03.2017]
  3) Lapsevanem teatab vallavalitsusele koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Teatamata jätmisel loeb vallavalitsus koha vakantseks ning selle saab järjekorras olev järgmine laps.
[RT IV, 18.03.2017, 5 - jõust. 21.03.2017]
  4) Vanem informeerib kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (soovitavalt esitab arstitõendi).
  5) Lasteaeda vastuvõetud laste nimekirjad kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 20. septembriks.

  (5) Lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. maiks. Sellel juhul säilitab lasteaia direktor lapsele koha lasteaias veel üheks õppeaastaks.
[RT IV, 18.03.2017, 5 - jõust. 21.03.2017]

  (6) Lasteasutuse direktor otsustab lapse lasteasutusse vastuvõtmise ja sõlmib lapsevanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu (edaspidi leping).

  (7) ) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud laste lasteaiakoha kasutamise lepingu võib sõlmida kuni üheks õppeaastaks (õppeaasta lõpuni). Vaba koha olemasolul sõlmitakse uueks õppeaastaks uus leping.

§ 6.   Lapse lasteasutusest lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamise aluseks on:
  1) lapse kooliminek;
  2) lapsevanema kirjalik avaldus;
  3) lapse puudumine lasteasutusest mõjuva põhjuseta enam kui üks kuu;
  4) toidu- ja õppekulu tasumata jätmine vähemalt kahe kuu eest.

  (2) Lapse puudumiseks lasteasutusest enam kui üks kuu kirjutab lapsevanem avalduse, näidates ära puudumise põhjuse ja lapse lasteaeda tuleku aja. Vastasel juhul arvatakse laps lasteasutusest välja.

  (3) Kui lapsevanem ühe kuu jooksul peale lapse lasteasutusse vastuvõtmist ei too last lasteasutusse, arvatakse laps lasteasutuse nimekirjast välja ja ta kaotab koha lasteaia järjekorras.

  (4) Lapse lasteasutusest väljaarvamise otsustab direktor, väljaarvamisest lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel teatab direktor eelnevalt kirjalikult lapsevanemale ja teavitab vallavalitsuse sotsiaalnõunikku. Vallavalitsuse kooskõlastuse saamisel teatab lasteasutuse direktor lapsevanemale lapse lasteaiast väljaarvamisest vähemalt seitse päeva ette.

  (5) Lapse lasteasutusest lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toidu- ja õppekulu võlgnevuse ning lõpetama lepingu.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Lasteasutuse direktor toob lasteasutuses olevad lasteaiakoha taotlused vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonda hiljemalt 10. jaanuaril 2017. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Lisa Avaldus lapsele koolieelses lasteasutuses koha saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json