Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2013, 1

Spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 09.02.2009 nr 4
jõustumine 12.02.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 29. veebruari 2008 määruse nr 86 „Viljandi linna spordistipendiumide statuudi kinnitamine” alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni tegevuse eesmärk

  (1) Spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) juures tegutsev komisjon, kelle tegevuse eesmärgiks on vastavalt Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud spordistipendiumi statuudile tähtaegselt laekunud ja nõuetele vastavate taotluste hindamine ja menetlemine.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Viljandi linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni põhimäärus

  Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

§ 3.   Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

  (1) Komisjoni moodustab ja selle tegevuse lõpetab Viljandi Linnavalitsus.

  (2) Komisjoni postiaadress on Linnu tänav 2 või Johan Laidoneri plats 5, Viljandi linn 71020.

2. peatükk Komisjoni koosseis ja töökorraldus 

§ 4.   Komisjoni koosseisu kinnitamine ja muutmine

  Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

§ 5.   Komisjoni kooseis, liikme õigused, liikme volitused

  (1) Komisjoni koosseisu kuulub vähemalt 5 liiget, sealhulgas linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (3) Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisel.

  (4) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
  2) olla oma otsuste tegemisel sõltumatu;
  3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile.

  (5) Komisjoni liige on kohustatud:
  1) osalema komisjoni töös komisjoni esimehe määratud aegadel;
  2) teatama õigeaegselt komisjoni esimehele komisjoni töös osalemast takistavatest asjaoludest;
  3) hoidma saladuses talle komisjoni töös osalemisel teatavaks saanud andmed.

§ 6.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimehe ja esimehe asetäitja nimetab linnavalitsus.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) määrab komisjoni liikmete hulgast sekretäri;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (3) Komisjoni esimehe volitused lõpevad
  1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
  2) linnavalitsuse motiveeritud otsusel;
  3) isikliku motiveeritud avalduse alusel.

§ 7.   Komisjoni sekretär

  (1) Korraldab komisjoni koosoleku tehnilist ettevalmistust.

  (2) Teatab komisjoni liikmetele ja komisjoni koosolekule kutsututele koosoleku toimumise aja ja koha.

  (3) Koostab komisjoni koosoleku protokolli.

  (4) Valmistab komisjoni dokumendid ette arhiivi üleandmiseks.

  (5) Korraldab muid komisjoni asjaajamisega seotud küsimusi.

§ 8.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (3) Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (4) Koosolekud toimuvad neli korda aastas kahe nädala jooksul peale avalduste ja lisamaterjalide esitamise tähtaja möödumist.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa 2/3 liikmetest ja komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (6) Komisjon võtab otsuse vastu avaliku hääletamise korras koosolekust osavõtjate häälteenamusega.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (8) Komisjoni dokumente säilitatakse linnavalitsuse kantseleis.

  (9) Komisjon oma põhiülesannete täitmiseks:
  1) töötab välja ühtsed põhimõtted;
  2) taotleb vajadusel lisainformatsiooni.

  (10) Komisjon on oma ülesannete täitmisel kohustatud tagama, et komisjonile esitatud materjalid ei satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte.

§ 9.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Kalle Jents
Linnapea

Reet Lukas
Peaspetsialist linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json