Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Huvide deklareerimine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2013, 17

Huvide deklareerimine

Vastu võetud 10.04.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse „Korruptsioonivastane seadus“ § 13 lg 1 p-de 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis.

§ 2.  Huvide deklareerimise kohustus

 (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama järgmised deklarandid: linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige ja linna ametiasutuse juht.

 (2) Deklaranti teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel.

§ 3.  Deklaratsiooni kontrollimine

 (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

 (2) Deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad:
 1) linnavolikogu esimees ─ juhib komisjoni tööd;
 2) volikogu referent;
 3) linnasekretär.

 (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
 1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
 2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) 2013. aastal kohaldatakse majanduslike huvide deklareerimisele enne 1. aprilli 2013 kehtinud korruptsioonivastane seadus (RT I 1999, 16, 276) §-des 7–15, 16 ja 18 ning Võru Linnavolikogu õigusaktides sätestatut.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013.

Erki Saarman
Volikogu esimees