Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ahtme klubi põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2018, 1

Ahtme klubi põhimäärus

Vastu võetud 08.05.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla‑Järve linna põhimääruse §19 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Klubi nimi ja asukoht

  (1) Klubi nimi on Ahtme klubi (edaspidi klubi).

  (2) Klubi asukohaks on Kohtla-Järve linn (edaspidi linn).

  (3) Klubi postiaadress on Mardi 6, 31026 Kohtla‑Järve linn, Ida‑Virumaa.

§ 2.   Klubi õiguslik seisund

  (1) Klubi on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning Ahtme klubi põhimäärusest (edaspidi põhimäärus).

  (3) Klubi põhimääruse kinnitab ja muudab linnavalitsus.

  (4) Klubi moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

§ 3.   Pitsat, sümboolika ja veebileht

  (1) Klubil on pitsat, sümboolika ja blanketid.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kinnitab klubi direktor käskkirjaga.

  (3) Klubi veebileht on www.ahtmeklubi.com.

  (4) Klubi e-posti aadress on [email protected].

§ 4.   Klubi põhiülesanded

  Klubi põhiülesanneteks on:
  1) kultuurielu korraldamine linna ja maakonna kultuuri, haridus- ja sotsiaalasutustega;
  2) rahvakultuuri säilitamine ning rahvuskultuuri arendamine;
  3) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  4) huvi-ja seltsitegevuse arendamine ja edendamine;
  5) võimaluste loomine linna elanikele suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks;
  6) kultuuri-ja meelelahutusürituste ja tegevuste korraldamine;
  7) kultuuriürituste, riiklike ja linna tähtpäevade, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
  8) professionaalse kunsti vahendamine;
  9) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku tegevuse toetamine;
  10) koostöö koordineerimine erinevate mittetulunduslike kultuuriühingute ja seltsidega linna kultuurielu rikastamisel;
  11) põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
  12) tegevuse kajastamine ajakirjanduses ja muu reklaami vahendusel;
  13) klubi valduses olevat vara valdamine, kasutamine ja käsutamine vastavalt linna õigusaktides sätestatud korrale;
  14) toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine klubi territooriumil toimuvatel üritustel;
  15) muude linna õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

§ 5.   Klubi struktuur

  Klubi on osakondadeta tegutsev asutus, mille koosseisu kuuluvad hooned aadressil:
  1) Mardi 6, 31026 Kohtla‑Järve linn, Ida‑Virumaa;
  2) Vikerkaare 2, 31221 Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa.

§ 6.   Klubi õigused ja kohustused

  (1) Klubil on oma põhiülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada vajalikku teavet ja andmeid linnavalitsuselt;
  2) osaleda maakondlike, üleriigiliste ning rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja seltside tegevuses;
  3) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega vastavuses linna põhimäärusega ja teiste linna õigusaktidega;
  4) osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja käsutuses olevat vara vastavalt kehtivale seadusandlusele ja linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale;
  5) trükkida tasuliste ürituste pääsmeid;
  6) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud klubi edukaks tegevuseks.

  (2) Klubi kohustub:
  1) täitma põhimäärusest tulenevaid põhiülesandeid, linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusakte;
  2) kasutama sihtotstarbeliselt klubi valduses olevat linnavara.

  (3) Klubi külastajate ja harrastustegevuses osalejate õigused ja kohustused sätestatakse klubi kodukorras, mille kinnitab klubi direktor.

§ 7.   Klubi juhtimine

  (1) Klubi tegevust juhib direktor. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest kehtivatest õigusaktidest, põhimäärusest ning ametijuhendist.

  (3) Direktor on klubi seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse perioodil.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus. Direktori kinnitab ametisse linnavalitsus korraldusega.

  (5) Klubi direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral klubi direktori poolt määratud isik.

§ 8.   Direktor

  Klubi direktor:
  1) planeerib ja juhib klubi tegevust ning vastutab klubile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab klubi arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) tegutseb klubi nimel ja esindab seda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks klubi koosseisu ning teeb ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  5) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud klubi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
  6) annab klubi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  7) teostab muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud klubi edukaks tegutsemiseks;
  8) määrab kindlaks töötajate töökohustused ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  9) kinnitab seadustega kehtestatud korras klubi töökorralduse reeglid, samuti muud klubisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
  10) korraldab klubis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
  11) pakub õppe-ja enesetäiendamisvõimalusi klubi töötajatele;
  12) koostab klubi eelarveprojekti, esitab selle linnavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  13) vastutab klubi vara säilimise ja korrasoleku eest;
  14) teeb linnavalitsusele ettepanekuid klubi sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  15) täidab muid klubi juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega määratud ülesandeid;
  16) on aruandekohustuslik linnavalitsuse eest.

§ 9.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Klubi töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega direktori taotluse alusel.

  (2) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

  (3) Klubi töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

  (4) Klubi töötajatel on õigus osaleda klubi arendustegevuses ja teha ettepanekuid direktorile töö paremaks koordineerimiseks.

§ 10.   Vara

  (1) Klubi vara kuulub linna omandisse.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Klubi valduses olevat linnavara kasutab klubi sihtotstarbeliselt põhimääruses ettenähtud põhiülesannete täitmiseks.

  (4) Klubi valduses oleva linnavara omandivormi muutmine ja linnale varaliste kohustuste võtmine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (5) Klubi valduses olev vara kajastub linnavalitsuse bilansis.

§ 11.   Eelarve ja rahastamine

  (1) Klubi tegutseb kinnitatud eelarve piires.

  (2) Klubi eelarve koostatakse majandusaastaks. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (3) Eelarve sihipärase kasutamise eest vastutab direktor.

  (4) Klubil on oma arveldusarve.

  (5) Klubi tegevust finantseeritakse linna eelarvest, riigi eelarvest laekuvatest vahenditest, tasuliste teenuste osutamisest ja tegevuse tulemusena saadud vahenditest, fondide ja projektide sihtotstarbelistest vahenditest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ning muudest vahenditest.

  (6) Klubi rahaliste vahendite ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus ja/või linnavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktidega sätestatud korras.

  (7) Klubi poolt osutatavate teenuste hinnad kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

  (8) Klubi raamatupidamist korraldab linnavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 12.   Asjaajamine

  (1) Klubi asjaajamiskeeleks on eesti keel.

  (2) Asjaajamine klubis toimub vastavalt klubi asjaajamise korrale, mille kinnitab direktor.

  (3) Klubi tegevuseks vajalik dokumentatsioon vormistatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 13.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Klubi põhiülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

  (2) Aruanded klubi tegevuse kohta esitab klubi direktor õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet klubi ja selle direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 14.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Klubi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub linnavolikogu õigusaktides sätestatud korras.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. märtsi 2018. a määrus nr 6 „Kohtla-Järve Ahtme klubi põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json