Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu ja Võru vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2013, 16

Võru Vallavolikogu ja Võru vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 10.04.2013 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu ) ja Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus ) liikmete teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on vallavolikogu või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Vallavolikogu liige saadetakse lähetusse vallavolikogu esimehe korraldusel ja vallavalitsuse liige vallavanema korraldusel.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse taotlemine

  (1) Lähetuse vormistamise alus on lähetustaotlus (edaspidi taotlus ), milles sisaldub lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

  (2) Vallavolikogu liikme taotlus kooskõlastatakse vallavolikogu esimehega. Vallavalitsuse liikme taotlus kooskõlastatakse vallavanemaga.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Vallavalitsuse liikme lähetus vormistatakse kooskõlas Võru Vallavalitsuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

  (2) Vallavolikogu liikme lähetuse vormistamisel lähtutakse käeoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud põhimõtetest.

  (3) Vallavolikogu liikme välislähetus vormistatakse vallavolikogu esimehe käskkirjaga ja vallavalitsuse liikme välislähetus vallavanema käskkirjaga, milles märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus, asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ning välislähetuse päevaraha määr.

§ 5.   Avansi taotlemine

  (1) Lähetatul on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi taotluse esitab vallavolikogu liige vallavolikogu esimehele ja vallavalitsuse liige vallavalitsuse raamatupidamisele vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

  (2) Kui lähetatu ei saa avanssi mõistliku aja jooksul, võib ta lähetusest keelduda.

§ 6.   Lähetuskulude hüvitamine ja lähetuse tulemused

  (1) Vallavalitsuse liikme lähetuskulude hüvitamine toimub kooskõlas Võru Vallavalitsuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

  (2) Vallavolikogu liikme lähetuskulu hüvitamisel lähtutakse käeoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud põhimõtetest.

  (3) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras.

  (4) Lähetuses allkirjastatud lepingute, protokollide ning vajaduse korral muude materjalide koopiad esitatakse lähetusse suunajale.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Süüden
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json