Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Jõhvi valla heakorraeeskirja täitmise koormised

Jõhvi valla heakorraeeskirja täitmise koormised - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2012, 26

  Jõhvi valla heakorraeeskirja täitmise koormised

  Vastu võetud 20.06.2007 nr 76

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 4 ja § 36 lõike 2 alusel.

  § 1.   Koormis on kohustus, mis kehtestatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks Jõhvi valla heakorraeeskirja täitmisel ja see kehtestatakse isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

  § 2.   Koormise täitja või tema arvel teine isik on kohustatud:
  1) koristama puhastusalalt jäätmed ja prahi;
  2) niitma muru (lubatud maksimaalne kõrgus on 15 cm) ja rohumaid (vähemalt üks kord suve jooksul), lõikama kõnniteel liikumist takistavad puude ja põõsaste oksad, pügama heki, riisuma lehed, pühkima tolmu ja liiva;
  3) koristama kõnniteel lume ja jää, tõrjuma libeduse ning eemaldama katusele kogunenud lume ja jääpurikad.

  § 3.   Puhastusalal tuleb paragrahvi 2 punktides 1 ja 3 sätestatud nõuete täitmine tagada hommikul kella 7.00ks, järgides seejuures, et sellega kaasneks inimeste rahu võimalikult vähene häirimine (jää lahti tagumine jms). Vajadusel tuleb puhastusala korrastada ka päeva jooksul. Paragrahvi 3 punktis 2 sätestatud nõuete järgimine tagatakse vajaduse tekkimisel.

  § 4.   Koormise täitja võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul. Koormise täitja põhjendatud taotlusel on vallavolikogul õigus lubada tal koormise täitmise eest maksta vallale raha, mida kasutatakse paragrahvis 2 nimetatud koormise täitja kohustuseks olevate tööde tegemiseks. Taotluses tuleb ära näidata:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) puhastusala mõõtmed;
  3) puhastusala aadress;
  4) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta;
  5) rahas maksmise põhjendus.

  § 5.   Koormise täitja esitab paragrahvis 4 nimetatud taotluse vallavalitsusele, kes selgitab välja koormise maksumuse. Koormise maksumuse kindlaksmääramiseks tellib vallavalitsus vähemalt kahelt puhastustöid tegevalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses nimetatud puhastusalal heakorratööde tegemise maksumuse selgitamiseks. Hinnapakkumine esitatakse eraldi suve- ja talvehooajaks.

  § 6.   Koormise maksumuseks on madalama hinnapakkumise teinud ettevõtja pakutud hind.

  § 7.   Vallavalitsus esitab saabunud taotluse koos madalama hinnapakkumisega volikogule otsuse tegemiseks. Koormise maksumus määratakse maksimaalselt üheks aastaks. Pärast tähtaja möödumist tuleb esitada uus taotlus, kui koormise täitja soovib ka edaspidi koormise täitmise eest maksta rahas.

  § 8.   Vallavolikogu otsus väljastatakse koheselt taotluse esitajale. Taotluse esitaja peab vallavolikogu otsuses määratud tähtaja jooksul teatama vallavalitsusele, kas ta nõustub koormise eest maksma vallavolikogu poolt koormise maksumuseks määratud summa või korraldab koormise täitmiseks vajalike tööde tegemise ise.

  § 9.   Pärast koormise täitja nõusoleku saamist sõlmib vallavalitsus madalama pakkumise teinud ettevõtjaga vastava lepingu, millest koheselt informeerib koormise täitjat, teatades koormise täitmise eest tasumise tähtajad ja koha.

  § 10.   Koormise täitmata jätmisel vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² või karistusseadustiku § 261 alustel ja korras. Väärteo toimepanemise korral kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväline menetleja on vallavalitsus, politseiprefektuur või keskkonnainspektsioon. Vallavalitsusel on õigus käesoleva korra rakendamiseks kohaldada asendustäitmise ja sunniraha seadust.

  § 11.   Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

  Niina Neglason
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json