HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viljandi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2018, 3

Viljandi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.05.2018 nr 6
jõustumine 01.06.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Viljandi vallale (edaspidi vald) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist (edaspidi kord).

  (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

  (3) Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise küsimustes nõustab lapse seaduslikke esindajaid (edaspidi lapsevanem(ad)) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi haridusspetsialist).

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) suverühm – valla lasteasutuse juures töötav lasteaiarühm, mis töötab suvekuudel valla teiste lasteasutuste kinnioleku ajal;
  2) osaajaline koht – luuakse lasteasutuses juhul, kui ajutiselt on vajadus lasteaiakoha järele suurem kui olemasoleva lasteasutuse üldkohtade arv või juhul, kui laps ei vaja täisajaga kohta või kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel. Osaajalise koha kasutamisel sõlmivad lapsevanem ja lasteasutuse direktor lepingu, milles määratakse lapse poolt lasteasutuse kasutamise aeg;
  3) sobitusrühm – rühm, kuhu vajalike tingimuste olemasolul, kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega.

§ 3.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu Viljandi valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Viljandi vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks ei ole Viljandi vald rahvastikuregistri andmetel, eelistades Viljandi vallas töötavate lapsevanemate lapsi. Teised kohalikud omavalitsused osalevad lasteasutuse kulude katmisel koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile taotluse, lapse sünnitõendi ning informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

  (4) Osaajalise koha kasutamisel märgib lapsevanem kirjalikus taotluses lapse poolt lasteasutuse kasutamise aja.

  (5) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutusest ja/või haridusspetsialistilt informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, lapsevanema poolt kaetava osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (6) Viljandi valla haldusterritooriumil on lapsevanemal õigus oma laps paigutada:
  1) sõimerühma (kuni kolmeaastased lapsed);
  2) lasteaiarühma (kolme- kuni seitsmeaastased lapsed);
  3) liitrühma (kahe- kuni seitsmeaastased lapsed);
  4) sobitusrühma, arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lg 6 ja § 6 lg 7 sätestatut.

  (7) Lasteasutuste töö korraldamine suveperioodil sätestatakse iga-aastaselt Viljandi Vallavalitsuse korraldusega 31. märtsiks.

  (8) Suverühma koha taotlemine toimub suveperioodil tegutsevasse lasteasutusse 1. maiks esitatud lapsevanema taotluse alusel.

  (9) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab lasteasutuse direktor lapsevanemale lasteasutuse põhimäärust, lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib lapsevanemaid kuludest, mis hõlmavad lapsevanema poolt kaetava osa määra.

§ 4.   Taotluste registreerimine

  (1) Avaldusi lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks võetakse vastu aastaringselt. Lapsevanem esitab lasteasutuse direktorile taotluse, kuhu on märgitud, millisest kuupäevast lapsevanem lapsele kohta soovib.

  (2) Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viljandi valda elavate laste vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks käesoleva paragrahvi punktis 1 nõutule garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma haldusterritooriumil elava lapse koha maksumuse vastavalt Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse poolt esitatavale arvele.

  (3) Lapsevanema poolt esitatud taotluse registreerib lasteasutuse direktor saabumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtutaotluste registris.

  (4) Kui lapsevanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteasutuses, jääb laps lasteasutuse järjekorda kirjalikul taotlusel märgitud tähtajani. Juhul kui lapsevanem ei ole last märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud, võtab lasteasutuse direktor temaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui lapsevanem loobub lasteaiakohast, saab selle järjekorras olev järgmine laps.

  (5) Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord koostatakse lapsevanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

  (6) Lasteasutuses kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor taotluse esitanud lapsevanemat kirjalikult ühe nädala jooksul.

  (7) Hiljemalt 15. juuniks teatab lasteasutuse direktor lapsevanemale lapse lasteasutuse nimekirja kandmisest. Kui laps on kantud mitme lasteasutuse nimekirja, peab lapsevanem hiljemalt 30. juuniks teatama lasteasutuse direktorile, millisesse lasteasutusse ta oma lapsele kohta soovib. Teatamata jätmisel loeb lasteasutuse direktor koha vakantseks ja selle saab järjekorras olev järgmine laps.

§ 5.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteasutuse direktor komplekteerib lasteasutuse rühmad hiljemalt 30. juuniks. Rühmade nimekirjad kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks.

  (2) Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Lasteasutuse direktor esitab laste nimekirja elektroonselt hiljemalt 10. septembril haridusspetsialistile ja korraldab nende kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi. Kui 10. september on puhkepäev, siis esitatakse nimekiri puhkepäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse vastu võtta kogu õppeaasta kestel. Vabad kohad täidetakse vastavalt käesolevale korrale.

§ 6.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on üldjuhul lapsevanema kirjalik taotlus. Taotlus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev. Lahkumise kuupäevaks peab lapsevanem tasuma kõik võlgnevused lasteasutusele.

  (2) Laps arvatakse lasteasutusest välja direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) lapsevanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist, samuti pole lapsevanem teavitanud lasteasutuse direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  3) rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viljandi valla haldusterritooriumi püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises ning ei ole kahe kuu jooksul tasunud Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse poolt esitatud arvet;
  4) laps on ette teatamata ja meditsiiniliste näidustusteta puudunud üle ühe kuu õppeaastas.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamise korral käesoleva korra § 6 lg 2 toodud juhtudel teatab lasteasutuse direktor otsusest lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul alates otsuse tegemisest.

  (4) Kui lapsevanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda haridusspetsialisti poole.

  (5) Lapse lasteasutusest lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  (6) Koha kaotanud lapsele saab uuesti koha taotleda üldise järjekorra alusel.

§ 7.   Lasteasutuse ümberkorraldamine

  Lasteasutuse ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab Viljandi Vallavalitsuse ametiasutus laste ümberpaigutamise teistesse lasteasutustesse arvestades lapsevanema soovi.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kolga-Jaani Vallavalitsuse 28.04.2011 määrus nr 5 „Kolga-Jaani valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;
  2) Tarvastu Vallavalitsuse 01.03.2011 määrus nr 2 „Tarvastu valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;
  3) Viljandi Vallavalitsuse 11.03.2014 määrus nr 2 „Laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2018.

Alar Karu
vallavanem

Anneli Lihulinn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json