ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2013, 13

Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 10.04.2013 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 5 lg 2 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas (edaspidi eeskiri ) määratakse kindlaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise põhimõtted Võru vallas.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja teiste õigusaktidega.

  (4) Vee-ettevõtja peab vastavalt käesolevale eeskirjale võimaldama kinnistu veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamise ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistega kaetud alal .

  (5) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku (edaspidi liituja ) taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (6) Liitumisleping on aluseks teenuslepingu sõlmimisele.

  (7) Käesolevas määruses kasutatakse termineid samas tähenduses, mis on kasutusel Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas.

§ 2.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale tema poolt kehtestatud vormikohase taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja elu- või asukoha-aadress;
  2) kinnistu aadress;
  3) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
  4) vee keskmine ööpäevatarve ja suurim tunnitarve;
  5) ärajuhitava reovee hulk ja koostis.

  (2) Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan (asendiplaan) mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

  (3) Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitab ka isik, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 3.   Liitumistaotluse läbivaatamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 päeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale.

  (2) Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja taotluse esitaja kokku puuduste kõrvaldamise tähtajas.

  (3) Vee-ettevõtja ei rahulda taotlust, kui liituja:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse kirjalikult ning see peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise põhjendust.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises või reovee ärajuhtimises. Taotluse mitterahuldamisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult koos põhjuste äratoomisega.

§ 4.   Liitumistingimused

  (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustoru(de) liitumisprojekti (edaspidi projekt ) projekteerimisele.

  (2) Liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunktid;
  2) tehnilised nõuded;
  3) vee lubatud keskmine ööpäevatarve (määratakse vajadusel);
  4) ärajuhitava reovee hulk, lubatud reostumus ja nõuded ärajuhtimis-režiimi kohta (määratakse vajadusel);
  5) isikud, kellega tuleb projekt kooskõlastada;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus nõuda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada täiendavaid õigusaktidest tulenevaid tingimusi.

§ 5.   Liitumisprojekti koostamine ja muutmine

  (1) Liitumisprojekt koostatakse õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks. Liitumisprojekt koostatakse nii paberkandjal, kui ka elektrooniliselt.

§ 6.   Liitumisleping

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul peale liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumislepingus sätestatakse:
  1) liitumistingimused (vajadusel liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
  3) liitumise tähtaeg;
  4) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ning kohustused.

  (3) Liitumislepingu kohaselt tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimisel teenuslepingu sõlmimiseks, kui lepingu pooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo-ning sademevett.

  (4) Liituja võib liitumislepingust taganeda, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

  (5) Vee-ettevõtja võib liitumislepingust taganeda, kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi ning vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Vee-ettevõtjal on õigus liitumislepingust taganeda, teatades sellest kaks nädalat kirjalikult ette, kui liituja ei täitnud (ei asunud täitma) hoiatuses märgitud tähtajaks oma kohustusi.

  (6) Liitumislepingust taganemise korral ei kompenseerita liitujale tehtud kulutusi. Liituja poolt kõigi lepingurikkumiste heastamisel võib lõpetatud liitumislepingu ennistada. Ennistamisest teatab liitujale vee-ettevõtja ning leping jätkub nii, nagu lepingust taganemist ei oleks toimunud.

  (7) Liitumislepingut muudetakse, kui soovitakse muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise, samuti lepingu poolte muutumisel või muul juhul.

  (8) Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 7.   Liitumistasu

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab ühekordset liitumistasu. Liitumistasu võtmise aluseks on liitumiseks nõuetekohase teenuse osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud. Liitumistasu peab katma eelmises lauses nimetatud kulud kuni liitumispunktini.

  (2) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon ja liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

  (3) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale.

  (4) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigiga (veega varustamine, reo- ning sademevee ärajuhtimine) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

  (5) Liitumistasu hulka ei arvata tagastamatu abi eest tehtud kulutusi ja projekteerimiskulu.

  (6) Täiendavat liitumistasu peab tasuma, kui soovitakse muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise. Täiendava tasu suurus on piiratud olemasoleva tehnilise lahenduse muutmiseks vajalike ehituskulude hinnaga.

  (7) Sademevee kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel liitujate vahel võib olla aluseks kinnistute suurus või sellest vett juhtiva kattega kaetud osa, sealhulgas katused, teed ja tänavaosad.

  (8) Liitumistasu tuleb tasuda vee-ettevõtja ja liituja kokku lepitud ajal, vee-ettevõtja esitatud arvel näidatud kuupäevaks. Vee-ettevõtja nõusolekul võib liitumistasu maksta osade kaupa, sel juhul määratakse liitumistasu maksmise kord ja tähtajad kindlaks liitumislepingu lisaks olevas maksegraafikus. Vee-ettevõtjal ei ole kohustust ajatada liitumistasu maksmise kohustust enam kui 90 päeva.

  (9) Liitumislepingu järgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja vee-ettevõtjale viivist vastavalt liitumislepingule.

§ 8.   Teenusleping

  (1) Teenusleping sõlmitakse tähtajatuna (v.a Ehitusseaduse § 15 1 nimetatud ehitise korral).

  (2) Teenusleping sõlmitakse liitujaga peale eeskirja paragrahvi 6 lõikes 3 nimetatud nõuete täitmist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuet e täitmist kontrollib Võru Vallavolikogu poolt volitatud isik, kes vormistab puuduste või nõuetekohasuse tuvastamisel vastava akti.

§ 9.   Ajutine veevärk ja kanalisatsioon

  (1) Vee-ettevõtja võib lubada ajutist veevõttu või kanalisatsiooni kasutamist ehitustel, ajutistes müügikohtades, tänavate, väljakute, parkide kastmiseks ja muudel juhtudel tähtajalise lepingu alusel.

  (2) Tähtajalise teenuslepingu taotlejal tuleb veekasutuse üle arvestuse pidamiseks paigaldada oma kulul ajutisele torustikule vee-ettevõtja nõuetele vastav veemõõdusõlm ja -arvesti, kui taotleja ja vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti.

  (3) Ajutiste torustike ehitamine, hooldus ja likvideerimine toimub tähtajalise teenuslepingu taotleja poolt ja tema kulul.

  (4) Tähtajaline leping ei ole liitumisleping.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 19. juuni 2000.a. määrus nr 9 "Ü hisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri".

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2013. a.

Priit Süüden
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json