Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi Nukuteatri põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2012, 33

Viljandi Nukuteatri põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 25.01.2012 nr 108

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi

  Asutuse nimi on Viljandi Nukuteater (edaspidi Nukuteater).

§ 2.   Haldusala

  (1) Nukuteater on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

  (2) Nukuteater lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.   Asukoht

  Nukuteatri postiaadress on Lossi tänav 31, Viljandi linn, sihtnumber 71004.

§ 4.   Pitsat, eelarve ja sümboolika

  Nukuteatril on oma nimega pitsat, eelarve ja oma sümboolika.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID 

§ 5.   Nukuteatri tegevuse eesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine.

§ 6.   Tegevuse eesmärgi saavutamiseks Nukuteater:
1) valitseb ja arendab tema bilansis olevat vara;
2) osutab teatrialaseid ja meelelahutuslikke teenuseid;
3) korraldab seminare, õppepäevi, näitusi, festivale.

3. peatükk TÖÖTAJAD 

§ 7.   Töötajate koosseisu kinnitab direktor kooskõlastatult Linnavalitsusega.

§ 8.   Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus.

  (1) Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega.

  (2) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.

  (3) Töötajatel on õigus esitada direktorile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

4. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

§ 9.   Nukuteatri tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse Linnavalitsus.

§ 10.   Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb töölepingu üles linnapea.

§ 11.   Direktor:
1) tagab Nukuteatri põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust Nukuteatri arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
2) on Nukuteatri seaduslik esindaja, korraldab Nukuteatri tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
3) tagab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
4) valitseb Nukuteatri vara Viljandi Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu) poolt kehtestatud korras;
5) töötab välja ja kinnitab Nukuteatri töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja hädaolukorra plaani;
6) kinnitab Nukuteatri struktuuri, töötajate koosseisu, tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ja ametipalgad;
7) kinnitab töötajate ametijuhendid;
8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Nukuteatri töötajatega;
9) esitab eelarve projekti Linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
10) täidab töötervishoiu-ja tööohutuse seadusest tulenevaid nõudeid;
11) annab Nukuteatri töö korraldamiseks käskkirju ja teeb korraldusi Nukuteatri töö sisemiseks korraldamiseks.

5. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 12.   Nukuteatri kasutuses oleva vara moodustavad talle Linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valitsemiseks antud varad.

§ 13.   Nukuteater valitseb oma valduses olevat vara Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 14.   Nukuteatri eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.

§ 15.   Nukuteater võib osutada tasulisi teenuseid.

§ 16.   Tasuliste teenuste hinnad kinnitab Linnavalitsus.

§ 17.   Nukuteatri tuludeks on:
1) eraldised linnaeelarvest;
2) laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
3) põhitegevusega seotud tasulised teenused;
4) annetused füüsiliselt- ja juriidilistelt isikutelt;
5) muud seadusega lubatud laekumised.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 18.   Teenistuslikku järelevalvet direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Linnavalitsus.

§ 19.   Nukuteater esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Nukuteatri tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Linnavolikogu otsusel.

§ 21.   Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab Nukuteatri direktor kooskõlastatult Linnavalitsusega.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Tunnistada kehtetuks 31.10.1994. aasta korraldusega nr 548 kinnitatud „Viljandi Linna Munitsipaalasutuse „Viljandi Nukuteater““ põhikiri.

§ 23.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json