HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2019. aastal

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2019, 8

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2019. aastal

Vastu võetud 15.04.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 30 lõike 1 punkti 2 ja Rakvere linnavolikogu 27. veebruari 2019 määruse nr 2 „Rakvere linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2019-2021“ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse riigieelarvest Rakvere linnale huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks 2018. ja 2019. aastal eraldatud vahendite arvelt toetuse (edaspidi täiendav toetus) andmist.

§ 2.   Toetuse taotlemine, määramine ja aruandlus

  (1) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse kõikidele toetuse liikidele võttes arvesse käesolevas määruses sätestatud erisusi.

  (2) Toetuse taotlus esitatakse Rakvere Linnavalitsusele (edaspidi ametiasutus) elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna (SPOKU) kaudu.

  (3) Taotlusi hindab Rakvere linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjon.

  (4) Toetuse määramise otsustab komisjoni ettepanekul linnavalitsus 30 päeva jooksul.

  (5) Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019. aastal.

  (6) Linnavalitsusel on õigus täiendava toetuse määra proportsionaalselt vähendada, kui täiendava toetuse summa ei võimalda anda toetust sätestatud määras kõikidele nõuetele vastavatele taotlustele.

  (7) Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Toetusega ei asendata asutuse eelarvest kaetavaid kulusid ja linnalt juba antud tegevuseks saadud toetusi.

  (8) Täiendava toetuse saaja esitab ametiasutusele aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2019. a. Aruandes tuleb esitada järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
  3) tegevus, milleks toetust anti;
  4) tegevuses osalenute nimekiri;
  5) hinnang toetuse abil läbiviidud tegevuse mõjule ning jätkusuutlikkusele;
  6) muud ametiasutuse poolt toetuse kasutamise kohta nõutud andmed;
  7) tegevuse finantsaruanne.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 3.   Toetus uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks

  (1) Toetust on õigustatud taotlema ametiasutuse hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud huvitegevuse pakkumine.

  (2) Toetust antakse uuendusliku või täiendava huvitegevuse alustamiseks, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas, vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, puuetega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks.

  (3) Toetuse saamisel luuakse võimalus osaleda samadel tingimustel kõigil Rakvere linna koolide noortel vanuses 7-19 aastat.

  (4) Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 8000 eurot.

  (5) Taotlemise tähtajad on 15. mai ja 26. august.

  (6) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) tegevuse kirjeldus, milleks toetust küsitakse;
  2) eeldatav osalejate arv;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed;
  5) hinnang tegevuse mõjule ning jätkusuutlikkusele;
  6) planeeritava tegevuse eelarve;
  7) vahendite ostmise eesmärk;
  8) taotletava toetuse suurus.

  (7) Toetuse määramisel eelistatakse taotlusi, mille puhul:
  1) luuakse täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Rakvere linnas;
  2) luuakse võimalusi erivajadustega laste osalemiseks huvitegevuses ja –hariduses;
  3) luuakse täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
  4) tehakse koostööd teiste organisatsioonide/asutustega;
  5) pakutakse huvitegevust ja –haridust rohkemale arvule noortele;
  6) kaasatakse noori, kes ei ole osalenud huvitegevuses või huvihariduses.

  (8) Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020. õppeaastal.

  (9) Toetuse saaja esitab ametiasutusele vahearuande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2019. a ja lõpparuande 20. juunil 2020. a.

§ 4.   Huvitegevuse jätkamise toetus

  (1) Toetust on õigustatud taotlema linnavalitsuse hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kes said huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust 2018. aastal ja soovivad eelnevalt toetatud tegevust jätkata.

  (2) Toetust võib taotleda vahendite soetamiseks, huvitegevusvõimaluste laiendamiseks, huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks ja metoodilisteks materjalideks, mis loob täiendavaid võimalusi linna noortele.

  (3) Toetuse saamisel luuakse võimalus osaleda samadel tingimustel kõigil Rakvere linna koolide noortel vanuses 7-19 aastat.

  (4) Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 2000 eurot.

  (5) Taotlemise tähtajad on 15. mai ja 26. august.

  (6) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks järgmised andmed:
  1) tegevuse kirjeldus, milleks toetust küsitakse;
  2) eeldatav osalejate nimekiri;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed;
  5) hinnang tegevuse mõjule ning jätkusuutlikkusele;
  6) planeeritava tegevuse eelarve;
  7) vahendite ostmise eesmärk;
  8) taotletava toetuse suurus.

  (7) Toetuse määramisel arvestatakse:
  1) huviharidust saavate õppurite arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
  2) taotletav toetuse suurus on sobiv vahendite ostmiseks ja ostetavad vahendid on otseselt seotud vastava huvihariduse andmisega;
  3) huvihariduse ja/ või -tegevuse jätkusuutlikkus 2018. aasta aruande põhjal.

  (8) Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020. õppeaastal.

  (9) Toetuse saaja esitab ametiasutusele vahearuande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2019. a ja lõpparuande 20. juunil 2020. a.

§ 5.   Huvitegevuse tutvustamise toetus

  (1) Toetust on õigustatud taotlema ametisasutuse hallatavad üldhariduskoolid.

  (2) Toetuse eesmärk on esimeses kooliastmes õppiva lapse huvitegevuse valiku lihtsustamine. Kooli pikapäevarühmas pakutakse koostöös huvitegevuse ja huvihariduse võimaluste pakkujatega Rakvere linnas huvitegevusi loodus-, täppis- ja tehnikateaduste, spordi, muusika, tantsu ja kunsti valdkonnas ning üldkultuurilistes valdkondades.

  (3) Toetust võib kasutada huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks, huvitegevuse teenuse tellimiseks, õppevahenditeks.

  (4) Toetuseks eraldatud vahendite kogumaht on 15 000 eurot.

  (5) Taotlemise tähtaeg on 20. juuni 2019. a.

  (6) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) tegevuse kirjeldus, milleks toetust küsitakse;
  2) eeldatav osalejate arv;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed;
  5) planeeritava tegevuse eelarve.

  (7) Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020 õppeaastal.

  (8) Täiendava toetuse saaja esitab ametiasutusele vahearuande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2019. a ja lõpparuande 20. juunil 2020. a.

§ 6.   Laagrites ja võistlustel osalemise toetus

  (1) Toetuse sihtgrupp on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (2) Toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).

  (3) Toetuseks eraldatud vahendite kogumaht on 15 000 eurot.

  (4) Toetust on õigustatud taotlema organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).

  (5) Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.

  (6) Toetust saab taotleda jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni.

  (7) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) laagri või võistluse kirjeldus;
  2) osalejate nimekiri;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed;
  5) laagris või võistlusel osalemise põhjendus;
  6) laagris või võistlustel osalemise eelarve;
  7) taotletava toetuse suurus;
  8) osaleja varasemad saavutused;
  9) organisatsiooni toetuskiri, kui taotleja on lapsevanem;
  10) lapsevanema nõusolek, kui taotleja on organisatsioon.

§ 7.   Transporditoetus

  (1) Transporditoetus on täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.

  (2) Toetuse sihtrühm on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (3) Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.

  (4) Toetust määratakse ühe huvihariduse või huvitegevuse ringi toetamiseks ning mitte rohkem kui 30 eurot kuus taotleja kohta.

  (5) Toetuse saamiseks esitab taotleja:
  1) taotluse;
  2) sõidukulusid tõendava dokumendi (bussipiletid või autokütuse kuludokumendi);
  3) tõendi lapse osalemise kohta huvikoolis või huviringis.

  (6) Täiendava toetuse taotlused vaatab läbi linnavalitsuse sotsiaaltoetuste määramise komisjon. Komisjon otsustab toetuse maksmise või sellest keeldumise ja toetuse suuruse.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määruse paragrahvis 7 sätestatud transporditoetust võib maksta tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

Marko Torm
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json