ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2019, 10

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Vastu võetud 16.04.2019 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1, sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 ning Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 109 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord (edaspidi kord) reguleerib eluruumi kohandamise kulu osalist hüvitamist Märjamaa valla eelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt.

  (2) Korra eesmärk on soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eluruumi kohandamine on ehituslik tegevus ja/või tehnilise abivahendi paigaldamine puudega isiku toimetuleku soodustamiseks;
  2) eluruumi kohandamise kulu (edaspidi kulu) on eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali, ehitustöö, tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu;
  3) eluruum on puudega isiku kasutuses olev elamu, korter või tuba ja juurdepääs sellele;
  4) hüvitis on summa, mis määratakse ja makstakse kulu osaliseks katteks.

§ 3.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse vallaeelarve ja toetuste vahenditest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruses nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ sätestatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Eluruumi kohandamise kulud tasub Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus):
  1) töid teostanud ettevõtjale;
  2) taotlejale, kui taotleja teostab tööd ise.

  (4) Kui kohanduse eeldatav maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda rohkem kui 10%, siis esitab taotleja täiendavad kulu põhjendavad dokumendid, sealhulgas vähemalt ühe täiendava hinnapakkumuse.

§ 4.   Õigustatud isikud

  Õigus eluruumi kohandamisele on isikul:
  1) kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas köögi- või hügieenitoiminguid (edaspidi toimingud) on võimalik parandada eluruumi kohandamisega ja
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Märjamaa valla haldusterritooriumil.

§ 5.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Vallavalitsus otsustab meetmes osalemise pärast rahandusministeeriumi poolt taotlusvooru väljakuulutamist.

  (2) Kui vallavalitsus otsustab taotlusvoorus osaleda, avaldab ta vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust Märjamaa valla ajalehes, valla veebilehel ja valla Facebooki lehel järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg (vähemalt 20 kalendripäeva);
  2) kohanduste tegemise periood (kuni 24 kalendrikuud);
  3) tehtavate tööde arv kokku või tehtavate tööde arv töö liigi vm alusel;
  4) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  5) taotluste esitamise posti ja e-posti aadressid;
  6) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 6.   Toetuse ese

  (1) Puudega isiku elukoha kohandamise toetuse eesmärk on vähendada puudest tingitud raskusi elukohta sisenemisel, elukohas liikumisel ja enesega toimetulekul.

  (2) Elukoha kohandamisel on abikõlblikud liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, elukohta sissepääsu, hoone välisukse ja elukoha vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks ning hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks tehtavad kulud.

  (3) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on tal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (4) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja omandis, peab taotleja koos kohanduse taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (5) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlemisel olema hüpoteegipidaja nõusolek kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab taotlejal vara käsutamist.

  (6) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul, kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

§ 7.   Hüvitatavad kulud

  (1) Puudega isiku elukoha kohandamisel hüvitatakse kulusid vastavalt sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusele nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ määratud standardiseeritud ühikuhindadele või vastava ühikuhinna puudumise korral vastavalt eeldatavale eelarvele.

  (2) Ühele taotlejale määratakse toetus ühe kohanduse tegemiseks. Uue kohanduse tegemiseks saab uuesti toetust taotleda viie aasta möödumisel viimase toetuse taotluse rahuldamisest.

  (3) Ühe kohanduse raames võib toetamiseks kombineerida eri liiki kohandusi.

  (4) Kooskõlas lõikes 1 nimetatud määrusega hüvitatakse puudega isiku elukoha kohandamisel järgmisi kulusid:
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud koos paigaldamisega;
  5) pärast kohandamist eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada.

§ 8.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamise taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi andmed;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus;
  6) vajalike tööde liik ja laad.

  (2) Koos taotlusega esitatakse:
  1) esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
  2) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.

§ 9.   Taotluste lahendamine

  (1) Taotlused registreeritakse nende saabumise järjekorras.

  (2) Vallavalitsus kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust. Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, siis jääb taotlus rahuldamata.

  (3) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 120 päeva jooksul pärast taotluse esitamisest.

  (4) Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada alla kahe aasta;
  3) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt otstarbekas;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda eluruumi vastavust taotlusele kontrollida;
  6) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei paranda taotleja toiminguid.

  (5) Vallavalitsus sõlmib toetuse eraldamise lepingu toetuse saajaga ja vajadusel eluruumi kohandajaga.

  (6) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuslepingus määratud tähtajaks vormikohase lõpparuande toetuse kasutamise kohta koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega.

  (7) Vallavalitsusel on õigus viie aasta jooksul otsuse tegemisest kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud toetuse saaja toiminguid. Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (8) Juhul, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, hüvitab toetuse saaja vallavalitsusele õigusliku aluseta saadud ja kasutatud toetuse summad.

§ 10.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisega seotud dokumente seaduses sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse vallavalitsuse raamatupidamises viisil, mis võimaldab eristada määruse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele.

  (3) Info kogumiseks on vallavalitsusel õigus:
  1) viia kohandatud eluruumides läbi paikvaatlusi;
  2) küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid;
  3) koostada nende tegevuste kohta akt.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json