Teksti suurus:

Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2018, 2

Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 12.04.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 2 ja huvikooliseaduse § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa valla üldhariduskoolide ja huvikoolide (edaspidi kool) ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Üldhariduskooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (3) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad ja üks õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu kohta sätestatut.

  (3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteaia hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteaia vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu kohta sätestatut.

  (4) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide ja lastevanemate esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja ja õpilasesinduse olemasolul selle esindaja.

  (5) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, õpetajate esindaja ja Põltsamaa Vallavolikogu nimetatud esindaja. Lasteaia hoolekogusse võib kuuluda kuni kaks vanemat rohkem kui on lasteaia rühmade koguarv.

  (6) Kooli ja lasteaia direktor otsustab käesolevas korras lubatud piirides hoolekogu liikmete arvu ja asendusliikmete vajaduse ning algatab esindajate valimise.

  (7) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (8) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õpetajate esindaja valitakse õppe- või pedagoogilise nõukogu koosolekul;
  2) vanemate esindajad valitakse lastevanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli, lasteaia või huvikooli direktor;
  3) kooli või lasteaeda toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  4) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul.

§ 4.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Vallavalitsus kinnitab koosseisuliste muutuste korral igaks õppeaastaks lasteaia hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul ja üldhariduskooli hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta novembrikuu jooksul.

  (2) Huvikooli hoolekogu moodustab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteasutuse rühma nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õppenõukogu või õpetajate esindaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindaja surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

§ 5.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Liikme volituste lõppemisel teavitab kooli või lasteaia direktor sellest kohe vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

  (2) Pärast taotluse saamist otsustab vallavalitsus koosseisu muutmise üle ning kinnitab hoolekogu uue koosseisu.

§ 6.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogude õigused ja kohustused on tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seadusest ja huvikooli seadusest.

§ 7.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 8.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord kvartalis.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 9.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 10.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli või lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 11.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli, lasteaia või huvikooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli või lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 12.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli või lasteaia asjaajamiskorrale.

§ 13.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 14.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast koosolekut.

§ 15.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja sekretär.

§ 16.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli või lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 17.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli üldkoosolekul õpilaste vanematele ja 1. oktoobriks vallavalitsusele teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Põltsamaa Vallavolikogu 16. detsembri 2010 määrus nr 15 „Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamine ja töökord“;
  2) Põltsamaa Linnavolikogu 25. jaanuari 2011 määrus nr 22 „Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu moodustamine ja selle töökord“;
  3) Puurmani Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määrus nr 11 „Puurmani Mõisakooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json