Teksti suurus:

Tallinna põhimääruse muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2023, 8

Tallinna põhimääruse muutmine

Vastu võetud 09.03.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 p 9 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määruses nr 27 „Tallinna põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele Tallinnale osutatud pikaajaliste eriliste teenete eest. Igal aastal võib välja anda kuni kümme teenetemärki.“;


  2) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teenetemärgi andmise taotlusi on õigus esitada linnavolikogu fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlus, mis sisaldab muu hulgas isiku nime, sünniaega, kontaktaadressi ja teene kirjeldust, esitatakse linnavalitsusele iga aasta 31. märtsiks. Iga taotluse esitaja võib esitada ühe kandidaadi.“;


  3) paragrahvi 11 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Teenetemärkide andmist ja sellega seonduvat korraldab Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).“;


  4) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna vapimärk (edaspidi vapimärk) on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele linna erilise austusavaldusena. Igal aastal võib välja anda ühe vapimärgi.“;


  5) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vapimärgi võib anda Eesti kodanikule või välismaalasele, kes on vähemalt 40-aastane. Välismaalase all mõeldakse nii välisriigi kodanikke kui ka kodakondsuseta isikuid.“;


  6) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vapimärgi andmise taotlusi on õigus esitada linnavolikogu fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlus, mis sisaldab muu hulgas isiku nime, sünniaega, kontaktaadressi ja teene kirjeldust, esitatakse linnavalitsusele iga aasta 31. märtsiks. Iga taotluse esitaja võib esitada ühe kandidaadi.“;


  7) paragrahvi 12 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Vapimärkide andmist ja sellega seonduvat korraldab linnakantselei.“;


  8) paragrahvi 121 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Raemedali andmise taotlusi on õigus esitada linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ja linna ametiasutustel. Taotlus, mis sisaldab muu hulgas isiku nime, sünniaega, kontaktaadressi ja raemedali andmise põhjendust, esitatakse linnavalitsusele.“;


  9) paragrahvi 121 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Raemedali andmist ja sellega seonduvat korraldab linnakantselei.“;


  10) põhimäärust täiendatakse §-ga 123 järgmises sõnastuses:

§ 123. Tallinna linna autasude äravõtmine ja tagastamine

(1) Tallinna linna autasu andmise otsustanud isik võib otsustada isikult autasu ära võtta, kui:

1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või

2) saavad teatavaks enne autasu andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule autasu antud, või

3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle autasu andmise.

(2) Isik, kellelt on Tallinna linna autasu andmise otsustanud isik autasu ära võtnud, peab selle tagastama linnakantseleile.“;


  11) paragrahvi 54 lõike 9 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Linnasekretäri, linnakantsleri, linnakantselei ja strateegiakeskuse koosseisus oleva linnadirektori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku, abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnakantselei ja strateegiakeskuse osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel tema enda algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel tähtaja möödumise tõttu võib maksta eelnimetatud teenistujale hüvitist, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud teenistuskohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json