Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Karksi vallas tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2015, 16

Karksi vallas tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord

Vastu võetud 16.04.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Karksi valla haldusterritooriumi tiheasustusalal ja/või kompaktse hoonestusega alal asuvate puude raiumiseks loa taotlemise ja selle väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi Kord), välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raie.

  (2) Määrust kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 25% võra suurusest.

  (3) Määrust ei kohaldata:
  1) kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;
  2) tuulemurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) puu/üksikpuu - kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 12 sentimeetrit;
  2) tiheasustusala - olemasolev või üldplaneeringuga kavandatud selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa;
  3) raie - puu likvideerimine kännu kõrguselt, puu tavapärase võra harvendamine rohkem kui 25% või puu mõõtmete vähendamine nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 meetrit, seejuures puu võra okste pikkus jääb väiksemaks kui 2 meetrit;
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Puu raiumiseks võivad luba taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu(te) omanik(ud) või omaniku(e) esindaja volituse alusel;
  2) puu kasvukoha kinnistu(te) kaas- või ühisomanik, kaas- või ühisomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühis- või kaasomandist;
  3) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  4) Karksi valla omandis oleval või hooldataval maal heakorratöid tegev vallavalitsuse hallatav asutus, lepinguline ettevõtja või mittetulundusühing.

  (2) Raieloa taotlemiseks esitatakse Karksi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjalik vormikohane taotlus (edaspidi taotlus). Taotluse vorm on määruse lisa 1.

  (3) Taotlus peab olema kirjalik, milles on esitatud järgmised andmed:
  1) taotleja esitaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress jms);
  2) puu, mille raiumiseks luba taotletakse, andmed (puu liik, arv) ja asukoha täpne kirjeldus (aadress, kinnistu nimi), võimalusel puu asukoht näidatud asendiplaanil või avalduse esitaja joonis puu asukoha selgitamiseks;
  3) puu raiumise põhjus.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) volituse ärakiri, kui taotluse esitab omaniku esindaja;
  2) Keskkonnaameti nõusolek, kui puu asub kaitstava loodusobjekti või selle kaitsevööndis;
  3) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
  4) Karksi Vallavalitsuse nõusolek, kui puu asub vallale kuuluval kinnistul.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine, raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab ametiasutuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Raieloa andmise menetluses keskkonnaspetsialist:
  1) kontrollib taotluses ning sellele lisatud dokumentides märgitud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi;
  3) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust;
  4) kaasab vajadusel puu ülevaatamisse ja raiumise vajalikkuse hindamisse eksperte või teisi ametiasutuse ametnikke.

  (3) Keskkonnaspetsialistil on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid tõendeid puu raiumise põhjendamiseks (dendroloogi või muu eksperdi hinnang puu seisundi, selle väheväärtuslikkuse või ohtlikkuse kohta vms);
  2) teha taotlejale ettepanek uue puu istutamiseks ning määrata istutatava puu liik, istutuskoht ja istutamise tähtaeg.

  (4) Keskkonnaspetsialist võib raieloa andmisest keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid või keeldub keskkonnaspetsialisti nõutavate andmete esitamisest;
  2) Keskkonna- või Muinsuskaitseamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks, kuid selline nõusolek on õigusaktide alusel nõutav;
  3) Karksi Vallavalitsus ei ole andnud nõusolekut valla kinnistul kasvava puu raiumiseks;
  4) puu raiumise soov ei ole piisavalt põhjendatud;
  5) puu on dendroloogiliselt väärtuslik, terve, elujõuline ning ohutu ümbritsevale keskkonnale, inimeste tervisele ja varale;
  6) puu raiumine on vastuolus kehtiva detailplaneeringu või haljastusprojektiga;
  7) raieluba taotletakse puu raiumiseks lindude pesitsusajal ning raieloas märgitud puul asub lindude pesitsuskoht;
  8) muudel juhtudel, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid ning avalike huvide ja erahuvide kaalumise tulemusi.

  (5) Keskkonnaspetsialistil on õigus puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmise asemel anda raieluba puu võra kärpimiseks, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega.

  (6) Keskkonnaspetsialist väljastab raieloa või raieloa andmisest keeldumise otsuse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Raieloa vorm on määruse lisa 2 ja raieloa andmisest keeldumise otsuse vorm on määruse lisa 3.

§ 5.   Raietööde teostamine ja vastutus

  (1) Raietöö teostamise, raietöö koha korrastamise ja ohutuse peab tagama isik, kellele raieluba väljastati.

  (2) Raietööga kolmandatele isikutele tekitatud kahju või Karksi valla heakorraeeskirja rikkumise eest vastutab isik, kellele raieluba väljastati.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Karksi Vallavolikogu 21. juuni 2006. a määrus nr 20 „Puu raiumiseks loa andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa 1 Puu raiumise loa taotlus

Lisa 2 Raieluba

Lisa 3 Raieloa andmisest keeldumise otsus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json